magisterské studium

Navazující magisterské studium v oboru Jihovýchodoevropská studia navazuje na tříleté bakalářské studium JVES. Je profilováno jako filologické studium v pojetí „cizí jazyky, kultura jazyka v synchronní i diachronní perspektivě a areálová studia“ se zvoleným areálovým jazykem A (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) a s odborným zaměřením na geografický a geopolitický prostor jihovýchodní Evropy a její kulturní a společenský vývoj. Studijní obor je tedy koncipován (stejně jako bakalářské studium) jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Navazující magisterský studijní program, sestavený při respektování pravidel ECTS, dále rozvíjí již získané praktické jazykové znalosti a dovednosti. Důraz klade na výrazné posílení teoretických kompetencí a schopností samostatné tvůrčí práce. Obor je kompaktní a plně integrovaný do areálového rámce, takže není izolován a nesoustřeďuje se pouze na studium jediné národní filologie bez širšího jazykového, literárního, historického a kulturně-společenského kontextu. Do studia jsou naopak pojímány i vztahy k paralelně se vyvíjejícím filologiím v rámci přirozeného kulturního, společenského a geografického areálu, a to včetně regionů, jejichž jazyk není studován jako „areálový“ (Řecko, Makedonie). Studijní obor poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu. Studium umožňuje absolventovi kreativně rozvíjet znalosti z bakalářského studia na základě komplexního mezioborového přístupu. Navazující magisterský studijní program dále rozvíjí praktické komunikativní kompetence a odborné orientace v podmínkách areálu jihovýchodní Evropy, což je klíčovým předpokladem pro jeho další odborné (akademické) či profesní uplatnění.

Navazující magisterský studijní obor se dělí na předměty společného základu a na tři moduly (MODUL 1 lingvistický, MODUL 2 literárně-historickovědný a MODUL 3A-E další areálový jazykjazyk B). Moduly 1-2 mj. zahrnují předměty dále rozvíjející praktické jazykové kompetence, cyklus přednášek a seminářů o evropských a areálových kontextech literatur jihovýchodní Evropy a lingvistické předměty zaměřené na zkoumání příslušných jazyků v synchronní i diachronní perspektivě. Praktická jazyková průprava je i v navazujícím magisterském studiu chápána jako základní podmínka a předpoklad pro práci s dalšími složkami oboru. Modul 3A-E zahrnuje i povinnou výuku dalšího areálového jazyka v rozsahu čtyř semestrů (výstupní jazyková kompetence studenta dalšího, resp. druhého areálového jazyka odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky; v případě absolventa bakalářského studijního oboru JVES může student pokračovat v rozvíjení svých jazykových kompetencí ve zvoleném druhém areálovém jazyce, který studoval již v rámci bakalářského studia; v tom případě je dosažená jazyková kompetence z daného druhého areálového jazyka vyšší).

Významná část studijních předmětů obsažených v lingvistickém modulu je zaměřena na výklad struktury i vývoje příslušných jazyků ve srovnávací a diachronní perspektivě. Tato problematika byla záměrně vynechána v bakalářském studijním programu JVES, zaměřeném především na získání praktických znalostí a dovedností. Obsah lingvistického modulu tak cíleně navazuje a rozvíjí jeden z tradičních směrů pražské slavistiky (a též rumunistiky). Předměty literárně-historickovědného modulu se zaměřují na teoretické a komparativní aspekty kulturního a společenského vývoje jihovýchodní Evropy. Modul obsahuje i předměty věnované širším souvislostem vývoje mezinárodních vztahů v areálu jihovýchodní Evropy a folkloristice.

Nabídka povinných předmětů je doplněna o doporučené oborové volitelné předměty, které dávají studentům prostor pro rozšíření a prohloubení vybrané specializace (jazykové a areálové) v rámci studovaného oboru, a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia, které může být kombinováno s předměty dalších základních součástí UK podle preferencí samotného studenta. Student tedy bude mít dostatečný podíl zodpovědnosti za vlastní celkový výstupní kompetenční profil. Není však ke konkrétní volbě doporučených oborových volitelných předmětů nijak nucen, může volit z celé nabídky FF, resp. UK.

Navazující magisterské studium je určeno nejen absolventům bakalářského studijního programu Jihovýchodoevropská studia. Mohou ho studovat i zájemci, kteří ukončili jiné bakalářské programy. Podmínkou je znalost vybraného areálového jazyka (vstupní jazyková kompetence na stupni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a prokázání podrobných znalostí o společenských, politických, kulturních a historických reáliích vztahujících se k areálu jihovýchodní Evropy. Dosavadní dvouleté zkušenosti z realizace navazujícího magisterského studia JVES ukazují, že lze počítat se zájmem nejen absolventů bakalářských studijních programů Filozofické fakulty UK v Praze. Navazující magisterský program úspěšně studují i absolventi bakalářského studia na jiných fakultách UK, dalších českých univerzitách a vysokých školách, a také zahraniční studenti příslušných oborů.

Studijní obor reaguje na požadavky trhu práce, a to zejména na rostoucí poptávku ze strany soukromých subjektů, ale i institucí státní správy a samosprávy po kvalifikovaných odbornících, kteří prokazují vynikající znalost jednoho regionálního jazyka (stupeň C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a zvládnutí dalšího regionálního jazyka (kromě jazyka mateřského) na běžné komunikativní úrovni (stupeň B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a mají komplexní přehled o geografických, kulturních a společenských specifikách příslušných státních celků areálu (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Bulharsko, Makedonie, Kosovo, Albánie, Rumunsko, Moldávie, Řecko). Lze přitom předpokládat, že vzhledem k důsledkům přetrvávající destability v některých oblastech regionu (Bosna a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Podněstří) bude státní správa i nadále potřebovat větší počet odborně kompetentních a příslušně jazykově vybavených odborníků. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v diplomacii, v zahraničních misích Armády České republiky, na příslušných postech cizinecké policie, jako soudní tlumočníci atd. Absolventi budou také schopni najít uplatnění v mediální sféře.

Studium bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu JVES organizačně nově zajišťuje Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS). Tato nová základní součást FF UK vznikla v únoru 2011 po rozdělení Ústavu slavistických a východoevropských studií transformací dřívějšího Semináře jihovýchodoevropských studií. Od získání akreditace navazujícího magisterského studia došlo k odpovídajícímu zlepšení kvalifikační struktury pracovníků KJBS, a to zejména pedagogů zaměřených na filologickou složku vyučovaného oboru. Bylo zahájeno jedno habilitační řízení, obhájeny dvě disertační práce, odevzdána jedna disertační práce k obhajobě. Na pozici vyučujícího jihoslovanských literatur se zaměřením bulharskou literaturu začal nově pracovat odborný asistent s úspěšně ukončeným doktorským studiem.

Úvod > magisterské studium