BZK a SZZK

Přihlašování studentů k BZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016) a harmonogramem akademického roku 2016/2017 (stanoveným Opatřením děkana 12/2016).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce neleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

HARMONOGRAM BZK A SZZK září 2017

 bude oznámen po 9. 8. 2017

 

Termín odevzdání přihlášky pro BZK a SZZK naleznete v harmonogramu akademického roku ZDE.

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
13. 7. 2017 8. 8. 2017 (do 13:00, m. č. 309) 18. 8. 2017 4-12.9.2017  4-12.9.2017

 

Termín pro přihlašování k SZZK (obhajoba je jednou z částí SZZK)
Termín pro odevzdání diplomových prací v ÚČJTK
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK
13. 7. 2017 8. 8. 2017 (do 13:00, m. č. 309) 23. 8. 2017 6-12.9.2017 6-12.9.2017

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE pro zářijový termín 2017 je 8. 8. 2017 (na sekretariát KJBS do 13:00).

  1. Práci je nutné odevzdat během úředních hodin ve dvou PODEPSANÝCH výtiscích na sekretariát KJBS či do podatelny FFUK. Zároveň je třeba odevzdat elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) do SIS, a to NEJPOZDĚJI do půlnoci téhož dne (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde).
  2. Upozorňujeme že posun tohoto termínu NENÍ MOŽNÝ.
  3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Podoba bakalářské/magisterské zkoušky

Pro studenty přijaté od akademického roku 2012/2013 platí, že BZK a SZZK se konají ve dvou částech:

  1. Obhajobu bakalářské či magisterské práce (den 1).

Informace k průběhu obhajob

  1. Státní zkouška (den 2) skládající se ze dvou částí: Písemná práce (den 2 dopoledne) +  Ústní zkouška (den 2 odpoledne)

Informace k průběhu státní zkoušky

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

 

 

 

Úvod > Studium > BZK a SZZK