BZK a SZZK

Přihlašování studentů k BZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016) a harmonogramem akademického roku 2016/2017 (stanoveným Opatřením děkana 12/2016).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce neleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

HARMONOGRAM BZK A SZZK září 2017 *

Komise ALBÁNŠTINA 7. – 8. 9. 2017(309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. GIOVANNA NANCI PhD.
Mgr. PŘEMYSL VINŠ

 

MARTIN BUŘIČ student nesplnit podmínky pro konání BZK

ROBERT DOBRA

 • 7. 9. 2017 11:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA BP: Pohled cizinců na severoalbánské horské kmeny na přelomu 19. a 20. století (P. Vinš x J. Otčenášek )
 • 8. 9. 2017 9:00 písemná část 308b /Hlavní budova; 13:30 ústní zkouška 309a /Hlavní budova

 

Komise CHORVATŠTINA 6 – 7. 9. 2017(309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. KAREL JIRÁSEK PhD.
Mgr. HELENA STRANJIK
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK PhD.

 

Bc. IVA MIKOLANDOVÁ

 • 6. 9. 2017 9:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA: Tematizace chorvatsko-srbského soužití na území dalmatského vnitrozemí ve vybraných románech druhé poloviny 20. století (M. Nedvědová x J. Otčenášek)
 • 7.9. 2017 9:00 písemná část 308b /Hlavní budova; 13:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

Komise SRBŠTINA (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. IGOR MIKUŠIAK
Mgr. HELENA STRANJIK
Mgr. SANDRA VLAINIĆ

 

MIKHAIL PASHKEVICH

 • 6. 9. 2017 10:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA: Dějiny jako argument. Spory o výklad minulosti v černohorské politické debatě v období referenda o nezávislosti v roce 2006. (O. Vojtěchovský x J. Pelikán)
 • 7. 2017 9:00 písemná část 308b /Hlavní budova; 14:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

JAKUB ŽABA NEDIPLOMNÍ pouze zkouška /

 • 7. 9. 2017 9:00 písemná část 308b /Hlavní budova; 15:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova


Komise RUMUNŠTINA 11. – 12. 9. 2017 (301/HYBERNSKÁ)
MGR. JARMILA HORÁKOVÁ PhD.
PhDr. JIŘÍ NAŠINEC
DAN UNGUREANU, Ph.D
PhDr. ONDŘEJ ŽÍLA PhD.

 

ELIŠKA MICHLOVÁ

 • 11. 9. 2017 10:00 301/HYBERNSKÁ OBHAJOBA: Slovanská slova v rumunštině: Porovnání jejich významu v češtině a rumunštině (D. Ungureanu x J. Našinec)
 • 12. 9. 2017 9:00 písemná část; 14:00 ústní zkouška 301/HYBERNSKÁ

 

ANNASTASIA VINNIK /NEDIPLOMNÍ pouze zkouška /

 • 12. 9. 2017 9:00 písemná část; 15:00 ústní zkouška 301/HYBERNSKÁ

* V harmonogramu může docházet k průběžným změnám!

 

Termín odevzdání přihlášky pro BZK a SZZK naleznete v harmonogramu akademického roku ZDE.

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE pro zářijový termín 2017 je 8. 8. 2017 (na sekretariát KJBS do 13:00).

 1. Práci je nutné odevzdat během úředních hodin ve dvou PODEPSANÝCH výtiscích na sekretariát KJBS či do podatelny FFUK. Zároveň je třeba odevzdat elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) do SIS, a to NEJPOZDĚJI do půlnoci téhož dne (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde).
 2. Upozorňujeme že posun tohoto termínu NENÍ MOŽNÝ.
 3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Podoba bakalářské/magisterské zkoušky

Pro studenty přijaté od akademického roku 2012/2013 platí, že BZK a SZZK se konají ve dvou částech:

 1. Obhajobu bakalářské či magisterské práce (den 1).

Informace k průběhu obhajob

 1. Státní zkouška (den 2) skládající se ze dvou částí: Písemná práce (den 2 dopoledne) +  Ústní zkouška (den 2 odpoledne)

Informace k průběhu státní zkoušky

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

 

 

 

Úvod > Studium > BZK a SZZK