BZK a SZZK

Přihlašování studentů k BZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016) a harmonogramem akademického roku 2017/2018 (stanoveným Opatřením děkana 10/2017).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAMY JARNÍ TERMÍN STÁTNIC

HARMONOGRAM BZK květen 2018*:

HARMONOGRAM BZK A SZZK červen 2018*:

*POZOR V HARMONOGRAMU MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM!

Důležité termíny BZK a SZZK pro AR 2017/2018 dle harmonogramu akademického roku ZDE.

„Květnový“ termín SZK „Červnový“ termín SZK „Zářijový“ termín SZK /předběžně/
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 16. 4. 2018 do 9. 5. 2018 do 12. 7. 2018
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 10. 5. 2018 do 30. 5. 2018 do 17. 8. 2018
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 30. 5. – 31. 5. 2018 14. 6. – 15. 6. 2018 3. 9. – 7. 9. 2018
  • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce neleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE byl stanoven dle harmonogramu následovně: pro květnový/červnový termín pátek  4. 5. 2018 a zářijový termín je úterý 7. 8. 2017.

  1. Práci je třeba v daném termínu nahrát do SiS-u NEJPOZDĚJI do půlnoci (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde). Zároveň je třeba do tohoto termínu odevzdat dva výtisky práce (stačí v kroužkové vazbě) na sekretariát KJBS.
  2. Upozorňujeme že posun tohoto termínu NENÍ MOŽNÝ.
  3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

NA SEKRETARIÁT KJBS SE ODEVZDÁVAJÍ JEDEN až DVA VÝTISKY PRÁCE (stačí v kroužkové vazbě).

 

Podoba bakalářské/magisterské zkoušky

Pro studenty přijaté od akademického roku 2012/2013 platí, že BZK a SZZK se konají ve dvou částech:

  1. Obhajobu bakalářské či magisterské práce (den 1).

Informace k průběhu obhajob

  1. Státní zkouška (den 2) skládající se ze dvou částí: Písemná práce (den 2 dopoledne) +  Ústní zkouška (den 2 odpoledne)

Informace k průběhu státní zkoušky

Seznam četby k státní závěrečné zkoušce - rady pro studenty

 

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

 

 

 

Úvod > Studium > BZK a SZZK