Mgr. Helena Stranjik

Mgr. Helena Stranjik

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření:

český, chorvatský a srbský jazyk v synchronní a diachronní perspektivě

jazyky v kontaktu, jazykové interference

čeština v zahraničí

česká menšina v Chorvatsku

chorvatská menšina v Česku

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium oborů Český jazyk a literatura – Slavistika se specializací kroatistika
 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru Učitelství pro střední školy

Praxe od ukončení VŠ studia:

2012 – dosud UK v Praze, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – asistentka pro chorvatský a srbský jazyk; 2012-2015 tajemnice katedry, správce webových stránek a studijního informačního systému; 2016 – dosud garant přijímacího řízení a koordinátor vnějších vztahů KJBS

2009 – 2012 UK v Praze, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií (později Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – administrativně-organizační pracovnice, správce webových stránek katedry a studijního informačního systému

2008 – 2015 NVI Jednota, Chorvatsko – externí spolupráce, jazyková lektorka a překladatelka

2004 – 2006 Slovanský ústav AV ČR – externí spolupráce na sestavování Česko-chorvatské konverzace a Chorvatsko-českého slovníku

Granty, výzkumné záměry:

2011-2016 – člen řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru UK PRVOUK – P12 „Historie v interdisciplinární perspektivě“

2015-2016 – řešitel projektu GAUK „Jazyk příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatsku“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

Publikační činnost:

 

STRÁNÍKOVÁ, H.: Počátky menšinových literatur českovídeňské a českochorvatské. Přehled, 2009, č. 27, s. 57-78.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Mateřský jazyk a dvojjazyčnost. Přehled, 2010, č. 28, s. 83-108.

STRANÍKOVÁ, H.: K některým jevům v slovní zásobě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Přehled, 2011, č. 29, s. 97–105.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Dubravka Sesar: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I, II. Přehled, 2012, č. 30, s. 135.

STRANÍKOVÁ, H.: Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku. Přehled, 2014, č. 32, s. 93-106.

STRANJIK, H.: České školství v Chorvatsku. In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, eds. E. Krejčová – P. Krejčí, Brno, Porta Balkanica, 2014, s. 279-288.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Čeština v Chorvatsku, 2014 – http://zahranicnicesi.com/docs/2014/prispevek_stranikova.pdf

STRANJIK, H.: Češi a čeština v Chorvatsku. Český jazyk a literatura, 2014-2015, č. 5, s. 254-255.

STRANJIK, H.: Chorvatská čeština. In: O. Uličný a kol: Preliminaria k moderní mluvnici češtiny, Olomouc 2015, s. 102-111.

STRANJIK, H.: Historie menšin u nás – Chorvatská menšina na Moravě. Veřejná správa 7, 2016, s. 22-23.

STRANJIK, H.: Intonacija upitnih rečenica (utvrđujućih pitanja) kod govornika češke manjine u Hrvatskoj. In: Istraživanja govora (knjiga sažetaka), Zagreb 2016, s. 93-95.

STRANJIK, H.:  Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku – http://zahranicnicesi.com/docs/2016/HelenaStranjik.pdf

STRANJIK, H.: Větná melodie v chorvatské češtině. Přehled (v tisku)

STRANJIK, H.: Czech Education as one of the most important factors in maintaining Czech minority and its mother tongue in Croatia (v tisku)

STRANJIK, H.: Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku (v tisku)

STRANJIK, H.: Jazyk jako jeden ze základních pilířů identity. In. Po stopách na Daruvarsku, eds. I. Barteček – J. Máčalová – V. Kočí, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2017, s. 70-81. (v tisku)

Překlady

Galimatyáš – to se mi líbí! In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 162-164.

Asimilaci ve vyspělém světě nelze zastavit. In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 153-154.

Co jsem, kým jsem, tím jsem?! In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 161-161.

Sem-Sandberg, S.: Ravensbrück. Příběhy Mileny Jesenské, Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka, 2012 – texty Ireny Vrkljanové.

 

Výstupy v OBD

Publikace

 • Stranjik H.: Češi a čeština v Chorvatsku. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 65, s. • p. 254-255. ISSN 0009-0786.
 • Stranjik H.: Historie menšin u nás. Veřejná správa, 2015, č. • no. 19, s. • p. 22-23. ISSN 0027-8009.
 • Stranjik H.: Čeština v Chorvatsku. In Krajané a čeština. Praha, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, 2014 ISBN 0-000-00000-0.
 • Stranjik H.: Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2014, č. • no. 32, s. • p. 93-106. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: České školství v Chorvatsku. In Krejčová E., Krejčí P.: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2014, s. • p. 279-288. ISBN 978-80-904846-7-2.
 • Stranjik H.: Chorvatština v kontextu ostatních slovanských jazyků. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2012, č. • no. 30, s. • p. 135-136. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: K některým jevům v slovní zásobě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2011, č. • no. 29, s. • p. 97-106. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Co jsem, kým jsem, tím jsem?! In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 161-161. ISBN 978-953-6607-61-7.
 • Stranjik H.: Asimilaci ve vyspělém světě nelze zastavit. In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 153-154. ISBN 978-953-6607-61-7.
 • Stranjik H.: Galimatyáš - to se mi líbí! In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 162-164. ISBN 978-953-6607-61-7.
 • Stranjik H.: Mateřský jazyk a dvojjazyčnost. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 83-107. ISSN 1330-3880.

Konference, zahraniční stáže:

Účast na konferencích:

Konference mladých slavistů (Praha, 2011) – příspěvek na téma Lexikální rovina jazyka příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2013) – příspěvek na téma Jazyk příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Brno, 2013) – příspěvek na téma České školství v Chorvatsku

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2014) – příspěvek na téma Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku

Krajané a čeština (Praha, 2014) – příspěvek na téma Čeština v Chorvatsku

XV International Conference on Minority Languages (Bělehrad, Srbsko, 2015) – příspěvek na téma Czech Education as one of the most important factors in maintaining Czech minority and its mother tongue in Croatia (České školství jako jeden z nejdůležitějších faktorů zachování české národnostní menšiny a jejího mateřského jazyka v Chorvatsku)

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Větná melodie v chorvatské češtině

Konference krajané a problém identity (Praha, 2016) – příspěvek na téma Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku

VII. mezinárodní balkanistické sympozium (Brno, 2016) – příspěvek na téma Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Istraživanja govora 2016. Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (Záhřeb, Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Intonacija upitnih rečenica (utvrđujućih pitanja) kod govornika češke manjine u Hrvatskoj (Intonace tázacích vět (zjišťovacích otázek) mluvčích z české menšiny v Chorvatsku)

Pobyty v zahraničí:

2012 Univerzita v Bělehradě, Filologická fakulta, Ústav slavistiky, Bělehrad, Srbsko

2013 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Katedra západoslovanských jazyků a literatur, Záhřeb, Chorvatsko

2015 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko

2015 Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko

2016 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – ČZŠ J. A. Komenského, Daruvar, Chorvatsko

Další aktivity:

2006-2011 členka organizačního týmu Konference mladých slavistů, FF UK

2015-2016 zástupce Univerzity Karlovy v pracovní skupině při Ministerstvu vnitra ČR projednávající možnosti zařazení jazyka moravských Chorvatů pod ochranu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > serbistika > Mgr. Helena Stranjik