Přihlášky do II. kola výběrového řízení ERASMUS v AR 2018/2019 lze podávat do 14. 9. 2018

II. kolo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS v akademickém roce 2018/2019

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií v průběhu září otevírá II. kolo výběrového řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. Zájemci mohou podávat přihlášky na následující univerzity:

 

Země Universita Počet studentů Délka pobytu v měsících celkem
 Bosna a Hercegovina Istočno Sarajevo 1 3
 Bulharsko Plovdiv 2 5
Shumen 2 10
Sofia 2 10
Chorvatsko Zagreb 2 10
Rijeka 2 10
Polsko Lodž 2 10
Opole 1 5
Bielsko-Biala 1+1 5
Rumunsko Bukurešť 2 10
Slovinsko Ljubljana 1 5
Maribor 1 5
Nova Gorica 1+1 6
Itálie Calábrie 1 10
Švýcarsko Lausanne 1 10
Bern 1 10

 

 

Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.  Programu se může zúčastnit student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

 

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého program maximálně do šestého ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Přihlášky

  1. Tištěná přihláška obsahuje:

Základní údaje:  Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

 

Studijní profil:     Studijní obor, specializace:

Katedra, ústav:

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

 

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, klíčových otázek, hypotéz a metodiky. Rozsah max. jedna normostrana. Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

 

Osobní data:      Datum a místo narození:

Trvalé bydliště:

Telefon:

E-mail:

 

  1. Elektronická přihláška

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

 

 

Termíny

 

Přihlášky je možné podávat v tištěné a podepsané podobě na sekretariátu Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (č. 309, Mgr. Dajana Vasiljevićová) v deskách označených heslem „Erasmus“.

Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit v den odevzdání přihlášky tištěné.

Deadline pro odevzdání přihlášek je pátek 14. září 2018.

 

Výběrové řízení proběhne v pátek 21. září 2018, v 10:00, v místnosti č. 23.

 

Úspěch v konkursu nezakládá nárok na přidělení stipendia v plné výši. O rozsahu stipendia se rozhodne posléze na fakultní úrovni podle výše prostředků přidělených rektorátem UK.

 

 

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Mgr. Sandra Vlainić

 

(Realizační tým projektu Erasmus + Programme na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií)