bakalářské studium

Obor je koncipován jako tříleté jednooborové bakalářské studium s povinně zvoleným areálovým jazykem A (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) a odborným zaměřením na kulturně-společenský a politicko-hospodářský vývoj prostoru jihovýchodní Evropy, s důrazem na jeho vývoj v 19., 20. a na počátku 21. století. Obor je koncipován jako filologické studium v pojetí Cizí jazyky, kultura živého jazyka a areálová studia, tedy v pojetí integrovaného studia, jeho přirozených složek (praktický jazyk, jazykověda, literární věda, dějiny, kulturně-společenský areálový kontext) podle standardů filologických oborů na jiných evropských univerzitách. Obor je tak zcela oprávněně, zejména s ohledem na vývoj regionu v posledních desetiletích, rozšířen o badatelský a pedagogický důraz na sféru politickou a sociokulturní, jehož těžištěm je moderní éra a současnost, s nezbytným výkladem historického kontextu.

Složka praktické jazykové přípravy je v rámci oboru chápána jako základní podmínka a předpoklad pro práci s dalšími jednotlivými složkami oboru. Student si při vstupu do studia povinně zvolí jeden z šesti nabízených areálových jazyků A (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština). Tato složka jazykové přípravy je integrálně rozvíjena teoreticko-metodologickým a k praxi orientovaným povinným a povinně volitelným studijním základem. Studijní oborový základ (povinný a povinně volitelný) může být rozvíjen volitelnými předměty, které rozšiřují vybranou specializaci (jazykovou a areálovou) v rámci studovaného oboru a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia, které může být doplňováno výběrem předmětů dalších základních součástí UK podle preferencí samotného studenta. Student tak bude mít podíl zodpovědnosti za vlastní výstupní kompetenční profil, není však ke konkrétní volbě předmětů nucen, může volit z celé nabídky UK. Obor ve svém povinném základu spojuje prvky praktické i teoretické výuky příslušné národní filologie (s důrazem na synchronní hledisko jazykové výuky). Cíleným obsahem výukového humanitního základu těchto oborových složek: jazykověda, literární věda a aktuální společenskopolitický vývoj v regionu, tradiční a současná kultura regionu. Souhrn takto získaných vědomostí a poznatků ve spojení s jazykovou kompetencí se studentům stává informační základnou k snadné orientaci v tradičních kulturách areálu jihovýchodní Evropy. Cílem studijního oboru je připravit odborníky, jejichž jazyková kompetence je přirozenou podmínkou důkladného porozumění a zárukou schopnosti analytického zhodnocení významu historického a zejména aktuálního kulturního a společenskopolitického vývoje regionu jihovýchodní Evropy.

Teoreticko-metodologická a faktografická základna oboru, spojená s moderní jazykovou průpravou v rámci zvoleného profilového jazyka A, se studentům stane klíčovým východiskem k praktickému využití získaných poznatků v oblastech regionálního rozvoje (segment jazykově analytické podpory ve státních a soukromých institucích s regionálním zacílením, v oblasti služeb a kulturního managementu).

Rozčlenění studia na teoretický a praktický základ sleduje základní cíl: studium povede k cílené profesní a odborné profilaci studenta na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu, která je předpokladem jeho dalšího studijního uplatnění v navazujícím stupni magisterského studia a podmínkou jeho vstupu na středoevropský a evropský trh práce. Obor se opírá o moderní pojetí jazykové přípravy zvoleného profilového jazyka A (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) podle současných standardů výuky moderních jazyků a je v souladu s metodikou Evropského referenčního rámce pro jazyky (porozumění textu, psaná forma, bezprostřední komunikační kompetence).

Obor dále poskytuje studentům prostor ke studiu dalšího jazyka z oblasti jihovýchodoevropského, středoevropského a východoevropského areálu na úrovni volitelného jazyka B. V základní struktuře studia je z hlediska skladby a zacílení povinných a povinně volitelných předmětů vnitřně volně prostupný napříč nabízenými profilovými jazyky a literaturami. Obor je kompaktní a plně integrovaný do areálového rámce a není tak izolován a soustřeďován na studium pouze jedné osamoceně stojící národní filologie, bez širšího výkladu literárního, historického a kulturně-společenského kontextu a jeho vztahu k paralelně se vyvíjejícím filologiím v rámci přirozeně existujícího kulturně-společenského a geografického areálu. Struktura oboru volbou areálového jazyka A poskytuje studentům možnost komparativního přístupu k hodnocení vývoje areálově příbuzných a v kontaktu se vyvíjejících společenskovědních oblastí (jazyk, literatura, historie, kultura, politologie). Obor tímto zacílením dává možnost komplexního osvojení teoreticko-praktických poznatků o studovaném regionu. Klíčovým aspektem oboru je tedy zejména jeho komparativní charakter v rámci geograficky a geopoliticky vymezeného kulturně-společenského a jazykového areálu jihovýchodní Evropy. Obor vede studenta k osvojení praktické komunikativní kompetence a odborné orientace v podmínkách areálu jihovýchodní Evropy, což představuje klíčový předpoklad jeho dalšího odborného (akademického) či profesního uplatnění.

Navrhovaný obor reaguje na požadavky trhu práce, zejména ze strany regionálních soukromých subjektů, po kvalifikovaných odbornících, kteří prokazují dostatečnou znalost minimálně jednoho regionálního jazyka (mimo znalost mateřského jazyka) a disponují důkladnou znalostí geografických, kulturních a společenských specifik na území příslušných státních celků areálu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko; a částečně i Řecko).

Úvod > bakalářské studium