Rigorózní zkoušky

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na KJBS FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2009 (http://www.ff.cuni.cz/FF-8160.html).

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK (viz: http://www.ff.cuni.cz/FF-7382.html).

Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí KJBS přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
  2. označení: rigorózní práce,
  3. jméno autora práce,
  4. název práce,
  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
  6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Předměty ústní rigorózní zkoušky

Předměty SRZK jsou předměty, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné zkoušky v souladu s akreditovanými studijními programy.

 

Povinné předměty (na všech oborech):

1. jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušného oboru);

2. dějiny a teorie literatury (v příslušném oboru);

3. přehled obecných dějin a reálií (v příslušném oboru).

 

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

1. metodologie literární vědy

2. literární komparatistika (mimo jiné vztahy slovanských literatur k literaturám a kultuře jiných národů)

3. dějiny kultury a myšlení jihovýchodní Evropy

4. dějiny a reálie jihovýchodní Evropy

5. paleoslavistika a diachronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

6. synchronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

7. sociolingvistika na materiále slovanských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

8. dějiny slavistiky

 

 

************************************************************

Rigorózní zkouška na oborech Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, serbistika, slovenistika, slavistika všeobecná a srovnávací

 

Povinné předměty – společné:

1. jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušného oboru)

2. dějiny a teorie literatury (v příslušném oboru)

 

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

1. metodologie literární vědy

2. literární komparatistika (mimo jiné vztahy slovanských literatur k literaturám a kultuře jiných národů)

3. dějiny kultury a myšlení jihovýchodní Evropy

4. dějiny a reálie jihovýchodní Evropy

5. paleoslavistika a diachronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

6. synchronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

7. sociolingvistika na materiálu slovanských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)

8. dějiny slavistiky

 

 

Rigorózní zkouška na oboru Jihovýchodoevropská studia

 

Povinné předměty – společné:

1. jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušný areálový jazyk)

2. dějiny a teorie literatury jihovýchodní Evropy

3. dějiny a reálie jihovýchodní Evropy

 

 

Rigorózní zkouška na oboru Rumunština

Zaměření na literaturu:

1. Dějiny rumunské literatury

2. Teorie literatury

 

Zaměření na jazyk:

1. Obecná lingvistka

2. Románská jazykověda

3. Specializace (rumunský jazyk)

Úvod > Studium > Rigorózní zkoušky