ERASMUS

Erasmus a Erasmus+ koordinátoři pro KJBS

ERASMUS (vyjíždějící studenti) – PhDr. Ondřej ŽÍLA, Ph.D. ondrej.zila@ff.cuni.cz

ERASMUS (přijíždějící studenti a pedagogická mobilita) – Orkida BACKUS BORSHI, PhD. orkida.borshi@ff.cuni.cz

 

MOBILITY V PROGRAMU ERASMUS+

Díky úspěchu  projektu KJBS v celorepublikové konkurenci ve 2. kole Výzvy 2015 Kreditové mobility programu Erasmus+,  která je zaměřena na podporu mobility do zemí mimo Evropskou unii, jsme získali pro naše studenty možnost studovat 3 měsíce v Albánii, v Bosně a Hercegovině, v Kosovu a v Srbsku.

 Konkrétně se jedná o:
  • 2 místa pro studenty Bc. studia  na Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës,
  • 2 místa pro studenty Bc. studia a 1 místo studenta Mgr.studia  na UNIVERZITET U SARAJEVU,
  • 2 místa pro studenty Bc. studia na Fakulteti i Filologjisë, Universiteti Hasan Prishtina
  • 2 místa pro studenty Bc. studia a 1 místo studenta Mgr.studia  na Univerzitet u Beogradu


Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.  Programu se může zúčastnit student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého program maximálně do šestého ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ERASMUS

v akademickém roce 2018/2019

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií otevírá výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. Zájemci mohou podávat přihlášky na následující univerzity:

 

Země Universita Počet studentů Délka pobytu v měsících celkem
 Bulharsko Plovdiv 2 5
  Shumen 2 10
  Sofia 2 10
Chorvatsko Zagreb 2 10
Polsko Lodž 2 10
  Bielsko-Biala 1+1 5
Rumunsko Bukurešť Dimitrie Cantemir Christian University 2 10
  Bukurešť University of Bucharest 2 10
  Cluj-Napoca Babes-Bolyai University Cluj-Napoca 1 5
Slovinsko Ljubljana 1 5
  Maribor 1 5
  Nova Gorica 1+1 6
Itálie Calábrie 1 10
Švýcarsko Lausanne 1 10
  Bern 1 10
  Zurich 2 10

Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.  Programu se může zúčastnit student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého program maximálně do šestého ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Přihlášky

Tištěná přihláška obsahuje:

Základní údaje: 

Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil: 

Studijní obor, specializace:

Katedra, ústav:

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, klíčových otázek, hypotéz a metodiky. Rozsah max. jedna normostrana. Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

Osobní data:     

Datum a místo narození:

Trvalé bydliště:

Telefon:

E-mail:

Elektronická přihláška:

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

Termíny

Přihlášky je možné podávat v tištěné a podepsané podobě na sekretariátu Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (č. 309, Mgr. Dajana Vasiljevićová) v deskách označených heslem „Erasmus“.

Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit v den odevzdání přihlášky tištěné.

Deadline pro odevzdání přihlášek je středa 7. března 2018.

 

Výběrové řízení proběhne ve středu 14. března 2018, v 15:30, v místnosti č. 309/A.

 

Úspěch v konkursu nezakládá nárok na přidělení stipendia v plné výši. O rozsahu stipendia se rozhodne posléze na fakultní úrovni podle výše prostředků přidělených rektorátem UK.

Realizační tým projektu Erasmus + Programme na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. a Mgr. Sandra Vlainić

Obecné informace k programu Erasmus.