ERASMUS

Erasmus a Erasmus+ koordinátoři pro KJBS

ERASMUS + (vyjíždějící studenti) – Mgr. Sandra Vlainić  sandra.vlainic@ff.cuni.cz

ERASMUS + (přijíždějící studenti) – Mgr. Sandra Vlainić sandra.vlainic@ff.cuni.cz

ERASMUS + (pedagogická mobilita) – Grégoire Labbé, Ph.D. gregoire.labbe@ff.cuni.cz

Mezinárodní kreditová mobilita (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo) – Mgr. Sandra Vlainić sandra.vlainić@ff.cuni.cz a Mgr. Přemysl Vinš  premysl.vins@ff.cuni.cz

 


Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.  Programu se může zúčastnit student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého program maximálně do šestého ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ERASMUS +

na výjezdy v akademickém roce 2020/2021

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií otevírá výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. Zájemci mohou podávat přihlášky na následující univerzity:

 

Země Universita Počet studentů Délka pobytu v měsících celkem
 Bulharsko Plovdiv 1 6
Akademie věd 2 10
Sofia 1 6
Chorvatsko Zagreb 2 10
Rijeka 2 10
Polsko Lodž 2 10
Bielsko-Biala 1 5
Rumunsko Bukurešť Dimitrie Cantemir Christian University 2 10
Bukurešť University of Bucharest 2 10
Cluj-Napoca Babes-Bolyai University Cluj-Napoca 2 10
Slovinsko Ljubljana 2 10
Maribor 4 5
Nova Gorica 1 6
Primorska 3 18
Itálie Calábrie 1 10
Švýcarsko Lausanne 1 10
Bern 1 10
Zurich 2 10

Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce.  Programu se může zúčastnit student, který splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do druhého a maximálně do čtvrtého ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého program maximálně do šestého ročníku;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Přihlášky

Tištěná přihláška obsahuje:

Základní údaje: 

Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil: 

Studijní obor, specializace:

Katedra, ústav:

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, klíčových otázek, hypotéz a metodiky. Rozsah max. jedna normostrana. Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

Osobní data:     

Datum a místo narození:

Trvalé bydliště:

Telefon:

E-mail:

Elektronická přihláška:

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

Termíny

Přihlášky je možné podávat v tištěné a podepsané podobě na sekretariátu Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (č. 309, Mgr. Dajana Vasiljevićová) v deskách označených heslem „Erasmus“.

Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit v den odevzdání přihlášky tištěné.

Deadline pro odevzdání přihlášek je pátek 6. března 2020.

 

Výběrové řízení do programu Erasmus + a Kreditová mobilita se uskuteční 9.3.2020 od 16 hodin v místnosti 23.

 

Úspěch v konkursu nezakládá nárok na přidělení stipendia v plné výši. O rozsahu stipendia se rozhodne posléze na fakultní úrovni podle výše prostředků přidělených rektorátem UK.

Realizační tým projektu Erasmus + Programme a programu Mezinárodní kreditová moblita na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií Mgr. Sandra Vlainić, Mgr. Přemysl Vinš, Grégoire Labbé, Ph.D.

Obecné informace k programu Erasmus.