Doktorské studium – Slovanské literatury

Studium doktorského oboru Slovanské literatury na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřuje na výzkum Slovanských literatur v širším kontextu Evropské literatury a kultury a stěžejním je pro něj právě interkulturní aspekt, především s ohledem na kontakty s neslovanskými kulturami a literaturami. Doktorské studium koncepčně navazuje na magisterské studium Východoevropského, Středoevropského a Jihoslovanského areálu, resp. jejich kultury a literatury i proto bývají doktorské projekty zpravidla koncipovány na výrazném areálovém, komparativním a tematickém pojetí se širším záběrem kulturně-historickým a sociálně-politickým.

Konkrétně se zaměřuje na výzkum literární reflexe historické zkušenosti, traumat a kulturní paměti slovanských kultur v kontextu politické a ideologické manipulace v průběhu dvacátého století, dále pak aspekty jinakosti v post koloniální, resp. globální, perspektivě světa přelomu 20. a 21. století. Ačkoliv se studium zaobírá odborným kontextem specifických národních literatur, přistupuje k nim analyticky z perspektivy eurocentrického, především pak anglofonního, frankofonního a germafonního odborného diskurzu.

Obor je akreditován v češtině, ačkoli se ve v jeho studiu uplatňují všechny slovanské jazyky.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (ZDE).

Na vstupní stránce naleznete rozcestník do sekce DOKTORSKÉ STUDIUM, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o studiu, a dále do sekce OBORY, která obsahuje informace týkající se oborových rad, školitelů a komisí pro SDZK a obhajoby

 

Úvod > Studium > Doktorské studium – Slovanské literatury