Doktorské studium – Slovanské filologie

O studijním programu

 • Doktorský studijní program Slovanské filologie je realizován společně na třech základních součástech FF UK: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií a Ústav východoevropských studií.
 • Studium se zaměřuje jednak konkrétně na jednotlivé slovanské jazyky či filologie a jednak obecně na srovnávací slovanskou jazykovědu v synchronním či diachronním pohledu. Studium oboru zahrnuje širší slavistický a obecně lingvistický metodologický základ. Profiluje zaměření doktorských projektů primárně na jeden ze slovanských jazyků, národních (běloruštinu, bulharštinu, chorvatštinu, makedonštinu, polštinu, ruštinu, slovenštinu, slovinštinu, srbštinu, ukrajinštinu ad.) nebo regionálních či menšinových (lužické srbštiny, kašubština, rusínština ad.) – nebo na paleoslavistiku či komparativní nebo kontrastivní slovanskou jazykovědu. Druhým směrem bádání je potom popis jazykové situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou, či některým slovanským jazykem jako jazykem komunikace. Do popředí tak vystupuje jednak areálový slovansko-neslovanský kontext a jednak problematika slovansko-slovanského jazykového kontaktu. Tento aspekt se promítá do zaměření na akvizici češtiny jako cizího jazyka u jinoslovanských mluvčích v ČR. Srovnávací pohled je metodologickým základem všech doktorských projektů, za klíčový je považován kontext český, a to jak z hlediska zkoumaného materiálu, tak z hlediska metodologie.
 • Cílem doktorského studia v oboru Slovanské filologie je výchova mladých slavistů jako nezbytný předpoklad především pro vědecký rozvoj slavistiky jako vědního oboru v jeho jazykovědné a filologické části a jako studijních programů terciárního vzdělávání. Vzhledem k Univerzitě Karlově je pak cílem doktorského studia i podpora pevného personálního základu pro vývoj kvalitního centra pro studium slavistiky a baltistiky v České republice.
Některé tematické oblasti, které studijní program pokrývá
 • Komparativní nebo kontrastivní slovanská jazykověda (v synchronním či diachronním pohledu).
 • Struktura a fungování jazykového systému jednoho ze slovanských jazyků na jednotlivých rovinách v synchronii nebo diachronii.
 • Stylistika, pragmatika, diskursní a textová lingvistika na materiálu slovanských jazyků.
 • Užívání národních, regionálních či menšinových slovanských jazyků v synchronii nebo diachronii.
 • Jazyková situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou nebo se slovanským jazykem jako jazykem komunikace.
 • Slovansko-slovanský jazykový kontakt včetně překladu a akvizice slovanských jazyků jako druhých (dalších, cizích).
 • Areálový slovansko-neslovanský kontakt.
 • Typologická charakteristika slovanských jazyků.
Profil absolventa

Absolvent studia získá soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Je schopen identifikovat témata vědeckého výzkumu aktuální pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků v nezbytném srovnávacím pohledu v sychronii a diachronii. Je schopen na základě stavu výzkumu zvoleného problému a dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody zkoumání a svůj výzkum zařadit do struktury stávajících vědomostí. Dobře se orientuje v metodologii oboru, dokáže adekvátně zvolit metodu sběru materiálu vzhledem k vytyčenému cíli, jeho hodnocení a je schopen vyvodit přesné závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní. Zpravidla získal též zkušenosti z pedagogického působení v akademickém prostředí.

Absolvent doktorského studia oboru Slovanské filologie se orientuje v aktuálních problémech vědeckého výzkumu v oboru především v zemi, na jejíž jazyk se specializoval, má představu o pěstování jazykovědné slavistiky kromě dané oblasti též v jiných slovanských zemích a v areálově souvisejících zemích (Německo, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Pobaltí atd.). Má obecný přehled v nejdůležitějších odborných časopisech a aktuální odborné knižní produkci. Je informován o profilu klíčových slavistických vysokoškolských a vědeckých institucích především v zemích, na jejichž jazyk či filologii se specializuje. Některá z nich navštívil v rámci studijních pobytů, s dalšími se seznámil prostřednictvím účasti na konferencích. Je zvyklý na týmovou práci ve vědeckém výzkumu (především v rámci výzkumných záměrů či dílčích projektů) a má zkušenosti z organizace vědeckého života (konference, publikace, výzkumné projekty, organizace stáží).

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (ZDE).

 

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Doktorské studium – Slovanské filologie