Doktorské studium – Slovanské literatury

Studium doktorského oboru Slovanské literatury na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřuje na výzkum Slovanských literatur v širším kontextu Evropské literatury a kultury a stěžejním je pro něj právě interkulturní aspekt, především s ohledem na kontakty s neslovanskými kulturami a literaturami. Doktorské studium koncepčně navazuje na magisterské studium Východoevropského, Středoevropského a Jihoslovanského areálu, resp. jejich kultury a literatury i proto bývají doktorské projekty zpravidla koncipovány na výrazném areálovém, komparativním a tematickém pojetí se širším záběrem kulturně-historickým a sociálně-politickým.

Konkrétně se zaměřuje na výzkum literární reflexe historické zkušenosti, traumat a kulturní paměti slovanských kultur v kontextu politické a ideologické manipulace v průběhu dvacátého století, dále pak aspekty jinakosti v post koloniální, resp. globální, perspektivě světa přelomu 20. a 21. století. Ačkoliv se studium zaobírá odborným kontextem specifických národních literatur, přistupuje k nim analyticky z perspektivy eurocentrického, především pak anglofonního, frankofonního a germafonního odborného diskurzu.

Obor je akreditován v češtině, ačkoli se ve v jeho studiu uplatňují všechny slovanské jazyky.

 

Profil absolventa
  • Absolvent má rozšířenou znalost konkrétní národní literatury v širším kontextu daného regionu (středoevropský, východoevropský, jihovýchodoevropský), ovládá základní skutečnosti z historie i kulturního vývoje příslušného regionu, může zařazovat do takto získaného obrazu další fakta a na základě vlastního kritického úsudku formulovat názory odpovídající současnému stupni vědeckého poznání. Má znalosti o vývoji názorů na stěžejní otázky dějin, jakož i kulturní a politické situace regionu, a rovněž znalost pracovišť, osobností, a významných děl ve světě i v České republice, která se danou problematikou zabývají.
  • Je informován o dění ve světové literární vědě a je si vědom tradic literární vědy české.
  • Dokonale ovládá jazyk konkrétní národní literatury, které se věnuje a jeden jazyk světový natolik, aby mohl sledovat sekundární literaturu svého oboru i mimo rámec slovanské jazykové oblasti, účastnit se mezinárodních konferencí a jiných jednání.

Další informace

  • Studijní plán lze zhlédnout zde.Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (ZDE).Informace o podmínkách přijetí a další informace naleznete na těchto stránkách FF UK.
  • Pro více informací kontaktujte předsedu/předsedkyni oborové rady.
Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Doktorské studium – Slovanské literatury