Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2021/2022

Obecné informace pro uchazeče zde.

S dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu se obracejte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

S dotazy k přijímacímu řízení na program Jihovýchodoevropská studia se můžete obracet na vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dr. Jaroslava Otčenáška (tel. +420 221 619 266, jotcenasek@yahoo.com) anebo na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, dr. Helenu Stranjik, (tel. +420 221 619 214, helena.stranjik@ff.cuni.cz).

Veškeré informace o studiu se dozvíte také na Dni otevřených dveří, který se uskuteční 16. ledna 2021 (více informací zde). Další informace viz akce Na Karlovku, která se konala 28. listopadu 2020 (více informací zde).

 

Řádné přijímací řízení

Přihlášky do bakalářského studia: do 28. února 2021

Přihlášky do navazujícího magisterského studia: termín pro podání přihlášky bude stanoven samostatně po ukončení akreditace

Přihlášky do doktorského studia: do 30. dubna 2021

Termín konání bakalářského přijímacího řízení: červen 2021

Termín konání magisterského přijímacího řízení: červen 2021

Náhradní termín bakalářského a magisterského přijímacího řízení: červen 2021

(o náhradní termín je nutné si předem požádat – více informací zde)

 

Dodatečné přijímací řízení

Informace budou doplněny.

 

PROGRAM JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA (se specializacemi)

  1. prezenční forma/3-letá standardní doba, plné a sdružené (maior i minor) bakalářské studium
  2. prezenční forma/2-letá standardní doba, plné a sdružené (maior i minor) navazující magisterské studium – program je v akreditaci, počítá se s jeho otevřením v ak. roce 2021/2022

Bakalářský studijní program Jihovýchodoevropská studia (se specializacemi) lze kombinovat s bakalářskými studijními programy vypisovanými na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 a rovněž s bakalářským studijním programem Pravoslavná teologie, realizovaným na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě zájmu o studium bakalářské kombinace Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia uchazeč podává přihlášku ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

V rámci bakalářského studia programu Jihovýchodoevropská studia lze volit ze tří specializací:

JIHOSLOVANSKÁ STUDIA (výběr z následujících jazyků: bulharština, chorvatština, slovinština, srbština)

ALBANISTIKA (albánština)

RUMUNISTIKA (rumunština)

 

V rámci navazujícího magisterského studia programu Jihovýchodoevropská studia lze volit ze dvou modulů a šesti jazykových specializací:

– MODUL: lingvistický nebo literárně-historickovědný

– SPECIALIZACE: albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština

 

Další informace o nabízených programech:

 

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do tříletého bakalářského studijního programu JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Průběh přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do tříletého bakalářského studijního programu JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (tříletá standardní doba)

– plné a sdružené (maior i minor) studium

– oblasti vzdělávání: filologie (75 %) a historické vědy (15 %)

 

 

 

Struktura ústní zkoušky:

Každý uchazeč odpovídá na tři otázky – po jedné z oblasti:

1) obecné jazykovědy,

2) dějin a současné společensko-politické situace regionu jihovýchodní Evropy,

3) literatur jihovýchodní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice, zvláštní důraz je kladen na literaturu zvolené specializace.

Okruhy otázek zpravidla vychází ze seznamu četby, který uchazeč předloží při ústní přijímací zkoušce a v němž kromě vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odbornou literaturu i beletrii), vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do dvouletého navazujícího magisterského studia programu JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Průběh přijímacího řízení

do dvouletého magisterského studijního programu JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (dvouletá standardní doba)

– jednooborové a dvouoborové studium

– studijní program: filologie

STUDENT SI VOLÍ JEDEN Z PROFILOVÝCH JAZYKŮ:

albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština

Ke studiu může být přijat/-a uchazeč/-ka, který/-á absolvoval/-a bakalářské vzdělání, které bylo ukončeno bakalářskou zkouškou a je držitelem titulu bc., nebo absolvoval studijní program podobného typu a kvality (týká se zahraničních uchazečů), příp. má již dokončené jiné magisterské vzdělání a titul Mgr. Uchazeč/-ka může pocházet jak z ČR, tak ze zahraničí, podmínkou přijetí je alespoň mírně pokročilá znalost českého jazyka.

Uchazeč/-ka splní podmínky přijímacího řízení stanovené fakultou a schválené akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111.

Prokáže požadované znalosti z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje areálu jihovýchodní Evropy a odpovídající vědomosti z aktuálního společensko politického vývoje regionu. Předpokládá se, že se uchazeč/-ka dokáže velmi dobře orientovat ve vědeckém i společenském dění států jihovýchodní Evropy, zejména v období po roce 1989, a bude schopen/-na hlubší analýzy situace v regionu v tomto časovém úseku. Komunikativní kompetence v rámci jazyků A při vstupu uchazeče/-ky do studia musí odpovídat stupni B2 Evropské referenčního rámce pro jazyky, požadována je velmi dobrá orientace v jazykových jevech a jazykovědných pojmech.

Struktura ústní zkoušky

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky ověřující znalost:

1) jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 (podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky),

2) dějin jihovýchodní Evropy,

3) literárního a kulturního vývoje jihovýchodní Evropy.

Okruhy otázek zpravidla vychází ze seznamu četby, který uchazeč předloží při ústní přijímací zkoušce a v němž kromě vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odbornou literaturu i beletrii), vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu jednoho ze dvou nabízených profilových modulů studia (lingvistický, literárně-historickovědný).

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení