Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče.

Obecné podmínky přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu v Praze v roce 2018/2019 zde.

S dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu se obracejte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

Dotazy k přijímacímu řízení na obor Jihovýchodoevropská studia na tel. +420 221 619 266 nebo na kjbs@ff.cuni.cz. Obracet se můžete také na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, dr. Helenu Stranjik, helena.stranjik@ff.cuni.cz.

Přihlášky na bakalářské studium: do 28. 2. 2018

Přihlášky na magisterské navazující studium: do 31. 3. 2018

Termín konání bakalářského přijímacího řízení: červen 2018

Termín konání magisterského přijímacího řízení: červen 2018

Přihlášky na bakalářské a magisterské dodatečné přijímací řízení: srpen 2018

Termín konání bakalářského a magisterského dodatečného přijímacího řízení: září 2018

OBOR JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

  1. prezenční forma/3-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové bakalářské studium
  2. prezenční forma/2-letá standardní doba, jednooborové a dvouoborové navazující magisterské studium

Bakalářský studijní obor Jihovýchodoevropská studia lze kombinovat s bakalářskými studijními obory vypisovanými na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 a rovněž s bakalářským studijním oborem Pravoslavná teologie, realizovaným na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě zájmu o studium bakalářské kombinace Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia uchazeč podává přihlášku ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V rámci oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA si můžete vybrat ze studia šesti profilových jazyků:

ALBÁNSKÝ JAZYK

BULHARSKÝ JAZYK

CHORVATSKÝ JAZYK

RUMUNSKÝ JAZYK

SLOVINSKÝ JAZYK

SRBSKÝ JAZYK

 

V akademickém roce 2018/2019 se otevírají v bakalářském cyklu tři jazykové specializace: bulharština, rumunština a srbština (v roce 2019/20 se otevřou albánština, chorvatština a slovinština), v magisterském cyklu je možný výběr ze všech šesti výše uvedených profilových jazyků.

Průběh přijímacího řízení

 

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Jihovýchodovropská studia

Průběh přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do tříletého bakalářského studijního oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (tříletá standardní doba)

– jednooborové a dvouoborové studium

– studijní program: filologie

 

V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 LZE VOLIT Z PROFILOVÝCH JAZYKŮ:

bulharština, rumunština a srbština.

 

V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 BUDE MOŽNÉ VOLIT Z PROFILOVÝCH JAZYKŮ:

albánština, chorvatština a sloviština.

Struktura ústní zkoušky:

Každý uchazeč odpovídá na tři otázky – po jedné z oblasti:

1) obecné jazykovědy,

2) dějin a současné společensko-politické situace regionu jihovýchodní Evropy,

3) literatur jihovýchodní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice, zvláštní důraz je kladen na literaturu specializace.

Okruhy otázek budou z pravidla vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a v němž kromě vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odbornou literaturu i beletrii), vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia

Průběh přijímacího řízení

do dvouletého magisterského studijního oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (dvouletá standardní doba)

– jednooborové a dvouoborové studium

– studijní program: filologie

STUDENT SI VOLÍ JEDEN Z PROFILOVÝCH JAZYKŮ:

albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština

Ke studiu může být přijat/-a uchazeč/-ka, který/-á absolvoval/-a bakalářské vzdělání, které bylo ukončeno bakalářskou zkouškou a je držitelem titulu bc., nebo absolvoval studijní program podobného typu a kvality (týká se zahraničních uchazečů), příp. má již dokončené jiné magisterské vzdělání a titul Mgr. Uchazeč/-ka může pocházet jak z ČR, tak ze zahraničí, podmínkou přijetí je alespoň mírně pokročilá znalost českého jazyka.

Uchazeč/-ka splní podmínky přijímacího řízení stanovené fakultou a schválené akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111.

Prokáže požadované znalosti z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje areálu jihovýchodní Evropy a odpovídající vědomosti z aktuálního společensko politického vývoje regionu. Předpokládá se, že se uchazeč/-ka dokáže velmi dobře orientovat ve vědeckém i společenském dění států jihovýchodní Evropy, zejména v období po roce 1989, a bude schopen/-na hlubší analýzy situace v regionu v tomto časovém úseku. Komunikativní kompetence v rámci jazyků A při vstupu uchazeče/-ky do studia musí odpovídat stupni B2 Evropské referenčního rámce pro jazyky, požadována je velmi dobrá orientace v jazykových jevech a jazykovědných pojmech.

Struktura ústní zkoušky
Každý uchazeč odpovídá na tři otázky – po jedné z oblasti:

1) obecné jazykovědy a zvoleného jazyka,

2) dějin a současné společensko-politické situace regionu jihovýchodní Evropy,

3) literatur jihovýchodní Evropy, přičemž zvláštní důraz je kladen na literaturu specializace.

Okruhy otázek budou z pravidla vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a v němž kromě vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odbornou literaturu i beletrii), vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení