Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče.

Obecné podmínky přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu v Praze zde.

S dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu se obracejte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

S dotazy k přijímacímu řízení na obor Jihovýchodoevropská studia se můžete obracet na vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dr. Jaroslava Otčenáška (tel. +420 221 619 266, jotcenasek@yahoo.com) anebo na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, dr. Helenu Stranjik, (tel. +420 221 619 214, helena.stranjik@ff.cuni.cz).

 

Řádné přijímací řízení

Přihlášky do bakalářského studia: do 29. února 2020

Přihlášky do navazujícího magisterského studia: do 31. března 2020

Přihlášky do doktorského studia: do 30. dubna 2020

Termín konání bakalářského přijímacího řízení: xxx

Termín konání magisterského přijímacího řízení: xxx

Náhradní termín bakalářského a magisterského přijímacího řízení: xxx

(o náhradní termín je nutné si předem požádat – více informací zde)

 

VZHLEDEM K PANDEMICKÉ SITUACI V ČR DOŠLO V LETOŠNÍM ROCE KE ZMĚNĚ PODMÍNEK PŘIJETÍ DO STUDIA OBORU JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA: KE STUDIU BUDOU PŘIJATI VŠICHNI UCHAZEČI, KTEŘÍ SI PODALI PŘIHLÁŠKU A U ZÁPISU DO STUDIA PŘEDLOŽÍ DOKLAD O PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ. PŘIJATI BUDOU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

VŠICHNI UCHAZEČI BUDOU O PŘIJETÍ INFORMOVÁNI E-MAILEM A PROSTŘEDNICTVÍM SIS-u.

VÍCE INFORMACÍ O ZMĚNÁCH V PODMÍNKÁCH PŘIJETÍ NA: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

 

Dodatečné přijímací řízení

V roce 2020 se nepředpokládá konání dodatečného přijímacího řízení.

 

OBOR JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA (se specializacemi)

  1. prezenční forma/3-letá standardní doba, plné a sdružené (maior i minor) bakalářské studium
  2. prezenční forma/2-letá standardní doba, plné a sdružené (maior i minor) navazující magisterské studium

Bakalářský studijní program Jihovýchodoevropská studia (se specializacemi) lze kombinovat s bakalářskými studijními programy vypisovanými na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 a rovněž s bakalářským studijním programem Pravoslavná teologie, realizovaným na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě zájmu o studium bakalářské kombinace Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia uchazeč podává přihlášku ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

V rámci bakalářského studia oboru Jihovýchodoevropská studia lze volit ze tří specializací:

JIHOSLOVANSKÁ STUDIA (výběr z následujících jazyků: bulharština, chorvatština, slovinština, srbština)

ALBANISTIKA (albánština)

RUMUNISTIKA (rumunština)

 

V rámci navazujícího magisterského studia oboru Jihovýchodoevropská studia lze volit ze dvou modulů a šesti jazykových specializací:

– MODUL: lingvistický nebo literárně-historickovědný

– SPECIALIZACE: albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština

 

 

Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia obsahuje popis průběhu zkoušky (písemné i ústní) a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do tříletého bakalářského studijního programu JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Průběh přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do tříletého bakalářského studijního oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (tříletá standardní doba)

– plné a sdružené (maior i minor) studium

– oblasti vzdělávání: filologie (75 %) a historické vědy (15 %)

 

 

 

Struktura ústní zkoušky:

Každý uchazeč odpovídá na tři otázky – po jedné z oblasti:

1) obecné jazykovědy,

2) dějin a současné společensko-politické situace regionu jihovýchodní Evropy,

3) literatur jihovýchodní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice, zvláštní důraz je kladen na literaturu zvolené specializace.

Okruhy otázek budou z pravidla vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a v němž kromě vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odbornou literaturu i beletrii), vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do dvouletého navazujícího magisterského studia oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Průběh přijímacího řízení

do dvouletého magisterského studijního oboru JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

– prezenční forma (dvouletá standardní doba)

– jednooborové a dvouoborové studium

– studijní program: filologie

STUDENT SI VOLÍ JEDEN Z PROFILOVÝCH JAZYKŮ:

albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština

Ke studiu může být přijat/-a uchazeč/-ka, který/-á absolvoval/-a bakalářské vzdělání, které bylo ukončeno bakalářskou zkouškou a je držitelem titulu bc., nebo absolvoval studijní program podobného typu a kvality (týká se zahraničních uchazečů), příp. má již dokončené jiné magisterské vzdělání a titul Mgr. Uchazeč/-ka může pocházet jak z ČR, tak ze zahraničí, podmínkou přijetí je alespoň mírně pokročilá znalost českého jazyka.

Uchazeč/-ka splní podmínky přijímacího řízení stanovené fakultou a schválené akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111.

Prokáže požadované znalosti z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje areálu jihovýchodní Evropy a odpovídající vědomosti z aktuálního společensko politického vývoje regionu. Předpokládá se, že se uchazeč/-ka dokáže velmi dobře orientovat ve vědeckém i společenském dění států jihovýchodní Evropy, zejména v období po roce 1989, a bude schopen/-na hlubší analýzy situace v regionu v tomto časovém úseku. Komunikativní kompetence v rámci jazyků A při vstupu uchazeče/-ky do studia musí odpovídat stupni B2 Evropské referenčního rámce pro jazyky, požadována je velmi dobrá orientace v jazykových jevech a jazykovědných pojmech.

Struktura ústní zkoušky

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky ověřující znalost:

1) jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 (podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky),

2) dějin jihovýchodní Evropy,

3) literárního a kulturního vývoje jihovýchodní Evropy.

Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k regionu jihovýchodní Evropy.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu jednoho ze dvou nabízených profilových modulů studia (lingvistický, literárně-historickovědný).

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení