Doporučená literatura

Doporučená literatura pro bakalářské studium

JAZYKOVĚDA:

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc 1998.

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Pražská imaginace, Praha 1997.

HRBÁČEK, J.: Úvod do studia českého jazyka. UK, Praha 1995.

LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. UP,  Olomouc 2003.

Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Praha 2002.

LITERATURY jihovýchodní EVROPY:

BENHART, František: Jedna a jedna. Kritické texty o české a slovinské literatuře (1963-1998).

DOROVSKÝ, Ivan: Recepce literatury jižních Slovanů u nás. Albert, Brno-Boskovice 2004.

ELSIE, Robert: History of Albanian Literature, New York 1995.

KAVKOVÁ, Marie a kol.: Slovník spisovatelů – Rumunsko. Odeon, Praha 1984.

KUDĚLKA, Viktor: Slovník slovinských spisovatelů s nástinem hlavních vývojových etap slovinské literatury (skripta, 1967).

KUDĚLKA, Viktor: Slovinská literatura 1, 2 (skripta, 1974, 1977).

KVAPIL, M.: Pragensia serbo-croatica. Recepce srbské a charvátské literatury v české slavistice. Intercomerc, Praha 1991.

Malá krabička. 100 nejkratších srbských povídek 20. století. Albert, Brno-Boskovice 2002.

Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky. Albert, Brno-Boskovice 2003.

Nekonečný modravý kruh. Antologie srbské moderní poezie. Albert, Brno-Boskovice 1996.

Promlky času. Antologie slovinských povídek. Větrné mlýny, Brno 2003.

Slovník balkánských spisovatelů. (pod vedením Ivana Dorovského). Libri, Praha 2001.

Slovník spisovatelů. Jugoslávie. Odeon, Praha 1979.

URBANČIČ, Boris: Česko-slovinské kulturní styky, Praha: Euroslavica 1995.

VALENTOVÁ, Libuše a kol.: Slovník rumunských spisovatelů. Libri, Praha 2001.

VAŠICA, Josef: Literární památky epochy velkomoravské. Vyšehrad, Praha 1996.

Vně hranic. Antologie současné slovinské krátké prózy. (sest. Aleš Kozár). Albert, Brno-Boskovice 2002.

V objetí řeky. Antologie charvátské povídky 20. století. (sest. Ivan Dorovský). Albert, Brno-Boskovice 2002.

DĚJINY a KULTURA jihovýchodní EVROPY:

Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. (ved. kol. V. Žáček). Academia, Praha 1975.

Dějiny jihoslovanských zemí. NLN, Praha 1998.

Dějiny srbské kultury. Nakl. Pedag. fak. UK, Praha 1995.

HLADKÝ, Ladislav: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005.

HLADKÝ, Ladislav: Slovinsko, Stručna historie států, Praha: Nakladatelství Libri 2010.

HRADEČNÝ, Pavel; Hladký, Ladislav a kol.: Dějiny Albánie, Praha 2008.

JACQUES, Edwin: The Albanians: An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present, Jefferson 1995.

PELIKÁN, Jan [et al.]: Dějiny Srbska. NLN, Praha 2004.

PELIKÁN, Jan/TEJCHMAN, Miroslav: Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Karolinum, Praha 1994.

PETTIFER, James; Vickers, Miranda: The Albanian Question, Reshaping the Balkans, London 2009.

PIRJAVEC, Jože: Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Argo, Praha 2000.

RYCHLÍK, Jan: Dějiny Bulharska. Lidové noviny, Praha 2000.

RYCHLÍK, Jan – TONKOVÁ, Mária – HLADKÝ, Ladislav – KOZÁR, Aleš: Dějiny Slovinska, Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

TEJCHMAN, Miroslav: Dějiny Rumunska. Karolinum, Praha 1997.

TODOROV, Veličko: Úvod do bulharistiky : průvodce po dějinách česko-bulharských vztahů. Karolinum, Praha 1991.

TREPTOW, Kurt W. (ed.): Dějiny Rumunska. Lidové noviny, Praha 2000.

TŘEŠTÍK, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

URBANČIČ, Boris: Česko-slovinské kulturní styky. Euroslavica, Praha 1995.

VICKERS, Miranda: The Albanians, a Modern History, London 2006.

 

Doporučená literatura pro navazující magisterské studium

HISTORIE:

BENOSN, L.: Yugoslavia. A Concise History. New York 2001

BILANDŽIĆ, D., Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999

CLOGG, R.: Concise History of Greece. Cambridge 2002.

CRAMPTON, R. J.: A Concise History of Bulgaria. Cambridge 1997.

CRAMPTON, R. J.: The Balkans since the Second World War. London 2002.

ČEPIĆ, Z. (red.): Zgodovina Slovencev. Ljubljana 1979.

DIMIĆ, Lj.:Istorija srpske državnosti, III., Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad 2001.

GOLDSTEIN, I: Hrvatska povijest. Zagreb 2003.

GRAFENBAUER, B.: Zgodovina slovenskega naroda. Ljubljana 1974.

HLADKÝ, L.: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno 2005.

HLADKÝ, Ladislav: Slovinsko, Stručna historie států, Praha: Nakladatelství Libri 2010.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

HRADEČNÝ, P.: Dějiny Albánie. Praha 2008.

JACQUES, E.: The Albanians: An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present. Jefferson 1995.

MAZOWER, M.: Balkan: kratka povijest, Zagreb: Srednja Europa, 2003.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2005.

PELIKÁN, J.: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze – vývoj – perspektivy. Praha 1997.

PETTIFER, J.: Vickers, Miranda: The Albanian Question, Reshaping the Balkans. London 2009.

PIRJEVEC, J.: Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha 2000.

PRUNK, J.: A brief history of Slovenia. Ljubljana, 2000

RAMET, S.: Balkanski Babilon: raspad Jugoslavije – od Titove smrti do Miloševićeva pada, Zagreb: Alinea, 2005.

RYCHLÍK, J. : Dějiny Chorvatska. Praha 2007

RYCHLÍK, J., Kouba, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2003.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, Jan – TONKOVÁ, Mária – HLADKÝ, Ladislav – KOZÁR, Aleš:  Dějiny Slovinska, Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

ŠESTÁK, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998.

TEJCHMAN, HRADEČNÝ, ŠESTÁK: Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996.

TODOROVA, M. : Imagining the Balkans, Oxford University Press, 1997

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London 1988.

VICKERS, M.: The Albanians, a Modern History. London 2006.

VYKOUKAL, J., Litera, B., Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

LITERÁRNÍ VĚDA:

ACADEMIA ROMÂNĂ: Dicţionarul general al literaturii române 1-7, Bucureşti 2004-2009.

BOGDANOVIĆ, D.: Istorija stare srpske književnosti. Beograd 1980.

BREŠIĆ, V.: Novija hrvatska književnost. Zagreb 1994.

CĂLINESCU, G.: Istoria literaturii române, Compendiu. Bucureşti 1963.

DARASZ, Z: Od moderne k ekspresionizmu. Ljubljana 1985.

DERETIĆ,. J.: Istorija srpske književnosti. Beograd 2004.

DOSTÁLOVÁ, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.

ELSIE, R.: History of Albanian Literature. New York 1995.

GEORGIJEVIĆ, K.: Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969.

IGOV, S.: Istorija na balgarskata literatura. Sofija 2001.

IVIĆ, P. (ed.): Dějiny srbské kultury Praha [1995].

JELČIĆ, D.: Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Zagreb 1997.

JERKOV, A.: Od modernizma do postmoderne. Priština :Gornji Milanovac 1991.

KAŠANIN, M.: Srpska književnost u srednjem veku. Beograd 1990.

KMECL, M.: Tisoč let slovenske literature: Ljubljana 2004.

KONESKI, B.(ed.): Makedonska književnost :Ohridska škola ; Narodna književnost ; Preporod (braća Miladinov) ; XX vek.  Beograd 1968.

KOS, J. et al (ed.): Slovenska književnost. Ljubljana 1996.

KUDĚLKA, Viktor: Slovník slovinských spisovatelů s nástinem hlavních vývojových etap slovinské literatury (skripta, 1967).

KUDĚLKA, Viktor: Slovinská literatura 1, 2 (skripta, 1974, 1977).

MANOLESCU, N.: Istoria critică a literaturii române. Piteşti 2008.

MARKOVIĆ, S.Ž.: Srpska književnost između dva svetska rata. Beograd 2004.

Moderna, avantgarda, postmoderna. Brno 2003.

Moderna ve slovanských literaturách. Praha 1988.

NEMEC, K.: Povijest hrvatskog romana 1-3. Zagreb 1994, 1998, 2006.

NOVAK, S..P: Povijest hrvatske književnosti :od Baščanske ploče do danas. Zagreb 2003.

PETKANOVA, D. (ed.): Starobalgarska literatura. Enciklopedičen rečnik. Veliko Tarnovo 2003.

POGAČNIK, J. a kol.: Slovenska književnost. sv. 1-3. Ljubljana 1998, 1999, 2001.

RADEV, I.: Ot Paisij do Jovkov :analizi na literaturni tvorbi. Veliko Tărnovo 1999.

SAVOV., G.:Južnoslavjanskite literatury prez XX stoletie. Veliko Tărnovo 2002.

SAZDOV, T.: Makedonska književnost. Zagreb 1991.

URBANČIČ, Boris: Česko-slovinské kulturní styky, Praha: Euroslavica 1995.

VALENTOVÁ, L. a kol.: Slovník rumunských spisovatelů. Praha 2001.

VUČKOVIĆ, R.: Srpska avangardna proza. Beograd 2000.

ZADRAVEC, F.: Slovenska ekspresionistična literatura. Murska Sobota 1993.

ŽMEGAČ, V.: Duh impresionizma i secesije :studije o književnosti hrvatske moderne. Zagreb 1997.

JAZYKOVĚDA:

Hrvatski jezik u 20. stoljeću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. MH, Zagreb 2006

MOGUŠ, M.: Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb 1993

SAMARDŽIJA, M.: Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb 2004

SEDLÁČEK, J. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha 1989.

SESAR, D.: Putovima slavenskih književnih jezika. Zagreb 1996

VINCE, Z.: Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb 1990

БЈЕЛАКОВИЋ, И., Војновић, Ј.: Науичимо српски 2. Нови Сад 2008.

ВУКАДИНОВИЋ, Н., Мразовић, П.: Граматика српског језика за странце. Нови Сад 2009 или прво издање

ВУКСАНОВИЋ, Ј.: Изрази и фразе, како напредујем у свом изражавању. Језички саветник. Београд 1995.

ВУКСАНОВИЋ, Ј.: Није – него, школски речник погрешно написаних речи. Београд 2000.

ДЕШИЋ, М.: Српски акценат с лакоћом, Београд, 1992.

ИВИЋ, П.: О српскохрватским акцентима. Сремски Карловци, Нови Сад 2005.

ЈАКОБСОН, Р.: Шест предавања о звуку и значењу. Нови Сад 1986.

КЛАЈН, И.: Граматика српског језика. Београд 2005.

КЛАЈН, И.: Твроба речи у савременом српском језику 1. Београд 2002

КЛАЈН, И.: Твроба речи у савременом српском језику 2. Београд 2003

КОВАЧЕВИЋ, М.: Граматичке и стилистичке теме. Бања Лука 2003.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, П.: Увод у србистику. Београд 2003.

МИЛОШЕВИЋ, М.: Граматика српског језика, приручник за ознавање српског књижевног језика. Београд 2003.

МОСКОВЉЕВИЋ, М.С.: Речник савременог књижевног језика с језичким саветником. Београд 2000.

НИКОЛИЋ, Љ., Павловић, Б.: Језик и култура изражавања, Београд 2001.

ПЕШИКАН, М.: Наша азбука и њене норме. Београд 1993.

ПОПОВИЋ, И.: Историја српскохрватског језика, Нови Сад, 1989.
Правопис српског језика. Нови Сад – Београд 1996.

СИМИЋ, Р., Јовановић, Ј.: Основи теорије функционалних стилова, Београд 2002.

Српски језик на крају века. Београд 1996.

СТАНОЈЧИЋ, Ж., Поповић, В.: Граматика српског језика. Београд 2000 или новија издања

СТЕВАНОВИЋ, М.: Савремени српски језик 1, 2. Београд 1986, 1989.

СТОЈАНОВИЋ, Љ.: Живот и рад Вука Стефановића Караџића, Београд, 1987.

ФЕКЕТЕ, Е., Ћупић, Д., Терзић, Б.: Српски језички приручник. Београд 2005.

ШИПКА, М.: Занимљива граматика. Београд 1999 или Нови Сад 2009.

ШИПКА, М.: Култура говора. Сарајево 2005.

Бояджиев, Т., Куцаров, И., Пенчев Й.: Съвременен български език, София 1998.

мурдаров, в. Из историята на новобългарския книжовен език и науката за него. София 2002.

ницолова, р. Българска граматика. Морфология. София 2008

Пашов, П.: Практическа българска граматика. София 1989 (poslední vydání: 2002)

Пенчев, Й.: Синтаксис на съвременния книжовен език. Пловдив 1998.

DULAR, J., Pogorelec, B.: Slovenski jezik I. Maribor 1992.

DULAR, J., Pogorelec, B.: Slovenski jezik II. Maribor 1992.

DULAR, J., Korošec, T.: Slovenski jezik III. Maribor 1992.

GJURIN, V.: Slovenščina, zdaj!. Ljubljana 1991.

TOPORIŠIČ, J.: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana 1992.

ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”: Gramatica limbii române. Bucureşti 2008.

AVRAM, M.: Gramatica pentru toţi. Bucureşti 1997.

FELIX, J.: Souhrn rumunské gramatiky. Praha 2004.

FELIX, J.: Zvuková a písemná stránka rumunštiny. Praha 1982.

BUCHHOLZ, O.: Albanische Grammatik. Leipzig 1987.

DEMIRAJ, S.: Morfologjia dhe sintaksa e gjuhës së sotme shqipe 1.-2. Tirana 1995, 1997.

NEWMARK, Leonard; Hubbard, Philip; Prifti, Peter: Standard Albanian: A Reference Grammar for Students, Stanford 1982.

Úvod > Uchazeč > Příjímací řízení > Doporučená literatura