Profil absolventa bakalářského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia

  • Absolvent je vybaven znalostmi a kompetencemi v praktickém jazyce, které odpovídají metodice a struktuře výuky podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky. Student při vstupu do bakalářského studia disponuje jazykovou kompetencí A0 a na výstupu odpovídá jeho jazyková kompetence stupni B2.
  • Absolvent oboru je po odborné stránce připraven pro práci v multijazykovém prostředí příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na areál jihovýchodní Evropy, čemuž odpovídá i jeho výstupní jazyková kompetence na úrovni B2.
  • Absolvent je odborně a profesně orientován na zvolenou geopolitickou oblast jihovýchodní Evropy. Jeho odborný profil mu umožňuje bezproblémovou orientaci v institucionálních strukturách vědeckého a společensko-politického života příslušných státních celků areálu. Dosažená odbornost a rozsah znalostí mu umožňují po odborné stránce monitorovat a interpretovat vývoj v regionu.
  • Absolvent disponuje kromě odpovídající jazykové kompetence i znalostmi z oblasti vědecké metodologie dalších přirozených složek oborového studia (jazykověda, literární věda, historie, kultura, politologie), které mu zajišťují nezbytný odborný předpoklad pro pokračování ve studiu navazujících magisterských studijních programů se zaměřením na filologii, historii, politologii, kulturologii a mezinárodní vztahy.
  • Absolvent disponuje základními znalostmi z oblasti historicko-společenského a aktuálního institucionálně-společenského vývoje regionu jihovýchodní Evropy.
  • Absolvent disponuje znalostmi z oblasti kulturního, společenskopolitického a hospodářského vývoje regionu jihovýchodní Evropy. Na základě tohoto souboru osvojených znalostí je pro potřeby praxe schopen vytvářet analytické materiály pro využití v oblasti státních služeb a pro potřeby soukromé sféry.
  • Absolvent bakalářského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia je po odborné stránce připraven k poskytování odborných poradenských služeb v návaznosti na zvolenou areálovou a jazykovou profilaci.
  • Absolvent je adekvátně připraven na požadavky vyplývající z bezprostřední komunikační praxe, je připraven k odbornému zpracování specifických informací vztahujících se bezprostředně k studovanému areálu pro potřeby dalšího pracovního využití v rozdílných oblastech pracovního uplatnění (turistický management, kulturní management).
Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Profil absolventa bakalářského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia