Profil absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia

  • Absolvent je vybaven znalostmi a kompetencemi v praktickém jazyce, které odpovídají metodice a struktuře výuky podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky. Student při vstupu do navazujícího magisterského studia disponuje jazykovou kompetencí B2 a na výstupu odpovídá jeho jazyková kompetence stupni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • Je po odborné stránce připraven pro práci v multilingvním prostředí příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na jihovýchodoevropský areál, čemuž odpovídá i jeho výstupní jazyková kompetence na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • Absolvent je odborně a profesně orientován na zvolenou geografickou oblast jihovýchodní Evropy v rámci své užší specializace. Jeho odborný profil mu umožňuje nadprůměrnou orientaci ve společensko-politickém i vědeckém dění příslušných státních celků.
  • Absolvent disponuje kromě odpovídající jazykové  kompetence i pokročilými znalostmi z oblasti dalších přirozených složek oborového studia (v rámci studentovy specializace – jazykověda, literární věda, historie, kultura, politologie), které mu zajišťují nezbytný odborný předpoklad pro případné pokračování v doktorském studiu se zaměřením na vybrané problémy z oblasti filologie, historie, politologie, kulturologie či mezinárodních vztahů.
  • Absolvent disponuje pokročilými znalostmi z oblasti historicko-společenského, aktuálního politicko-společenského a kulturního vývoje jihovýchodoevropského regionu.
  • Absolvent je adekvátně připraven na požadavky vyplývající z bezprostřední komunikační praxe, je připraven k odbornému zpracování informací vztahujících se bezprostředně ke studovanému areálu pro potřeby dalšího profesního využití v rozdílných oblastech pracovního uplatnění (vědecká činnost, práce v řídících orgánech státní správy, v mediální sféře apod.), přičemž aktivně využívá všech získaných znalostí a vědomostí z předchozího bakalářského studia.

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia je schopen propojit tyto odborné činnosti:

 • absolvent je pro potřeby státní a soukromé sféry připraven vyhodnocovat aktuální vědecké, kulturní, ekonomické a politické trendy v regionu za účelem adekvátního zaměření kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v areálu jihovýchodní Evropy;
 • absolvent je svou jazykovou kompetencí a znalostí kulturně-historického a aktuálního společenského a politického vývoje areálu jihovýchodní Evropy připraven k převzetí zodpovědnosti při tvorbě, vedení a řízení projektů regionální spolupráce ve státní i soukromé sféře;
 • absolvent je v rozsahu své kvalifikace připraven plnit roli vědeckého pracovníka.

 

Absolvent je schopen:

 • Komunikace v cizojazyčném prostředí na vynikající úrovni, zejména v oblasti poskytování služeb (turistika, kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v oblasti nevládních organizací (humanitární mise, imigrace), v žurnalistice, ve vědecké a odborné sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na činnosti mezinárodních vědeckých týmů).
 • Práce s příslušnými cizojazyčnými texty odpovídajícími zvolenému areálovému jazyku A (slovinština, srbština, chorvatština, bulharština, rumunština, albánština).
 • Realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového jazyka A do mateřského jazyka pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní aktivity v jihovýchodní Evropě.
 • Realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka do mateřského jazyka.
 • Pracovat na pozici žurnalisty specializovaného na aktuální politickou, společenskou, ekonomickou a kulturní situaci v jihovýchodní Evropě.
 • Samostatně vypracovat odborné analýzy pro potřeby domácích státních a soukromých subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu, informačního marketingu a obchodního marketingu.
 • Absolvent je schopen aplikovat na konkrétní potřeby regionálních zákazníků (komerčních a vědeckých) získané vědomosti a dovednosti, které mu umožní v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit ve výkonu odborných činností.
 • Poskytovat domácím a zahraničním partnerům relevantní informace v souladu se svou odbornou kompetencí.
 • Pracovat jako delegát domácích a regionálních turistických agentur.
 • Pracovat jako vedoucí či samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících zahraničních cestovních agentur.
 • Podílet se na vědecké a pedagogické činnosti.
 • Pokračovat ve studiu v příslušných doktorských programech (jazykověda, literární věda, kulturologie, historie, politologie, mezinárodní vztahy).
 • Provádět hodnocení a tvorbu souhrnných výstupů z cizojazyčných areálových informačních toků (regionální média) pro využití domácích médií (monitoring regionálních médií).
 • Spolupracovat se státními institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturně-vzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce mezi příslušnými jazykovými oblastmi regionu.
 • Podílet se na marketingově cílené prezentaci mateřské země a jejího kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu pro potřeby jejího zhodnocení (referent kulturních center).
 • Navazovat kontakty a rozvíjet spolupráci s příslušnými regionálními (areálovými) institucemi za účelem prohlubování regionální spolupráce v jihovýchodní Evropy.
 • Podílet se na tvorbě specifických projektů regionálního rozvoje, zejména v oblastech tvorby společných vzdělávacích a výzkumných projektů s ohledem na rozvoj regionu a posilování pozice jihovýchodoevropských vzdělávacích a vědeckých institucí v celoevropském kontextu.
Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Profil absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Jihovýchodoevropská studia