Ginka Alexandrova Bakardzhieva, Ph.D

doc. Mgr. Ginka Aleksandrova Bakardzhieva, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

 • Jazykovědná bulharistka a bohemistika: morfologie, lexikologie, analýza diskurzu a onomastika
 • Translatologie
 • Výuka cizích jazyků

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 1998 – 2001 Ph.D. v oboru Slovanské jazyky

Téma disertační práce: Variabilita dialogického diskurzu

Univerzita Paisije Chilendarského v Plovdivu, Filologická fakulta, Katedra slavistiky. Vyšší atestační komise (odborná rada – jazykověda).

 • 1984 – 1989 Mgr. v oboru Slovanská filologie (bohemistika, bulharistika)

Téma magisterské práce: Fantaskní motivy v české a bulharské próze na přelomu 19. – 20. století

Univerzita Klimenta Ochridského v Sofii, Fakulta slovanských filologií, Katedra slavistiky.

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 1993 – dosud Univerzita Paisije Chilendarského v Plovdivu, Filologická fakulta, Katedra slavistiky – odborná asistentka
 • 2019 – 2020 Filozofická fakulta UK v Praze, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – lektorka bulharštiny
 • 2010 – 2014 Filozofická fakulta UK v Praze, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – lektorka bulharštiny
 • 2003 – 2010 Technická Univerzita – Sofie, filiálka v Plovdivu. Externí vyučující – bulharština pro cizince
 • 2001 – 2002 Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Ústav slovanské filologie – lektorka bulharštiny
 • 1997 – 2000 Akademie muzických umění v Plovdivu. Externí vyučující – bulharština pro cizince.
 • 1992 – 1993 Lékařská Univerzita v Plovdivu. Externí vyučující – bulharština pro cizince.
 • 1989 – 1993 Bulharská televize, Sofie, redakce Kino (zrušená). Externí překladatel českých a slovenských filmů

Granty, výzkumné záměry:

 • 2013 – 2014 Interakční elektronické výukové materiály pro studium bulharistiky. VVZ 205. Filozofická fakulta UK v Praze, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií.

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

 • 2009 Intenzivníí kurz bulharštiny pro cizince na Univerzitě Paisije Chiledarského v Plovdivu.

S finanční podporou OP Rozvoj lidských zdrojů; program Erasmus – Celoživotní vzdělávání č. 2009-ERAELC2.

 • 2003 – 2006 Български език за чужденци. // Bulharština pro cizince – multimediální systém. Kol. aut. Plovdiv: Lettera.

S finanční podporou Evropské komise; č. 100139-CP-1-2002-1-BG-LINGUA-L2.

Evropská jazyková značka pro inovační projekt v oblasti výuky a studia jazyků (2007).

 • 1996 – 1999 Глотометричен анализ на текста. (Autor – individuální grant).

S finanční podporou Ministerstva školství a vědy Bulharské republiky, č. МУ 0-02/1996

 

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

 

Бакърджиева, Г. Вариативност на диалогичния дискурс. Пловдив: Летера, 2019, 176 с. ISBN 978-619-179-105-7.

Kolektivní monografie:

Бакърджиева, Г. Търговската марка – правни норми и речева употреба. – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku. Prace slawistyczne 136. Red. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, s. 9–34. ISBN 978-83-89191-18-2.

Бакърджиева, Г. Енантиосемията като пресечна точка на противоречия. – In: Krejčí, P. a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 77– ISBN 978-80-905336-6-0.

Recenzované časopisy a sborníky (výběrové):

 • Бакърджиева, Г. Дихотомията диалог – монолог с оглед на опитите за създаване на текстова типология. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 37, кн. 1, 1999, с. 391–398. ISSN 0861-0029. [online] Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/DIHOTOMY.pdf>.
 • Bakărdžieva, G. Obraz chycený letmo v zrcadle (Zrcadlo a zrcadlení v díle Jiřího Karáska ze Lvovic). – In: Česká literatura na konci tisíciletí, sv. I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha 2001, s. 253– ISBN 8085778297.
 • Бакърджиева, Г. Интегрираност на диалогичния дискурс. – In: Narodowy i podnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2002, s. 279– ISBN 8323212082. [online] Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/integr.pdf>.
 • Бакърджиева, Г. Терминът „дискурс“. – В: Славистика. ПУ „П. Хилендарски”, 2003, с. 117–124. ISSN 0861-0029. [online] Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/Termdis.pdf>
 • Бакърджиева, Г. Многоезичието като потенциален проблем на обединяваща се Европа. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 40, кн. 1, 2002, с. 381–387. ISSN 0861-0029. [online] Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/multiling.pdf>.
 • Бакърджиева, Г. Икономия и редундантност в диалогичния дискурс. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 41, кн. 1, 2003, с. 343–350. ISSN 0861-0029.
 • Бакърджиева, Г. За нуждата от речник на терминологията в Европейския съюз. – В: Славистика и общество. Седми национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски“. София: Херон Прес, 2006, с. 175–178. ISBN 978-954-580-189-1
 • Бакърджиева, Г. Тавтологични биноми в българския и чешкия език. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, с. 238–248. ISSN 0861-0029.
 • Бакърджиева, Г. Предаване на собствените имена в легендите на Юлиус Зейер. – В: Славяните и Европа. Седми национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски“. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. София: Херон Прес, 2007, с. 141–146. ISBN 978-954-580-236-2.
 • Bakardžieva, G. O pastech a pastičkách deminutiv. – Bohemistyka. Opole: Wydawnictwo Pro, nr. 3, 2007, s. 207– ISSN 1642-9893.
 • Бакърджиева, Г. Лексикални контактови средства в чешкия и българския език. – В: Славистични изследвания. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, т. 8, 2008, с. 72–80. ISSN 1010-3767. [online] Българска електронна лингвистична библиотека <http://georgesg.info/belb/personal/bakyrdjieva/KONTAKT.pdf>.
 • Бакърджиева, Г. Шифърът в художествен текст – една от играчките на преводача. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, с. 675–683. ISSN 0861-0029.
 • Бакърджиева, Г. Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 460–471. ISBN
 • Бакърджиева, Г. Апелативизация на търговската марка – рискът на известността. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009, с. 197–211. ISSN 0861-0029.
 • Бакърджиева, Г. Образуване на съществителни нарицателни имена от топоними. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Десети национални славистични четения, СУ „Св. Кл. Охридски“. София: Лектура, 2011, с. 106–113. ISBN978-954-92732-1-2.
 • Бакърджиева, Г. Неологизми, образувани от названия на търговски марки (върху материал от български език). – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, т. 49, кн. 1, сб. А, 2011, с. 189– ISSN 0861-0029.
 • Бакърджиева, Г. Учебният превод – предизвикателства без край. – Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Jazykovědný sešit. XXIII, 2013, č. 4, s. 83–92. ISSN 1211-7676.
 • Bakardžieva, G. Když se řekne bohemista – In: Vacula, Richard, ed.Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2013, s. 123– ISBN 978-80-7470-053-8.
 • Бакърджиева, Г. Функции на собствените имена в обучението по български език за чужденци. – In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014, 333–343. ISBN 978-80-904846-7-2.
 • Bakardžieva, G. Rozhovor s Františkem Danešem. – Naše řeč, 96, 2013, č. 5, s. 229– ISSN 0027-8203.
 • Бакърджиева, Г. Послания върху бутилка, или за имената на българските вина. – В: Научни перспективи на съвременната българистика. Т. 2. Budapest: Robinco Kft., 2015, s. 392– ISBN 978-963-12-4115-0.
 • Бакърджиева, Г. Фразеологизми със собствени имена в българския и чешкия език. – Език и литература, 2015, кн. 1–2, с. 209–219. ISSN 0324-1270.
 • Бакърджиева, Г.Крематорът“ на Ладислав Фукс – специфика на собствените имена и проблеми на превода. – В: Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016. Том I. Лингвистика. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 593–603. ISBN 978-619-00-0646-6.
 • Бакърджиева, Г. Статус на прагматонимите в езиковата система. – Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“. Филология, т. 55, кн. 1, сб. А, 2017, с. 78–89. ISSN 0861-0029.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Bakardzhieva G.: Zašto sobstvenite imena săzdavat zatrudnenija pri prevod? In Padeška M., Laskova L., Telariko Aštar F.: Bălgarskijat ezik, literatura i kultura : pătišta prez multikulturnija svjat : La lingua, la letteratura, la cultura bulgara e slava : percorsi attraverso il mondo multiculturale. Sofie, Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2022, s. • p. 224-235. ISBN 978-619-7667-38-7.
 • Bakardzhieva G., Giger M., Lah K.: Slovanské a slavistické reflexe : Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021. 167 s. • p. ISBN 978-80-7465-466-4.
 • Bakardzhieva G.: Kăm problematikata za členuvaneto na sobstvenite imena. Naučni trudove na Plovdivskija universitet „Paisij Chilendarski“, 2020, č. • no. 57, s. • p. 79-90. ISSN 0861-0029.
 • Bakardzhieva G.: Osobenosti na proprialnata nominacija. Plovdiv, Letera, 2020. 260 s. • p. ISBN 978-619-179-110-1.
 • Bakardzhieva G.: Bălgarskite toponimi v Antarktika. In Naučni trudove na Plovdivskija universitet Paisij Chilendarski, 2018. Plovdiv, Izdatelstvo za Plovdivskija universitet Paisij Chilendarski, 2019, s. • p. 104-119. ISBN 0-000-00000-0.
 • Bakardzhieva G.: Tărgovskite naimenovanija na chljaba. In Avramova C., Ivanova K. D., Stefčeva R., Denčeva D., et al.: Stereotipăt v slavjanskite ezici, literaturi, kulturi. Sbornik s dokladi ot Četirinadesetite meždunarodni slavistični četenija, Sofija 26–28 april 2018. Sofie, Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2019, s. • p. 287-296. ISBN 978-954-07-4883-2.
 • Bakardzhieva G.: Variativnost na dialogičnija diskurs. Plovdiv, Lettera, 2019. 176 s. • p. ISBN 978-619-179-105-7.
 • Bakardzhieva G.: Využití vlastních jmen ve výuce cizího jazyka. In Janovec L.: Propria a apelativa – aktuální otázky : Proper Names and Common Nouns – Current Issues. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. • p. 131-142. ISBN 978-80-7603-007-7.
 • Bakardzhieva G.: Učebnijat prevod – predizvikatelstva bez kraj. Opera Slavica, 2013, č. • no. 23, s. • p. 83-92. ISSN 1211-7676.
 • Bakardzhieva G.: Když se řekne bohemista…. In Vacula R.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2013, s. • p. 123-131. ISBN 978-80-7470-053-8.
 • Bakardzhieva G.: Tărgovskata marka - pravni normi i rečeva upotreba. In Rudnik-Karwatowa Z.: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, s. • p. 9-34. ISBN 978-83-89191-18-2.
 • Bakardzhieva G., Grozdanova L.: Multimedijnoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci. In Krejčová E., Krejčí P., Przybylski M.: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2011, s. • p. 48-59. ISBN 978-80-904846-2-7.
 • Bakardzhieva G.: Obrazuvane na săštestvitelni naricatelni imena ot toponimi. In Najda I.: Istina, mistifikacija, lăža v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Desetite nacionalni slavistični četenija, posveteni na 90-godišnata ot roždenieto na prof. Svetomir Ivančev (Sofija, 22-24 april 2010). Sofie, Bulharsko, Lektura, 2011, s. • p. 106-113. ISBN 978-954-92732-1-2.
 • Bakardzhieva G.: Neologizmi, obrazuvani ot nazvanija na tărgovski marki (vărchu material ot bălgarski ezik). In Čolakova Ž., Getova E.: Naučni trudove na PU "Paisij Chilendarski" : sbornik ot jubilejna naučna konferencija "Universitetăt - naučna karta na sveta" (Plovdiv, 3-4 noemvri 2011). Plovdiv, Bulharsko, Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011, s. • p. 189-203. ISBN 0-000-00000-0.
 • Bakardzhieva G.: Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език. In Haralampiev I.: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Veliko Tarnovo, Bulharsko, Nakladatelství Faber, 2010, s. • p. 460-471. ISBN 978-954-400-266-4.

Konference, zahraniční stáže:

 • Бакърджиева, Г. Обучението по български език в Карловия университет. – Jubilejní konference „100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze“ (14–16.11.2016).
 • Bakardžieva, G. Využití vlastních jmen ve výuce cizího jazyka. – Mezinárodní konference „Propria a apelativa – aktuální otázky“ (24–04.2017). Katedra českého jazyka Univerzity Karlovy v Praze Pedagogické fakulty, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • Бакърджиева, Г. Търговските наименования на хляба. – ХIV международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“ (26–28.04.2018). СУ „Св. Кл. Охридски“.
 • Бакърджиева, Г. Българските топоними в Антарктика. – Международна научна конференция „45 години филологии в Пловдивския университет“. Паисиеви четения (8–10.11.2018).

Překlady:

 • Витезслав Незвал. Из моя живот. – В: Странният чародей. София: Народна култура, 1990, с. 207– // Vítězslav Nezval. Z mého života.
 • Владислав Ванчура. Лъкът на кралица Доротка. – Малка чешка библиотека. Homo bohemicus. София: Херон Прес, 1999, 76 с. // Vladislav Vančura. Povídky a menší prózy. S finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky – Obor kulturních a krajanských vztahů.
 • Юлиус Зейер. Легенди за любовта. София: Херон Прес, 2003, 155 с. ISBN 954-580-149-2 // Julius Zeyer. Úvod (Báje Šošany), Král Kofétua, Blaho v zahradě kvetoucích broskví, Tři legendy o krucifixu. S finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky – Obor kulturních a krajanských vztahů, Ministerstvo kultury České republiky.
 • Павел Шрут. Вероника и кокосовият дядо. Пловдив: Летера, 2008, 224 с. ISBN 978-954-5167-44-7 // Pavel Šrut. Verunka a kokosový dědek. S finanční podporou programu Kultura EU (2007-2013), č. 2008-0877/001-001 CULTURE PROGRAMME: Support for Cultural Actions, Stand 1.2.2 LITERARY TRANSLATION. Cena města Plovdivu v oblasti uměleckého překladu (2009).
 • Йозеф Шкворецки. Бассаксофон. София: Стигмати, 2011, 322 с. ISBN 978-954-3361-13-7 // Josef Škvorecký. Sedmiramenný svícen, Babylonský příběh a jiné povídky (překl. M. Simeonova); Bassaxofon, Legenda Emöke (překl. G. Bakardžieva). S finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky – Obor kulturních a krajanských vztahů, Ministerstvo kultury České republiky.
 • Ладислав Фукс. Крематорът. София: Парадокс, 2015, 188 с. ISBN: 978-954-5531-79-8. // Ladislav Fuks. Spalovač mrtvol. S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
 • Вацлав Каплицки. Чук за вещици. Пловдив: Летера, 2018, 344 с. ISBN: 978-619-179-092-0. // Václav Kaplický. Kladivo na čarodějnice. S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Cena města Plovdivu v oblasti uměleckého překladu (2019).

Еditorství / redaktor:

 • Černý, M. – Bakărdžieva, G. – Kříž, V. (eds.). Půlnoční historky. Antologie bulharského diabolismu. Kol. překladatelů. Praha: Euroslavica, 2014, 408 s., ISBN 978-80-87825-11-2. S finanční podporou Ministerstva kultury Bulharské republiky.
 • Otčenášek, J. – Baeva, V. (eds.). Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. // Речник на термините от словесния фолклор. България. Прага – София: Etnologický ústav AV ČR; ИЕФЕМ – БАН, 2013, 360 s. Dvoujazyčné vydání: čes. ISBN 978-80-87112-79-3; бълг. ISBN 978-954- 8458-43-6 (G. Bakardžieva – jazykový redaktor). S finanční podporou AV ČR; RVO: 68378076.
 • В. Ванчура. Маркета Лазарова. София: Парадокс, 2013, 150 с. ISBN: 9789545531491 // V. Vančura. Markéta Lazarova. Přeložil: V. Samokovliev. (G. Bakardžieva – redaktor). S finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky – Obor kulturních a krajanských vztahů.

Další aktivity:

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > O katedře > Vyučující > bulharistika > Ginka Alexandrova Bakardzhieva, Ph.D