Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

Funkce
 • OBD (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • RIV (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

Současný český a současný bulharský jazyk:

neologie

neografie

lexikologie

tvoření slov

konfrontační výzkum inovačních procesů v slovanských jazycích

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2001–2009 Slovanská filologie, Filozofická fakulta UK v Praze, Ph.D.; Téma doktorské práce: Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií)
 • 1995–2000 Čeština – Bulharština, Sofijská Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Fakulta slovanských filologií, Mgr.; Téma magisterské práce: Neologizmy v oblasti populární hudby (Na materiálu bulharských a českých hudebních časopisů pro mládež)

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2011–dosud Filozofická fakulta UK v Praze  – odborná asistentka (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
 • 2012–dosud Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – vědecká pracovnice
 • 2010–2011 Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina, BAV – odborná asistentka
 • 2009–2010 Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina, BAV – vědecká asistentka II
 • 2008–2011 Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského – vyučující (Katedra slovanské jazykovědy, Fakulta slovanských filologií)
 • 2008 – 2011 Vyučující v kurzech pro mládež při Československém klubu T. G. Masaryka v Sofii, Bulharsko
 • 2004 – 2007 Ústav pro jazyk český – externí zaměstnání v rámci výzkumného projektu Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století

Granty, výzkumné záměry:

 • 2014 – 2016 Slovanská lexikografie začátkem 21. století (Slovanský ústav AV ĆR, v. v. i.)
 • 2011 – 2013 Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty
 • 2009 – 2011 Moderní přístupy a metody v lexikografické praxi
 • 2008 – 2012 Kulturní, historické a jazykové dědictví „sousedního“ Bulharska
 • 2002 – 2004 Tendence k internacionalizaci a k zachování identičnosti národního jazyka
 • 2001 – 2003 Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • Členka redakční rady časopisu bulharských bohemistů Homo Bohemicus

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

NIŠEVA, B.: Inovační procesy c české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Studia philologica Pragensia. Praha, Karolinum, 2014, 182 s.

Kolektivní monografie:

Неографското представяне на постпозитивните словообразувателни компоненти в български и чешки език (с оглед на съвременната лексикална динамика). В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Авангард Прима,  София 2011, с. 142–171.

Новите български и чешки наречия с оглед на неографското им описание. В: Проблеми на неологията в славянските езици. (ред. Благоева, Д. – Колковска, С. – Лишкова, М.). Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София 2013, с. 331-347.
Лингвостилистичният анализ в обучението на чуждестранните студенти -българисти. В: Krejčí, P. a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie. Jan Sojnek – Galium, Brno 2015, с. 129–136. 

Vědecké časopisy a sborníky (výběrově):

Музикални неологизми в български и чешки език (върху материал от младежките музикални списания). – Съпоставително езикознание XXVI/3 (2001), с. 32–55.

Социолингвистични аспекти на българския и чешкия музикален език. – Съпоставително езикознание XXVII/1 (2002), с. 61–81.

Езикът на българските и чешки медии (върху материал от списанията за съвременна музика). In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině. Sborník příspěvků z pracovního setkání Sofie, 7. října 2002. ÚJČ AV ČR, Praha 2003, s. 85–101.

K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference 16. – 18. června. ÚJČ AVČR, Praha 2003, s. 220–229.

Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии. В: Паисиеви четения. „Език – литература – обществени институции“, Пловдив 26. – 27. ноември 2009 г. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология, т. 47, кн. 1, сб. Б 2009, с. 229–237.

K otázce statusu některých antepozičních nevyhraněných morfémů internacionálního původu v češtině a v bulharštině (na materiálu jazyka médií). In: Славяните и техните контакти. (ред. М. Младенова – Е. Дараданова). Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет. Изд. „Ето“, София 2010, с. 156–173.

Прояви на тенденцията към интелектуализация в езика на медиите (върху български и чешки неологичен материал). В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. (ред. Карагьозов, П. и кол.). УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 395–401.

Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií). In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. (eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová). Karolinum, Praha, 2012, s. 459–464.

Към проблематиката на т.нар. безеквивалентна лексика в българския и чешкия език (върху материал от паралелния синхронен корпус „ИНТЕРКОРП“). В: Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, София, 21.10.2011. (ред. Х. Дейкова – В. Пенчев). Парадигма, София, 2012, с. 75–87.

Проблематиката на българските да-конструкции с оглед на чуждоезиковото обучение. В: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. (eds. E. Krejčová – P. Krejčí). Porta Balkanica, Brno, 2014, с. 547–556.

Отново по въпроса за системното и антисистемното в неологичната лексика (в българско-чешки съпоставителен план) – In: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл. кор. проф. дфн Емилия Пернишка. София : Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, с. 155–161.

Recenze:

 Jubilejní sborník o slovanské slovotvorbě. Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofija 1–6 oktomvri 2007 g. Săstaviteli: Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julija Baltova. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofie 2009, 412 s. – Jazykovědné aktuality XLVI/3–4 (2009), s. 128–132.

И. Боздехова: Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). [Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia CLVIII.] Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009. 270 s]. – Съпоставително езикознание. XXXIX/2 (2014), s. 93–99.

Spoluautorství:

ЧЕРНИ, М. – НИШЕВА, Б.: От Христо Ботев до самия праг на XXI век… Юбилейни щрихи към портрета на българистката Дана Хронкова. – Език и литература 70/1–2 (2015), с. 256–277.

УХЛИРЖОВА, Л. – НИШЕВА, Б.: Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година. – Съпоставително езикознание XXXVIII/1 (2013), с. 42–51.

BOZDĚCHOVÁ, I. – NIŠEVA, B.: Bulharská monografie o slovotvorbě nejen bulharské. V. Radevová. V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi. Sofie: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2007, 312 s. – Nаše řeč 93, s. 37–43.

Еditorství:

НИШЕВА, Б. – КУЗМОВА, М. (eds.): Spondeo ac Policeor. Парадигма, София 2012. 117 с. – vypadla mezera(Homo Bohemicus, 3-4/2012).

КУЗМОВА, М. – БЪЧВАРОВ, Я. – НИШЕВА, Б. (eds.): Ad gloriam saeculi / Сто години от създаването на Канцелария за Речник на чешкия език, предшественик на института за чешки език при Академията на науките на Чешката република. Парадигма, София 2011. 182 с. – (Homo Bohemicus, 2-4/2011).

Články v novinách:

NIŠEVA, B., Šopský salát – cvičky. – Tvar. 23/20 (2012), s. 12.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Niševa B.: Za prevodimoto i neprevodimoto v semi(o)fejletonite „Obuvkite na Masarik“ ot Vladimir Macura. Proudy [online], 2022, č. • no. 11. ISSN 1804-7246.
 • Nisheva Nikolova B.: Antonimijata pri novite săštestvitelni imena : V bălgarsko-češki săpostavitelen plan. In Perčeklijski L.: Slavistikata i bălgaristikata dnes : Văprosi, idei, posoki. Meždunarodna konferencija po povod 20-godišninata ot săzdavaneto na specialnost "Slavjanska filologija". Blagoevgrad, Universitetsko izdatelstvo "Neofit Rilski", 2015, s. • p. 80-86. ISBN 978-954-680-976-6.
 • Nisheva Nikolova B.: Bălgarskite i češkite semantični neologizmi s ogled na tipologičnite osobenosti na dvata ezika. In Penčev V.: 20 godini "Bohemija Klub": Jubileen sbornik. Sofie, Bulharsko, Paradigma, 2015, s. • p. 147-158. ISBN 978-954-326-236-6.
 • Nisheva Nikolova B.: Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Praha, Karolinum, 2014. 182 s. • p. ISBN 978-80-246-2239-2.
 • Nisheva Nikolova B.: Akademické sdružení Bohemia klub. In Vacula R.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2013, s. • p. 133-143. ISBN 978-80-7470-053-8.
 • Nisheva Nikolova B.: Bezekvivalentnata leksika v učebnicite po bălgarski ezik za čuždenci. Opera Slavica, 2013, č. • no. 23, s. • p. 295-302. ISSN 1211-7676.
 • Nisheva Nikolova B.: Obštnost i mnogoobrazie na slovoreda na klitikite. (Săpostavitelno izsledvane na bălgarskija i češkija ezik) : (čast IV). Sʺpostavitelno ezikoznanie, 2012, č. • no. 37, s. • p. 5-11. ISSN 0204-8701.
 • Nisheva Nikolova B.: Obštnost i mnogoobrazie na slovoreda na klitikite. (Săpostavitelno izsledvane na bălgarskija i češkija ezik) : (čast II). Sʺpostavitelno ezikoznanie, 2011, č. • no. 36, s. • p. 20-31. ISSN 0204-8701.
 • Nisheva Nikolova B.: Obštnost i mnogoobrazie na slovoreda na klitikite (Săpostavitelno izsledvane na bălgarskija i češkija ezik) : (čast I). Sʺpostavitelno ezikoznanie, 2011, č. • no. 36, s. • p. 5-17. ISSN 0204-8701.
 • Nisheva Nikolova B.: Variantnite ezikovi sredstva v učebnicite po bălgarski ezik za čuždenci. In Krejčová E., Krejčí P., Przybylski M.: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2011, s. • p. 228-235. ISBN 978-80-904846-2-7.
 • Nisheva Nikolova B.: Obštnost i mnogoobrazie na slovoreda na klitikite. (Săpostavitelno izsledvane na bălgarskija i češkija ezik) : (čast III). Sʺpostavitelno ezikoznanie, 2011, č. • no. 36, s. • p. 5-16. ISSN 0204-8701.

Konference, zahraniční stáže:

Účast na konferencích (výběrově):

Българистични четения, 2015, Segedín. Téma referátu: За една специфична проява на интернационализацията в новата българска лексика (контрастивен поглед).

Jihoslovanská frazeologie v kontrastivním aspektu, 2015, Brno. Téma referátu: Нови фразеологични съчетания в българския и чешкия език.

Седма международна конференция по лексикография и лексикология – Лексикографията в началото на XXI век, 2015, Sofie. Téma referátu: Речниците на неологизмите и съпоставителното описание на съвременната лексикална динамика (българско-чешки паралели).

12. Slavistični četenija, 2014, Sofie. Téma referátu: Към въпроса за лексикалната негация в славянските езици (върху български и чешки неологичен материал).

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, 2014, Brno. Téma referátu: Лингвостилистичният анализ в обучението на чуждестранните студенти-българисти.

Mezinárodní konference Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzitě sv. Klimena Ochridského, 2013, Sofie. Téma referátu: Новите български и чешки сложни думи през призмата на „словообразувателната памет” на двата езика.

Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа, 2013, Brno. Téma referátu: Проблематиката на българските да-форми с оглед на чуждоезиковото обучение.

11. Slavistični četenija, 2012, Sofie. Téma referátu: Прояви на тенденцията към интелектуализация в езика на медиите (върху български и чешки неологичен материал.

Pobyty v zahraničí:

Dlouhodobé působení:

2008–2011 Vyučující na katedře Slovanské jazykovědy Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského

2009–2010 Vědecká asistentka II v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina Bulharské akademie věd

2010–2011 Odborná asistentka v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina Bulharské akademie věd

 

Zahraniční přednáškové pobyty:

2015 Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > bulharistika > Mgr. Božana Niševa, Ph.D.