PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.

  Adresa

  Odborné zaměření:

  jihoslovanské literatury staršího období (areálový a komparativní přístup)

  srbská literatura 19. století v historickém a žánrovém kontextu

  lingvoliterární přístup k jihoslovanským jazykům a literaturám

  translatologické otázky a překlad uměleckých děl

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 1973 –Filozofická fakulta UK Praha, titul Mgr., obor jugoslavistika – bohemistika
  • 1984 – Filozofická fakulta UK Praha, titul PhDr.
  • 2011 – Filozofická fakulta UK Praha, titul Ph.D. – dizertační práce: Jazyková situace u Slovanů v habsburské monarchii v 19. století. Praha, Filozofická fakulta UK – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, 2011, 187 s.

  Praxe od ukončení VŠ studia:

  • 2006 – dosud FF UK Praha – Ústav slavistických a východoevropských studií, nyní Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – asistentka, od 2012 akademický pracovník
  • 2005 – 2013 Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Praha (souběžný pracovní poměr) – odborná knihovnice
  • 1994 – 2006 FF UK Praha –  odborná asistentka a asistentka – Katedry slavistiky, posléze Ústav slavistických a východoevropských studií,
  • 1974 – 1994 Slovanská knihovna (nejprve při Státní knihovně ČSR, později součást Národní knihovny ČR v Praze)

  Publikační činnost:

  Kolektivní monografie:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Srbská a černohorská literatura v době národního obrození. In: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, ISBN 978-80-7308-646-6, s. 375-431.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Diplomové práce obhájené na pražské slovenistice v letech 1996-2009. In: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7308-543-8, s. 511-525.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Hudební dialog mezi Čechy a Slovinci : fragment o talentu, povolání a kulturním odkazu. In: Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století : monografie. Praha, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2011, ISBN 978-80-

  Sborníky:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Miroslav Kvapil – představitel pražské univerzitní jugoslavistiky v letech 1959-2000. In: Od Moravy k Moravě : z historie česko-srbských vztahů = Od Morave do Morave. K vydání připravili: Verica Koprivicová i Aleksandra Kordová-Petrovićová, redakce české části: Václav Štěpánek. Novi Sad : Matica srpska ; Brno Matice moravská 2011, ISBN 978-86-7946-072-1, s. 33-42

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Zofka Kvedrová a Helena Malířová v kontextu české literatury. In: Zofka Kveder. Praha Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2008, ISBN 978-80-7050-561-8, s. 71-78

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., BLAŽEK, David, Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny. In: Edvard Kocbek (1904-1981). Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2007, ISBN 978-80-7050-517-5, s. 123-129

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Význam vícejazyčných tezaurů a lexikonů v jihoslovanském prostoru pro vývoj spisovné slovinštiny, chorvatštiny a srbštiny. In: Slova a dějiny. Praha, Ústav pro jazyk český 2005, ISBN 80-86496-20-1 a 80-86067-17-3, s. 241- 245

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Berkopcova role propagátora slovinské kultury v České republice. In: Oton Berkopec a česko-slovinské kulturní styky. Brno-Boskovice, Albert 2006, ISBN 80-7326-100-6, s. 36-43

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Význam překladů Bible do národních jazyků pro jejich standardizaci. In: Studia balcanica bohemo-slovaca sv. 1,2. Brno 2006, ISBN 80-86488-32-2, s. 829-832

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Lexikografické práce vzniklé během 19. století u Slovanů v Habsburské monarchii vedoucí ke kodifikaci jednotlivých národních jazyků. In: Jan Václav Lego (1833-1906). Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2005, ISBN 80-7050-452-8, s. 70-75.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím k situaci české. In: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2004, ISBN 80-7050-434-X, s. 122-134.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Recepce díla F. Prešerna v české kultuře. In: Slavica comparativa. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Praha, Euroslavica 2002, ISBN 80-85494-61-2, s. 111-118.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Prevodjenje filmskih i televizijskih adaptacija srpskih književnih dela na češki jezik. In: Prevodna književnost. Zbornik radova XIII-XXII beogradskih prevodilačkih susreta 1987- 1997. Beograd, Udruženje književnih prevodilaca Srbije 2001, s. 433-438

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., České encyklopedie a literární příručky o F. Prešernovi. In: France Prešeren očima pražských slovenistů. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2000, ISBN 80-7050-370-X, s. 37- 42.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Prešernovo dílo v českém kulturním prostředí. In: Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150 – letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj, Mestna občina 2000, s. 375-388.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Slovinská literatura v alpsko-jadranském a evropském prostoru. In: Samostatný stát mezi většími sousedy – podnět pro slovinskou politiku a kulturu. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 1999, ISBN 80- 4050-335-1 s. 85-91

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Některé aspekty jazykové kultury v nově vzniklých národních státech západních a jižních Slovanů. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. Praha, Euroslavica 1998, ISBN 80-85494-41-8, s. 137-142

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Ohlédnutí za dílem Jana Petra. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha, Euroslavica 1998, ISBN 80-85494-42-6, s. 50- 53.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Snahy o jednotnou podobu spisovné slovinštiny a péče o jazykovou kulturu [Levstik-Breznik] In: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. stol. Praha, Euroslavica 1996, ISBN 80-85494-32-9, s. 45-54.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Kopitar – Karadžić – Miklošič In: Studia balcanica bohemo-slovaca IV. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 1995, ISBN 80-210-1158-0, s. 149-153.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., KORJAKINOVÁ, T. VANĚČKOVÁ, G. Marina Cvetajevová a Praha. 1. vyd. Praha, Státní knihovna ČSR 1983, 127 s. a 2. vyd. Praha, Euroslavica 1992, ISBN 80-85494-03-5, 96 s., obr. příl.

  Sborníky – redakce:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., HONZAK JAHIČ, Jasna (eds.), Jan Václav Lego (1833-1906) : sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních stycích. Praha, Národní knihovna 2005, ISBN 80-7050-452-8, 92 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., PIKO-RUSTIA, Martina (eds.), Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků. Praha, Národní knihovna 2004, ISBN 80-7050-434-X, 159 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., JIRÁSEK, Karel, KŘÍŽ, Vladimír (eds.), Slavica comparativa : sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Praha, Euroslavica 2002, ISBN 80-85494-61-2, 161 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K. (ed.), Kvapil, Miroslav, Miscelanea slavica litteraria. Praha, Euroslavica 1997, ISBN 80-85494-34-5, 127 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., KVAPIL, Miroslav, ŘEHÁČEK, Luboš (eds.), Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, 1994. Slavica Pragensia XXXVI. Slovenica. Croatica. Serbica. Macedonica. Praha: Karolinum 1996. ISSN 0567-8269. 140 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K. (ed.), Kvapil, Miroslav, Bohemo-serbica. Bohemo-croatica. Praha, Euroslavica 1995, ISBN 80-85494-22-1, 116, xxi s.

  Jazykovědné příručky – spolupráce:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., HONZAK-JAHIČ, Jasna, Slovenščina ni težka. Praha: Karolinum; 1996, ISBN 80-246-0613-5, s. 1-3, 216-263.

  Periodika a recenzované časopisy:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Miroslav Kvapil (25. 10. 1930 – 23. 11. 2008) [nekrolog] Slavia, 78, 2009, s. 208-210.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Miroslav Kvapil, významný český jugoslavista. Jednota : přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Daruvar 2009, č. 27, s. 98-99.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Oton Berkopec – Slovinec mezi Čechy – Berkopcova role propagátora slovinské kultury v Československu. Knihovna : knihovnická revue 18/2007, č. 2, s. 126-134.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Matija Murko, první profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy v Praze. Slavia, 72, 2003, s. 41-46.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Srpski pesnik otkriva tajnu ljubavi, i života, smrti i zla. Sveske. Časopis za književnost, umetnost i kulturu. Pančevo, 2001, 11, 57-58, s. 130-134.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Čtyři české antologie slovinské poezie. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, 1994. Slavica Pragensia XXXVI. Slovenica. Croatica. Serbica. Macedonica. Praha: Karolinum; 1996, s. 31-46.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Slovenika v pražských odborných knihovnách. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, 1994. Slavica Pragensia XXXVI. Slovenica. Croatica. Serbica. Macedonica. Praha: Karolinum; 1996, s. 47-54.

   

  Výstupy v OBD

  Publikace

  • Nedvědová M.: Srbská a černohorská literatura v době národního obrození. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 375-431. ISBN 978-80-7308-646-6.
  • Nedvědová M.: Zahrada slézové barvy : Bašta sljezove boje. Praha, Luka, 2016, s. • p. 8-17. ISBN 978-80-906645-0-0.
  • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
  • Nedvědová M.: Diplomové práce obhájené na pražské slovenistice v letech 1996-2009. In Doležalová A., Šurla A., Jahić J.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově : Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 511-525. ISBN 978-80-7308-543-8.
  • Nedvědová M.: Miroslav Kvapil - představitel pražské univerzitní jugoslavistiky v letech 1959-2000. In Koprivica V., Korda-Petrović A.: Od Morave do Morave II : iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad, Matica srpska, 2011, s. • p. 32-42. ISBN 978-86-7946-072-1.

   

  Další aktivity:

  Předmluvy/doslovy

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Vztah současníků k národně emancipačním procesům u Slovanů (úvod). In: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2004, ISBN 80-7050-434-X, s. 5-7.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Tomaž Šalamun – pán a služebník slova (doslov). In: Šalamun, Tomaž: Stromořadí naděje. Praha, H&H 2003, ISBN 80-7319-029-X, s. 213-220.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., O autorovi (doslov), In Stojičić, Djoko: Požáry, deště. Praha, Dauphin 2001, ISBN 80-7272-016-3, s. 78- 81.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., France Prešeren – slovinský romantický básník (předmluva) In: France Prešeren očima pražských slovenistů. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2000, ISBN 80-7050-370-X, s. 3-5.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Jirži Volker – poklonik ljubavi i pravde (předmluva). In: Jirži Volker: Žetva. Izabrane pesme. Beograd, Prosveta 1999, s. 5-10.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Dvě vlasti v životě a díle literárního vědce (doslov). In: Kvapil, Miroslav, Bohemo-serbica. Bohemo-croatica předmluvu a úvodní biografickou stať k bibliografii naps. Milada /K./Nedvědová. Praha : Euroslavica 1995, ISBN 80-85494-22-1, s. III-V.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Renesanční Evropa a turecké vpády na Balkán (předmluva). In: Murnik, Rado: Krásný janičár. Praha, Albatros 1989, s. 1b.

  Umělecké překlady:

  ze slovinštiny:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Tontić, Stevan: Ćopićova zlatá báje o lidech. In: Čopić, Branko, Zahrada slézové barvy. Praha, Luka Praha, 2016, ISBN 978-80-906645-0-0, s. 8-15

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Kolkelj, Nina: Žebrák. In: Vně hranic. Antologie současné slovinské krátké prózy. Brno-Boskovice 2002, ISBN 80-7326-002-6, s. 103-109.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Novaková-Popovová, Irena: Slovinský sonet: pohled skrze metaforu. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu. Slovinsko. Praha 1/37/1997, s. 143-150

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Murnik, Rado: Krásný janičár. Ze slovinského originálu Lepi janičar. Praha, Albatros 1989, 79 s.

  ze srbštiny:

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Ćosić, Bora: Já, pária z Balkánu. Kafka. Časopis pro střední Evropu. 2001, č. 1, s. 62-65.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Stojičić, Djoko: Požáry, deště. Ze srbských originálů přeložili, Anna Borůvková, Ivan Dorovský, M. K. Nedvědová [41 báseň] a Věra Novotná. Praha, Dauphin 2001, ISBN 80-7272-016-3, 81 s

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Stojičić, Djoko: Srp-zmije. Z originálu Srp od zmije vybrali a přeložili Ivan Dorovský, Milada [K.] Nedvědová[12 básní], Ditta Pfefferová a Rajko Doleček. Praha, 1998, ISBN 80-86019-58-6, 68 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Radmila Marinković: Středověká literatura, s. 31-37; Vojislav Korać: Architektura ve středověkém Srbsku, s. 38-50; Nada Miloševićová-Djordjevićová: Lidová slovesnost, s. 75-85; Ivica Mladjenović: Novodobá srbská architektura, s. 114-122; Dejan Kosanović: Film a kinematografie, s. 179-186; Darko Tatić: Rozhlas, s. 187-190, Miroslav Savičević: Televize, s. 191-197]. In: Dějiny srbské kultury. Praha, Nakladatelství PedF UK v Praze 1996, 211 s.

  NEDVĚDOVÁ, Milada K., Stojšin, Vladimir: Kino v krabičce od zápalek. Ze srbského originálu Bioskop u kutiji šibica přeložila a upravila Milada K. Nedvědová. Praha, Albatros 1985, 85 s.

   

  Závěrečné práce

   

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > externisté a doktorandi > PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.