PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 309A

Odborné zaměření:

Migrace na Balkáně ve 20. století

Nucené migrace, návratnost uprchlíků a demografický vývoj Bosny a Hercegoviny

Soudobé dějiny zemí bývalé Jugoslávie

Politická geografie balkánského poloostrova

Historická geografie jihovýchodní a východní Evropy

Politické a ústavní systémy zemí jihovýchodní Evropy

Regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evropy

Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích

Hospodářské dějiny Balkánského poloostrova

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 

 • 2000–2007 Univerzita Karlova v Praze – titul Mgr. Filozofická fakulta, obor Historie, učitelství pro střední školy, specializace na nejnovější dějiny jihovýchodní Evropy. Přírodovědecká fakulta, obor Geografie učitelství pro střední školy

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2014 Univerzita Karlova v Praze – obhájení disertační práce na FF UK a udělení titulu Ph.D.

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2014-dosud odborný asistent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
 • 2014-dosud odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií na FSV UK
 • 2011-2014 asistent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií
 • 2010-2015 pedagog – Gymnázium Na Vítězné pláni (šestileté gymnázium), Praha 4, vyučován seminář z politické a socioekonomické geografie
 • 2008–2011 asistent na Ústavu slavistických a východoevropských studií, seminář Jihovýchodoevropská studia
 • 2007–2009 pedagog – Gymnázium Arabská (čtyřleté gymnázium), Praha 6. Vyučovány předměty zeměpis a dějepis
 • 2008–2008 participace na výuce na FF UK, Ústav slavistických a východoevropských studií – přednáška Historická geografie jihovýchodní a východní Evropy
 • 2006–2007 pedagog – Základní škola Nepomucká, Praha 5. Vyučován dějepis a zeměpis pro 6., 8. a 9. ročníky
 • 2005-2007 občanské sdružení Jules&Jim – lektorování tzv. Adaptačních kurzů (obdoba Team-building) pro základní (např. ZŠ Nepomucká) a střední školy (např. Gymnázium Budějovická, Na Vítězné pláni aj.)
 • 2004–2005 pedagog – Základní škola Nepomucká, Praha 5. Vyučován dějepis a zeměpis pro 7. a 8. ročníky

Granty, výzkumné záměry:

 • 2010-2016 spoluřešitel projektu GAČR Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí
 • 2007 spoluřešitel specifického výzkumu „Náboženské a etnické proměny v jihoslovanském prostoru ve 20. století“ na FF UK

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • 2013-dosud člen redakční rady časopisu Porta Balkanica, Brno
 • 2010-2014 člen redakce časopisu Dvacáté století, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

ŽÍLA, O.: „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013. Připravovaná monografie Praha, FF UK 2014, 412 s.

Kolektivní monografie:

ŽÍLA, O.: Bosna a Hercegovina v letech 1991–2014. In: PELIKÁN, J.: Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí, Praha 2016.

ŽÍLA, O.: Poválečná rekonstrukce a „odložená“ postsocialistická transformace v daytonské Bosně a Hercegovině. In: TUMIS, S., NYKL, H.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, Praha 2015. 54–66.

Recenzované časopisy:

ŽÍLA, O.: The War Conflict in Bosnia and Herzegovina and the Phenomenon of Ethnic Cleansing. In: Czech Journal of Contemporary History, Vol. III, 2015: pp. 157–188.

ŽÍLA, O.: The Myth of Return: Bosnian Refugees and the Perception of “Home”. In: Geographica Pannonica, Vol. 19, No. 3, 2015, pp. 130–145.

ŽÍLA, O.: Etnické inženýrství či neodvratná realita? Exodus bosenských Srbů ze Sarajeva po skončení občanské války. Příčiny, důsledky, řešení. In: Český lid, roč. 102, č. 2, 2015, s. 129–150.

ŽÍLA, O.: „Návrat domů“: rozdílné průběhy repatriačního procesu v Bosně a Hercegovině (vybrané případové studie). In: Porta Balkanica, roč. 6, 2014, č. 2, s. 34–49.

ŽÍLA, O.: House War: restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině. In: Porta Balkanica, roč. 6, 2014, č. 1, s. 4–13.

ŽÍLA, O.: Žonglování s čísly: odhady počtu obětí občanské války v Bosně a Hercegovině a jejich odlišná interpretace. In: Slovanský přehled, č. 2, 2014, s. 343–370.

ŽÍLA, O.: Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek. In: Soudobé dějiny, roč. 21, č. 3, 2014, s. 279–314.

ŽÍLA, O.: První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 (odklady, politizace a komplikace). In: Porta Balkanica, roč. 5, 2013, č. 2, s. 18–25.

ŽÍLA, O.: Socioekonomický vývoj Bosny a Hercegoviny v letech 1948–1991 a jeho vliv na populační chování tamních konstitutivních národů. In: Časopis 20. století, roč. 5, 2013, č. 1, s. 47–65.

ŽÍLA, O.: Vnitřní uprchlíci v Bosně a Hercegovině a jejich percepce „domova“. In: Český lid, roč. 100, č. 2, 2013, str. 129–149.

ŽÍLA, O.: Ethno-demographic development in Bosnia and Herzegovina in 1971–1991 and its propensity for ethnic conflict. In: Geographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium. Vol. 44, No. 1, 2013, p. 5–25. ISSN 1212-2157

ŽÍLA, O.: Poválečná Bosna a Hercegovina: země v začarovaném kruhu. In: Geografické rozhledy, roč. 22, č. 4, str. 26–27.

ŽÍLA, O.: Sebeidentifikace, statistika a její interpretace – etnicky smíšená manželství, Jugoslávci a muslimská otázka v Bosně a Hercegovině v kontextu národnostní politiky socialistické Jugoslávie. In: Historický časopis, roč. 61, č. 3, str. 513–532.

ŽÍLA, O.: Ochromená Bosna a Hercegovina: politický a společenský vývoj v postdaytonském období. In: Dějiny a současnost, č. 9, 2013, s. 48–51.

ŽÍLA, O.: Úspěšnost návratnosti bosenských uprchlíků do svých domovů: statistika versus realita. In: Geografie-Sborník ČGS, roč. 114, č. 2, s. 89–104.

ŽÍLA, O.: Demografická situace v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech 20. století. Nucené migrace jako klíčový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny. In: Časopis 20. století, FF UK, roč. 1, č. 1. Praha, s. 55–72.

Sborníky:

ŽÍLA, O.: Západní velmoci a jejich role v řízení repatriačního procesu v daytonské Bosně a Hercegovině. In: Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století. (Příčiny, formy, prostředky a důsledky). Kolektivní monografie Praha 2016. (v tisku)

ŽÍLA, O.: „Institucionálně řízený“ vs. „spontánní“ návrat utečenců. Srovnání repatriačních strategií v poválečné Bosně a Hercegovině. In: BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. I. díl. Praha: FHS 2015, s. 113–151.

ŽÍLA, O.: From a Multi-Ethnic Blending to Hegemony: The Reconstruction of Ethno Demographic and Spatial Impacts of the Civil War in Bosnia and Hercegovina. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. a kol.: Resettlement and Extermination of the Populations. A Syndrome of Modern History. Prague: Institute of History, 2015, pp. 111–138.

ŽÍLA, O.: (Ne)úspěšnost repatriačního procesu v postdaytonské Bosně a Hercegovině. Politické příčiny slabé návratnosti. In: BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.): Etnické komunity. Lidé Bosny a Hercegoviny, Praha 2014, s. 83–104.

ŽÍLA, O., KUČERA, Z.: Polarization of space in Serbia and its peripheral areas. In: BOŽIĆ, S. (ed.): Istorija i geografija: susreti i prožimanja. Tematski zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Geografski institut „Jovan Ćvijić“ SANU 2014, s. 155–179.

ŽÍLA, O.: Pojam „prebivalište“ iz perspektive raseljenih lica u Bosni i Hercegovini. In: TASZYŃSKA, K., TWARDOWSKA, A. (eds.): Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki V., Toruń 2013, str. 329–336.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Žíla O.: After Coming Home: Forms and Meanings of Return in Dayton's Bosnia and Herzegovina. Bulletin de l'Institut etnographique, 2019, č. • no. 67, s. • p. 523-543. ISSN 0350-0861.
 • Žíla O.: "Ve jménu národa!" : Protijugoslávské působení (klero)nacionalistů na sklonku Titovy Jugoslávie v SR Bosně a Hercegovině. In Stehlík P., Jan L., Hladký L.: Od moravských luk k balkánským horám : Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. Brno, Matice moravská, 2019, s. • p. 374-386. ISBN 978-80-87709-24-5.
 • Žíla O.: Mezi bratrstvím a jednotou a nacionalismem: Národní klíč v socialistické a daytonské Bosně a Hercegovině. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2019, č. • no. 105, s. • p. 65-85. ISSN 0037-6922.
 • Žíla O.: "Konflikt začal v Sarajevu a zde i skončí" : historický kontext tzv. reintegrace hlavního města po válce v Bosně a Hercegovině v roce 1996. Historicky Casopis, 2018, č. • no. 66, s. • p. 493-522. ISSN 0018-2575.
 • Žíla O.: Poločas rozpadu? Dvojí štěpení daytonske Bosny a Hercegoviny. Porta Balkanica, 2018, č. • no. 10, s. • p. 5-20. ISSN 1804-2449.
 • Žíla O.: Exodus Srbů ze Sarajeva po skončeni války v Bosně a Hercegovině : základní východiska zkoumání. In Štěpánek V.: Studia Balkanica Bohemo-­Slovaca VII. Brno, Moravské zemské muzeum, 2017, s. • p. 363-374. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Žíla O.: Západní velmoci a jejich role v řízení repatriačního procesu v daytonské Bosně a Hercegovině. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2017, č. • no. 25, s. • p. 265-283. ISSN 1210-6860.
 • Pelikán J., Chrobák T., Rychlík J., Tumis S., Vojtěchovský O., Žíla O.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 s. • p. ISBN 978-80-7308-648-0.
 • Žíla O.: Bosna a Hercegovina. In Pelikán J.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 73-135. ISBN 978-80-7308-648-0.
 • Žíla O.: The War Conflict in Bosnia and Herzegovina and the Phenomenon of Ethnic Cleansing. Czech Journal of Contemporary History, 2015, č. • no. 3, s. • p. 157-188. ISSN 2336-3142.
 • Moravcová M., Bittnerová D., Slavková M., Žíla O., Lazarevič U., Šístek F., Bianchi M., Havlíková L., Hesová Z., Mentel A., Penčev V., Pettigrew D., Skenderija S., Stoláriková Z.: Etnické komunity : Balkánské cesty I. Praha, FHS UK, 2015. 314 s. • p. ISBN 978-80-87398-80-7.
 • Tumis S., Nykl H., Stojar R., Ježek V., Žíla O., Králová K., Karasová N., Pavlásek M., Sochová A., Příhoda M., Kopeček V., Jelen L., Švec L., Štoll P.: Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 244 s. • p. ISBN 978-80-7308-582-7.
 • Žíla O.: "Institucionálně řízený" vs. "spontánní" návrat utečenců. Srovnání repatriačních strategií v poválečné Bosně a Hercegovině. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity. Balkánské cesty. Praha, FHS UK, 2015, s. • p. 113-151. ISBN 978-80-87398-80-7.
 • Žíla O.: Etnické inženýrství či neodvratná realita? Exodus bosenských Srbů ze Sarajeva po skončení občanské války. Příčiny, důsledky, řešení. Český lid, 2015, č. • no. 102, s. • p. 129-150. ISSN 0009-0794.
 • Žíla O.: The Myth of Return : Bosnian Refugees and the Perception of "Home". Geographica Pannonica, 2015, č. • no. 19, s. • p. 130-145. ISSN 0354-8724.
 • Žíla O.: From a Multi-Ethnic Blending to Hegemony : The Reconstruction of Ethno-Demographic and Spatial Impacts of the Civil War in Bosnia and Hercegovina. In Zudová-Lešková Z.: Resettlement and Extermination of the Populations : A Syndrome of Modern History. Praha, Institute of History, Czech Academy of Sciences, 2015, s. • p. 111-138. ISBN 978-80-7286-260-3.
 • Žíla O.: "Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha, Vydavatelství Filozofické fakultu UK, 2014. 412 s. • p. ISBN 978-80-7308-523-0.
 • Žíla O.: Žonglování s čísly: odhady počtu obětí občanské války v Bosně a Hercegovině a jejich odlišná interpretace. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2014, č. • no. 100, s. • p. 343-370. ISSN 0037-6922.
 • Žíla O.: (Ne)úspěšnost repatriačního procesu v postdaytonské Bosně a Hercegovině: Politické příčiny slabé návratnosti. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity: Lidé Bosny a Hercegoviny. Praha, Agora, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. • p. 83-104. ISBN 978-80-87398-46-3.
 • Žíla O., Kučera Z.: Polarization of space in Serbia and its peripheral areas. In Božić S.: Istorija i geografija: susreti i prožimanja. Tematski zbornik radova. Beograd, Geografski institut Jovan Cvijić SANU, 2014, s. • p. 155-181. ISBN 978-86-80029-62-7.
 • Žíla O.: "Návrat domů": rozdílné průběhy repatriačního procesu v Bosně a Hercegovině (vybrané případové studie). Porta Balkanica, 2014, č. • no. 6, s. • p. 34-49. ISSN 1804-2449.
 • Moravcová M., Bittnerová D., Kouba M., Libánská A., Ljuca A., Marholeva K., Mujačić A., Skenderija B., Skenderija I., Skenderija S., Slavková M., Šístek F., Žíla O., Žarković J.: Etnické komunity. Lidé Bosny a Herzegoviny. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 270 s. • p. ISBN 978-80-87398-46-3.
 • Žíla O.: Válečný konflikt v Bosně a Hercegovině a fenomén etnických čistek. Soudobé dějiny, 2014, č. • no. 21, s. • p. 279-314. ISSN 1210-7050.
 • Žíla O.: "House War": restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině. Porta Balkanica, 2014, č. • no. 6, s. • p. 4-13. ISSN 1804-2449.
 • Žíla O.: Bosna a Hercegovina : první sčítání jako spící nálož. Právo, 2013, č. • no. 23, s. • p. 16-16. ISSN 1211-2119.
 • Žíla O.: Sebeidentifikace, statistika a její interpretace - etnicky smíšená manželství, Jugoslávci a muslimská otázka v Bosně a Hercegovině v kontextu národnostní politiky socialistické Jugoslávie. Historicky Casopis, 2013, č. • no. 61, s. • p. 513-532. ISSN 0018-2575.
 • Žíla O.: Poválečná Bosna a Hercegovina: země v začarovaném kruhu. Geografické rozhledy, 2013, č. • no. 23, s. • p. 26-27. ISSN 1210-3004.
 • Žíla O.: První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 : odklady, politizace a komplikace. Porta Balkanica, 2013, č. • no. 5, s. • p. 18-26. ISSN 1804-2449.
 • Žíla O.: Vnitřní uprchlíci v Bosně a Hercegovině a jejich percepce „domova“. Český lid, 2013, č. • no. 100, s. • p. 129-149. ISSN 0009-0794.
 • Žíla O.: Socioekonomický vývoj Bosny a Hercegoviny v letech 1948-1991 a jeho vliv na populační chování tamních konstitutivních národů. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2013, č. • no. 5, s. • p. 47-65. ISSN 1803-750X.
 • Žíla O.: Ethno-demographic development in Bosnia and Herzegovina in 1971–1991 and its propensity for ethnic conflict. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, 2013, č. • no. 44, s. • p. 5-25. ISSN 1212-2157.
 • Žíla O.: Pojam „prebivalište“ iz perspektive raseljenih lica u Bosni i Hercegovini. In Taczyńska K.: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki V. Torun, Inderdyscplinarne Kolo Naukowe Doktorandów UMK, 2013, s. • p. 329-336. ISBN 978-83-930377-2-8.
 • Žíla O.: Ochromená Bosna a Hercegovina: politický a společenský vývoj v postdaytonském období. Dějiny a současnost, 2013, č. • no. 35, s. • p. 48-51. ISSN 0418-5129.
 • Žíla O.: Tabeau, Ewa (ed.) : Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991 do 1999. Informace České geografické společnosti, 2012, č. • no. 2, s. • p. 44-47. ISSN 1213-1075.
 • Žíla O.: Florian Bieber, Bosna i Hercegovina poslije rata: politički sistem u podjeljenom društvu. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 179-185. ISSN 0037-6922.
 • Žíla O.: Bosna a Hercegovina : Fenomén "dvou škol" pod jednou střechou. Právo, 2011, č. • no. 21, s. • p. 16-16. ISSN 1211-2119.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > O katedře > Vyučující > kroatistika > PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.