Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

vyučování a osvojování češtiny jako cizího jazyka, zejména osvojování češtiny rusky mluvícími studenty se zaměřením na fonetické a morfosyntaktické jevy

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2015 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk
 • 2007 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor čeština pro cizince

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 2015 vědecký pracovník, KJBS, FF UK
 • od 2011 šéfredaktorka časopisu Nová čeština doma a ve světě, KJBS, FF UK
 • 2012–2014 výzkumný pracovník na grantu (GAČR, №P40612J010), KJBS, FF UK
 • 2011–2013 lektorka češtiny pro cizince, ÚJOP UK v Praze, pracoviště Krystal
 • 2008–2012 lektorka češtiny pro cizince, jazyková škola Czech Language Training, Praha
 • 2007–2008 lektorka češtiny pro cizince, komunitní centrum InBáze, Praha

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016–2020: Abeceda českých reálií (DG16P02B018, NAKI, Ministerstvo kultury), (člen týmu)
 • 2012–2014: Language acquisition (L2 acquisition) of Russian native speakers in Czech vs. German language environments, GAČR, č. p. P40612J010, (člen týmu)
 • 2011–2013: Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, GAUK, č. p. 286411, (řešitel)
 • 2007–2009: Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním jazykem, GAUK, č. p. 127708, (řešitel)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • Členka hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

ROMAŠEVSKÁ, K., VEROŇKOVÁ, J., How Czech Speech of Russian-Speaking Learners is perceived by Native Speakers of Czech and its Correlation with Age Factors and Language Competence in BESTERS-DILGER, J., GLADKOVA, H.  (eds.). Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech, Linguistik International, Band 38, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 147177. / Приемлемость речи русскоязычных иностранцев для носителей чешского языка и её соотношение с факторами возраста и грамматической компетенцией. In BESTERS-DILGER, J., GLADKOVA, H.  (eds). Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 147177.

ROMAŠEVSKÁ, K., Фонетика и фонология чешского и русского языков. In GLADKOVA, G., ULYANKINA, E. (eds.).Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского  языков, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 1521.

ROMAŠEVSKÁ, K., VEROŇKOVÁ, J., Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In Čeština ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. In print.

ROMAŠEVSKÁ, K., Popis zvukové stránky češtiny z hlediska úrovně A1, A2 (kapitola 8). In CVEJNOVÁ, J. (ed.), Referenční popis češtiny pro účely zkoušky pro trvalý pobyt z českého jazyka – úrovně A1, A2. Praha: NÚV, 178183. ISBN: 978-80-7481-076-3.

BOŁBOT, K., RAMASHEUSKAYA, K. Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským. In BEDNAŘÍKOVÁ, B., HERNANDEZOVÁ, P. (eds.)Od slova k modelu jazyka: sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 418424. ISBN:978-80-244-3960-0.

RAMASHEUSKAYA, K. Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským – přípravná fáze projektu. In BARNOVÁ, K., CHOMOVÁ, A. (eds.). VARIA XXI. Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011), Belianum: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2015. 389−394. ISBN 978-80-557-0879-9.

Recenzované časopisy:

ROMAŠEVSKÁ, K., Pražská teorie jazykové kultury v chorvatském kontextu. Slavia. In print.

ROMAŠEVSKÁ, K., 2012. Hasil, Jiří: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nová čeština doma a ve světě, elektronický zdroj, 20−23.

ROMAŠEVSKÁ, K., Jak překonat výslovnostní problémy, anebo o významu poslechu ve výuce češtiny pro cizince zejména ve skupinách rusky hovořících studentů. Nová čeština doma a ve světě, elektronický zdroj, 2011. 7−10.

ROMAŠEVSKÁ, K., (RAMASHEUSKAYA K.) Vybrané výslovnostní problémy při studiu češtiny jako cizího jazyka: výuka na pozadí ruštiny. In HÁJKOVÁ, E., ŠEBESTA K. (eds.). Didaktické studie IV. Čeština jako druhý jazyk, Praha: UK v Praze, PedF, 2008. 7–29.

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Romaševská K., Červinková Machátová L., Čapková E., Boumová E.: Simple Czech - české reálie pro studenty na úrovni B1. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2019. Praha, Akropolis, 2019, s. • p. 25-32. ISBN 978-80-7470-275-4.
 • Romaševská K., Lah J.: Nový přístup k lingvoreáliím. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 58-67. ISSN 1804-3240.
 • Romaševská K., Lah J.: Co zajímá cizince z českých reálií? Dotazníková sonda. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 201-207. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Romaševská K.: Specifika osvojování českých reflexivních sloves polskými a ruskojazyčnými mluvčími. Slavia, 2018, č. • no. 87, s. • p. 409-428. ISSN 0037-6736.
 • Romaševská K., Lah J.: Příspěvek ke kritické analýze reálií. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. neuveden, s. • p. 34-47. ISSN 1804-3240.
 • Romaševská K.: Pražská teorie jazykové kultury v chorvatském kontextu. Slavia, 2017, č. • no. 86, s. • p. 108-110. ISSN 0037-6736.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Ramasheuskaya K.: Popis zvukové roviny češtiny z hlediska úrovně A1, A2. In Cvejnová J.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR : úrovně A1, A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016, s. • p. 193-197. ISBN 978-80-7481-163-0.
 • Besters-Dilger J., Gladkova H., Veroňková J., Goltsev E., Perevozchikova T., Macurová J., Sukhanek O., Stranz-Nikitina V., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Prediger A.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii : kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 341 s. • p. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Priemlemost reči russkojazyčnych inostrancev dlja nositelej češskogo jazyka i eë sootnošenie s faktorami vozrasta i grammatičeskoj kompetenciej. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Усвоение второго языка в сложном языковом окружении : как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков. Praha : FF UK, FF UK, 2016, s. • p. 147-177. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: How Czech Speech of Russian-Speaking Learners is perceived by Native Speakers of Czech and its Correlation with Age Factors and Language Competence. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt, Peter Lang, 2016, s. • p. 147-176. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In Gladkova H., Ramasheuskaya K.: Čeština a ruština v kontaktu : Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha : FF UK, neuveden, 2016, s. • p. 59-83. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Ramasheuskaya K.: Fonetika i fonologija češskogo i russkogo jazykov. In Gladkova H., Ulyankina E.: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha : FF UK, FF UK, 2016, s. • p. 15-21. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Sukhanek O., Macurová J., Stranz-Nikitina V., Simeunovich-Skvortsova M., Perevozchikova T., Ramasheuskaya K., Veroňková J., Goltsev E., Gladkova H., Prediger A., Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016. 330 s. • p. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Jovanov J., Ramasheuskaya K.: "Izgubenata generacija" : "Izgubena" niz iskustvata i značenjeto. In FILKO. Štip, Makedonie, Filologická fakulta, Univerzita "Goce Delčev", 2016, s. • p. 323-332. ISBN 978-608-244-308-9.
 • Ramasheuskaya K.: Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským - přípravná fáze projektu. In Barnová K., Chomová A.: VARIA XXI : Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica, Belianum, 2015, s. • p. 389-394. ISBN 978-80-557-0879-9.
 • Ramasheuskaya K., Bołbot K.: Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským. In Bednaříková Božena D., Hernandezová Pavla M.: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 418-423. ISBN 978-80-244-3960-0.

Konference, zahraniční stáže:

Účast na konferencích:

Romaševská, K. Abeceda českých reálií. Elektronická databáze českých reálií a lingvoreálií češtiny. VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku: Čeština – jazyk evropský a světový? (Praha, 16. – 20. 8. 2016).

Ramasheuskaya, K. Selected morfosyntactic aspects of interlanguage of Russian-speaking learners of Czech. 4th Young Linguists‘ Meeting in Poznań (Poznaň, 4. − 6. 2014).

Ramasheuskaya, K. Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským. XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka“ (Olomouc, 7. – 9. 5. 2012).

Ramasheuskaya, K. Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským – přípravná fáze projektu. XXI. Kolokvium mladých jazykovedcov (Banská Bystrica, Slovensko, 30. 11. − 2. 12. 2011).

Romaševská, K. The Database of the Voice Recordings of Spoken Czech by Native Russian  Speakers. Letní škola multilingvismu (součást evropského projektu LINEE – Languages In a Network of European Excellence, www.linee.info) (Praha, FF UK, 20. 6. − 24. 6. 2011).

Romaševská, K. Chyby ve výslovnosti rusky mluvících studentů. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (Praha, 14. 5. 2011).

Další aktivity:

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > vědečtí pracovníci > Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.