BZK a SZZK

Přihlašování studentů k BZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016) a harmonogramem akademického roku 2017/2018 (stanoveným Opatřením děkana 10/2017).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAM BZK a SZZK září*:

HARMONOGRAM BZK A SZZK září 2018 – POZOR V HARMONOGRAMU MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM po uzavření kontroly studia V PRŮBĚHU měsíce SRPNA !!!

Komise RUMUNŠTINA 5.-6. 9. 2018 (23/HLAVNÍ BUDOVA)
MGR. JARMILA HORÁKOVÁ PhD.
PhDr. JIŘÍ NAŠINEC
DAN UNGUREANU, PhD
Mgr. PŘEMYSL VINŠ

 

MICAALA, ROTARU

 • 9. 2018 9:00 OBHAJOBA BP Románová tvorba Aurelia Busuioca (Našinec x )
 • 9. 2018 11:00 písemná část; 15:00 ústní zkouška 23/Hlavní budova

 

BOIARSCHI, IANA

 • 9. 2018 10:00 OBHAJOBA BP Rumunští spisovatelé z generace osmačtyřicátníků a sjednocení roku 1859 (Horáková x )
 • 9. 2018 11:00 písemná část; 16:00 ústní zkouška 23/Hlavní budova

 

SCHNEIDEROVÁ, MICHAELA, Bc.

 • 9. 2018 11:00 OBHAJOBA DP Romové v rumunské kultuře (Našinec x )
 • 9. 2018 11:00 písemná část; 17:00 ústní zkouška 23/Hlavní budova

 

Komise SLOVINŠTINA 6. 9. 2018 (23/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. ALENKA JENSTERLE.DOLEŽALOVÁ, CSc.
Mgr. GRÉGOIRE LABBÉ
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK PhD.
Mgr. PŘEMYSL VINŠ

 

HONSOVÁ KATEŘINA, Bc. /pouze zkouška/

 • 9. 2018 9:00 písemná část; 14:00 ústní zkouška 23/Hlavní budova

 

Komise ALBÁNŠTINA 6.-7. 9. 2018 (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. GIOVANNA NANCI PhD.
Mgr. PŘEMYSL VINŠ
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK PhD.

 

BUŘIČ, MARTIN

 • 9. 2018 15:00 OBHAJOBA BP Židé na balkánském pobřeží Jadranu (1204-1797) (Vinš x )
 • 9. 2018 9:00 písemná část; 13:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

NUSHI, LEONORA

 • 9. 2018 15:00 OBHAJOBA BP Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho (Borshi x )
 • 9. 2018 9:00 písemná část; 12:15 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

Komise SRBŠTINA 6.-7. 9. 2018 (309a/HLAVNÍ BUDOVA)
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.
Mgr. IGOR MIKUŠIAK
Mgr. HELENA STRANJIK, PhD.
Mgr. SANDRA VLAINIĆ

 

NOVÁK, JIŘÍ

 • 9. 2018 9:00 309a/Hlavní budova OBHAJOBA BP Performativní aspekty tvorby novosadských neoavantgardistů 60. a 70. let 20. století (I. Mikušiak x )
 • 9. 2018 9:00 písemná část; 14:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

KUGLEROVÁ, TEREZA /NEDIPLOMNÍ pouze zkouška/

 • 9. 2018 9:00 písemná část; 15:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova
Komise BULHARŠTINA 6.-7. 9. 2018  (308a/HLAVNÍ BUDOVA)
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK PhD.
PhDr. MARCEL ČERNÝ, Ph.D.
Mgr. BOZHANA NISHEVA, Ph.D.
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc.

 

SKÁCELOVÁ, ANNE-MARIE

 • 9. 2018 10:00 308a/Hlavní budova OBHAJOBA BP BP Přejímky z tzv. exotických jazyků v češtině a v bulharštině (B. Nisheva x H. Gladkova)
 • 9. 2018 12:00 písemná část; 16:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

STOJANOV, PETER

 • 9. 2018 11:00 308a/Hlavní budova OBHAJOBA Личност и колектив в романа „Под игото“ от И. Вазов (T. Yankova x M. Černý)
 • 9. 2018 12:00 písemná část; 17:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

 

KRAEVSKÁ MARKÉTA, Mgr. Bca.

 • 9. 2018 12:00 308a/Hlavní budova OBHAJOBA DP Lexikální inovace v jazyce internetových diskuzních fór (bulharsko-české paralely) (B. Nisheva x H. Gladkova)
 • 9. 2018 12:00 písemná část; 18:00 ústní zkouška 309a/Hlavní budova

*POZOR V HARMONOGRAMU MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM!

Důležité termíny BZK a SZZK pro AR 2017/2018 dle harmonogramu akademického roku ZDE.

„Červnový“ termín SZK „Zářijový“ termín SZK /předběžně/
Studenti se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 9. 5. 2018 do 12. 7. 2018
Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu do 30. 5. 2018 do 17. 8. 2018
TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 14. 6. – 15. 6. 2018 5. 9. – 7. 9. 2018
 • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce neleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE byl stanoven dle harmonogramu následovně: pro zářijový termín je to úterý 7. 8. 2018.

 1. Práci je třeba v daném termínu nahrát do SiS-u NEJPOZDĚJI do půlnoci (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde). Zároveň do tohoto termínu odevzdat jeden až dva výtisky práce (počet dle domluvy s vedoucím práce) v kroužkové vazbě na sekretariát KJBS.
 2. Upozorňujeme že posun tohoto termínu NENÍ MOŽNÝ.
 3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

NA SEKRETARIÁT KJBS SE ODEVZDÁVAJÍ JEDEN až DVA VÝTISKY PRÁCE (stačí v kroužkové vazbě).

 

 

Podoba bakalářské/magisterské zkoušky

Pro studenty přijaté od akademického roku 2012/2013 platí, že BZK a SZZK se konají ve dvou částech:

 1. Obhajobu bakalářské či magisterské práce (den 1).

Informace k průběhu obhajob

 Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba být řádně přihlášen v SIS-u (obhajoba kvalifikační bakalářské práce je jednou z částí státní závěrečné zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět pracovních dní datem obhajoby.

Obhajoba kvalifikační práce zpravidla trvá kolem 30 minut a kromě diplomanta se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a případně členové komise. Jelikož jsou obhajoby veřejné, může se jich účastnit široká veřejnost či stávající studenti.

Samotná obhajoba probíhá následovně:

 1. Nejprve diplomant krátce představí svou práci, ideálně v rozsahu pěti až deseti minut. Při představování práce je dobré mít jako oporu bodovou osnovu s některými formulacemi, klíčovými pojmy apod. Práce nemusí být představena komplexně, ale je vhodné zmínit, proč diplomant volil dané téma a jaké metodologické či jiné problémy při psaní musel řešit, k jakým hlavním zjištěním dospěl. Lze také kriticky zhodnotit některá svá rozhodnutí a říci, jak by se při zpracovávání dalo postupovat jinak. Případně lze nastínit další možné oblasti výzkumu vašeho tématu.
 2. Vedoucí práce a oponent přečtou své posudky, poté je diplomant vyzván, aby na vznesené připomínky reagoval. Vedoucí či oponent mohou na vaše odpovědi dále reagovat (případně na svoje připomínky navzájem).
 3. Předseda otevře debatu, do níž se mohou zapojit i členové katedry, případně veřejnost.
 4. Po skončení debaty diplomanta a případné hosty z řad veřejnosti předseda komise vyzve, aby se odebrali za dveře. Členové komise se poradí o výsledku obhajoby, který bude vzápětí oznámen. Tím obhajoba končí, diplomant si může odnést jeden výtisk své práce domů.

Atmosféra obhajob bývá kolegiální, proto není třeba se přehnaně obávat.

 1. Státní zkouška (den 2) skládající se ze dvou částí: Písemná práce (den 2 dopoledne) +  Ústní zkouška (den 2 odpoledne)

Informace k průběhu státní zkoušky

Státní zkouška se zpravidla koná druhý den po obhajobách a skládá se z písemné a ústní části.

V den konání ústní části je třeba s sebou mít odpovídající seznam prostudované odborné literatury z jazyka, historie a literatury řazený abecedně a strukturovaný podle oblastí. Seznam je vhodné předem konzultovat se zkoušejícími, otázky se však předem nestanovují.

Písemná práce se píše vždy jako první a trvá zpravidla od 9:00 do 11:30. Obvykle skládá z překladu textu v profilovém jazyce (překlad z jazyka specializace do češtiny, tedy např. ze srbštiny do češtiny, z bulharštiny do češtiny, ze slovinštiny do češtiny apod.) a písemné eseje v daném profilovém jazyce na jedno ze tří zadaných témat, okruhy témat se týkají se povinných předmětů studia společných jednooborovému i dvouoborovému studiu. Studentům je umožňěno nahlédnutí do slovníku.  Při psaní je přítomen některý ze členů katedry jako pedagogický dozor.

Odpoledne téhož dne následuje ústní zkouška během níž jsou studentovi zadány otázky. U bakalářského studia a navazujícího magisterského studia modul literárně-historický jsou to jedna z oblasti jazykovědy, druhá z literatury a třetí z historie, u navazujícího magisterského modul lingvisktický jsou to jedna z oblasti jazykovědy, druhá z literatury a třetí ze  slavistiky. Otázky jsou zadávány na základě seznamu literatury a primární vliv má to, jaký modul student v bakalářském či magisteském studiu absolvoval. 

Seznam četby k státní závěrečné zkoušce - rady pro studenty

K čemu seznam slouží

 • Studenti oboru zpravidla dostávají otázky z jednotlivých okruhů právě na základě předloženého seznamu literatury.
 • V den ústní části BZK či SZZK student poskytne svůj seznam státnicové komisi, která na jeho základě studentovi přidělí otázky. Komise se při pokládání otázek nemusí řídit seznamem, pokud ho shledá nedostatečným.
 • Kvalita výsledného seznamu se může promítnout do závěrečného hodnocení, a to zejména v případě, že je seznam značně omezený.

Struktura seznamu

 • Seznam četby k státní závěrečné zkoušce doporučujeme průběžně konzultovat s členy ústavu, a to nejlépe v době, kdy je dostatek času na to seznam zásadně doplnit.
 • Seznam má obsahovat literaturu probíranou v rámci povinných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Zároveň by měl odrážet odborné zájmy studenta, je tedy vhodné zařazovat literaturu přečtenou v rámci povinně volitelných předmětů či jakoukoliv literaturu přečtenou „navíc“.
 • Součástí seznamu by měly být především texty vědecké. Popularizační, informační texty či texty z novin či blogů uvádět spíše nedoporučujeme.
 • Jednotlivé tituly v seznamu je třeba uvádět v jednotném bibliografickém formátu.
 • Seznam doporučujeme řadit podle jednotlivých disciplín, tedy okruhy jazykovědný, historický a literární.

 

 

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

 

 

 

Úvod > Studium > BZK a SZZK