STÁTNICE (BZK i SZZK)

Přihlašování studentů k BZK a SZZK je upravováno Opatřením děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech (č. 11/2016) a harmonogramem akademického roku 2018/2019 (stanoveným Opatřením děkana 07/2018).

Veškeré předpisy související se studiem na FF UK naleznete zde.

HARMONOGRAM BZK a SZZK 2021/22*

Důležité termíny

 

termín státnic Termín pro přihlašování k BZK a SZZK  v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK) Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací
Kontrola plnění studijních povinností před BZK a SZZK
Obhajoby bakalářských a diplomových prací Ústní část BZK a SZZK
zimní 7. 12. 2022 30. 12. 2022 (do 24:00 do SIS) nejpozději do 10. 1. 2022 30. 1. 2023 31. 1. 2023
letní 10. 5. 2023 18. 5. 2023 (do 24:00 v SIS) nejpozději do 31. 5. 2023 19. – 21. 6. 2023 19.. – 21. 6. 2023
podzimní 12. 7. 2023 1. 8. 2023 (do 24:00 v SIS) nejpozději do 17. 8. 2023 4. 9. 2023 5. 9. 2023

Důležité termíny BZK a SZZK pro AR 2022/2023 dle harmonogramu akademického roku ZDE.

 • Od ZS 2013/2014 platí rozdělení původního termínu na dva:

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou a termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce neleznete v aktuálním harmonogramu ZDE

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se k SZZK/BZK přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

 1. Práci je třeba v daném termínu nahrát do SiS-u NEJPOZDĚJI do půlnoci (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde).
 2. Upozorňujeme že posun v harmonogramu stanoveného NENÍ MOŽNÝ.
 3. Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

NA SEKRETARIÁT KJBS je vhodné po předchozí domluvě ODEVZDAT do termínu obhajob JEDEN pomocný VÝTISK PRÁCE pro potřeby komise u obhajob.

Přihlašování

K BZK se student přihlašuje pouze prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování je k dispozici zde.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

Podoba bakalářské/magisterské zkoušky

Pro studenty přijaté od akademického roku 2012/2013 platí, že BZK a SZZK se konají ve dvou částech:

 1. Obhajobu bakalářské či magisterské práce (den 1).

Informace k průběhu obhajob

 Aby mohla obhajoba proběhnout, je třeba být řádně přihlášen v SIS-u (obhajoba kvalifikační bakalářské práce je jednou z částí státní závěrečné zkoušky). Informace k přihlašování naleznete zde.

Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět pracovních dní datem obhajoby.

Obhajoba kvalifikační práce zpravidla trvá kolem 30 minut a kromě diplomanta se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a případně členové komise. Jelikož jsou obhajoby veřejné, může se jich účastnit široká veřejnost či stávající studenti.

Samotná obhajoba probíhá následovně:

 1. Nejprve diplomant krátce představí svou práci, ideálně v rozsahu pěti až deseti minut. Při představování práce je dobré mít jako oporu předem připravenou bodovou osnovu s některými formulacemi, klíčovými pojmy apod. Práce nemusí být představena komplexně, ale je vhodné zmínit, proč diplomant volil dané téma a jaké metodologické či jiné problémy při psaní musel řešit, k jakým hlavním zjištěním dospěl. Lze také kriticky zhodnotit některá svá rozhodnutí a říci, jak by se při zpracovávání dalo postupovat jinak. Případně lze nastínit další možné oblasti výzkumu vašeho tématu.
 2. Vedoucí práce a oponent přečtou své posudky, poté je diplomant vyzván, aby na vznesené připomínky reagoval. Vedoucí či oponent mohou na vaše odpovědi dále reagovat (případně na svoje připomínky navzájem).
 3. Předseda otevře debatu, do níž se mohou zapojit i členové katedry, případně veřejnost.
 4. Po skončení debaty diplomanta a případné hosty z řad veřejnosti předseda komise vyzve, aby se odebrali za dveře. Členové komise se poradí o výsledku obhajoby, který bude vzápětí oznámen. Tím obhajoba končí, diplomant si může odnést jeden výtisk své práce domů.

Atmosféra obhajob bývá kolegiální, proto není třeba se přehnaně obávat.

 1. Státní zkouška (den 2) skládající se ze dvou částí: Písemná práce (den 2 dopoledne) +  Ústní zkouška (den 2 odpoledne)

Informace k průběhu státní zkoušky

Státní zkouška se zpravidla koná druhý den po obhajobách a skládá se z písemné a ústní části.

V den konání ústní části je třeba s sebou mít odpovídající seznam prostudované odborné literatury z jazyka, historie a literatury řazený abecedně a strukturovaný podle oblastí. Seznam je vhodné předem konzultovat se zkoušejícími, otázky se však předem nestanovují.

Písemná práce se píše vždy jako první a trvá zpravidla dvě až tři hodiny. Obvykle skládá z písemné eseje v daném profilovém jazyce na jedno ze tří zadaných témat, okruhy témat se týkají se povinných předmětů studia společných jednooborovému i dvouoborovému studiu a pro studenty bakalářského studia také překladu textu v profilovém jazyce (překlad z jazyka specializace do češtiny, tedy např. ze srbštiny do češtiny, z bulharštiny do češtiny, ze slovinštiny do češtiny apod.). Studentům je umožňěno nahlédnutí do slovníku.  Při psaní je přítomen některý ze členů katedry jako pedagogický dozor.

Odpoledne téhož dne následuje ústní zkouška během níž jsou studentovi zadány otázky. U bakalářského studia a navazujícího magisterského studia modul literárně-historický jsou to jedna z oblasti jazykovědy, druhá z literatury a třetí z historie, u navazujícího magisterského modul lingvisktický jsou to jedna z oblasti jazykovědy, druhá z literatury a třetí ze  slavistiky či rumunštiny, případně albánštiny (dle specializace). Otázky jsou zadávány na základě seznamu literatury a primární vliv má to, jaký modul student v bakalářském či magisterském studiu absolvoval. 

Seznam četby k státní závěrečné zkoušce - rady pro studenty

K čemu seznam slouží:

 • Studenti oboru zpravidla dostávají otázky z jednotlivých okruhů právě na základě předloženého seznamu literatury.
 • V den ústní části BZK či SZZK student poskytne svůj seznam státnicové komisi, která na jeho základě studentovi přidělí otázky. Komise se při pokládání otázek nemusí řídit seznamem, pokud ho shledá nedostatečným.
 • Kvalita výsledného seznamu se může promítnout do závěrečného hodnocení, a to zejména v případě, že je seznam značně omezený.

Struktura seznamu:

 • Seznam četby k státní závěrečné zkoušce doporučujeme průběžně konzultovat s členy ústavu, a to nejlépe v době, kdy je dostatek času na to seznam zásadně doplnit.
 • Seznam má obsahovat literaturu probíranou v rámci povinných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Zároveň by měl odrážet odborné zájmy studenta, je tedy vhodné zařazovat literaturu přečtenou v rámci povinně volitelných předmětů či jakoukoliv oborovou literaturu přečtenou „navíc“.
 • Součástí seznamu by měly být především texty vědecké. Popularizační, informační texty či texty z novin či blogů uvádět spíše nedoporučujeme.
 • Jednotlivé tituly v seznamu je třeba uvádět v jednotném bibliografickém formátu.
 • Seznam doporučujeme řadit podle jednotlivých disciplín, tedy okruhy jazykovědný, historický a literární.

 

 

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně pouze na základě, žádosti kterou je nutné podat přes podatelnu v dostaterčném předstihu pře termínem přihlášení ke státní zkoušce.

Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

 

 

 

Úvod > Studium > STÁTNICE (BZK i SZZK)