Oborové konference

Pracovníci Katedry jihoslovanských a balkanistických studií se v posledních letech podíleli na organizaci řady konferencí, kolokvií, seminářů a workshopů, často ve spolupráci s významnými zahraničními institucemi. Jako příklad lze uvést mezinárodní konference:

  1. V termínu 10.-11. prosince 2015 se uskutečnila Mezinárodní vědecká konference Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between regional and (supra)- national model, pořádaná Ústavem Východoevropských ve spolupráci s KJBS.
  2. Ve dnech 14.-15. dubna 2016 proběhlo V. mezinárodní kolokvium české a slovenské rumunistiky, jehož hlavním tématem byl „Překlad mezi jazykem, kulturou a dějinami“. Dvoudenního jednání ve čtyřech sekcích se zúčastnilo celkem 20 filologů, translatologů a překladatelů, z toho 14 ze zahraničních institucí (CNRS Paris, Universität Regensburg, Ústav svetovej literatúry SAV, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bukurešťská univerzita, Univerzita Babeşe a Bolyaie v Kluži, Západní univerzita v Timišoaře,  Univerzita Al. I. Cuzy v Jasech, Univerzita Luciana Blagy v Sibini, Univerzita Valahia v Târgovišti).
  3. Mezi dny 9. 4. do 10. 4. 2015 se konal překladatelský a literárně teoretický workshop o slovinských básnířkách a literární festival 6 slovinských básnířek Mladý měsíc. Organizovali jej doc. Alenka Jensterle-Doležalová a dr. Andrej Śurla, spolu s Mgr. Aljažem Koprivnikarem.
  4. Mezinárodní sympozium Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově / Sto let slovenistike na Karlovi univerzi organizovala doc. A. Jensterle-Doležalová spolu s dr. A. Šurlou, se uskutečnilo 2014 v Praze  na FF ve Šporkově paláci. Zúčastnilo se ho více než 30 vědců a pedagogů z Česka, Slovinska, Slovenska, Srbska, Polska a Německa. Přítomni byli pedagogové ze všech slovinských univerzit a jejich vystoupení si přišli vyslechnout jak studenti, tak širší vědecká obec. V rámci oslav stého výročí výuky slovinského jazyka na FF UK v Praze se konala  také výstava, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 17 hodin v přízemí hlavní budovy FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1.
  5. Ve dnech 23. – 24.10. 2013 rumunisté iniciovali a pořádali IV. mezinárodního kolokvia rumunistiky: Kolokvium „Rumunská literatura non-fiction v minulosti a současnosti“, Rumunský kulturní institut, Kolokvia se zúčastnilo 24 odborníků z Česka, Slovenska, Rumunska, Moldavska, Belgie, Itálie a Portugalska.
  6. Prof. H. Gladková byla spolupořadatelkou tematického bloku Jazykové právo a slovanské jazyky na konferenci XV. Mezinárodní kongres slavistů, pořádané v Minsku v termínu 20.- 27.8. 2013. Publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje je stejnojmenná monografie Jazykové právo a slovanské jazyky z roku 2013 (Nakladatelství Filozofické fakulty UK v Praze) v ediční péči prof. Gladkové.
  7. Prof. H. Gladková jako předsedkyně redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě spoluorganizovala 2. 3. 2013 40. setkání asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka: Čeština doma i ve světě: Výuka češtiny v jednotlivých jazykových areálech v posledním desetiletí.

Vedle toho pořádáme ve spolupráci s Ústavem slavistiky MU v Brně každoroční pravidelné pracovní semináře věnované aktuálním problémům výzkumu moderních dějin Balkánu.

 

Konference v minulých letech:

Pracovníci Katedry jihoslovanských a balkanistických studií se v posledních letech podíleli na organizaci řady konferencí, kolokvií, seminářů a workshopů, často ve spolupráci s významnými zahraničními institucemi. Výběrově uvádíme následující mezinárodní konference:

září 2011: bulharsko-český kulatý stůl „Jak komunikujeme v jazyce?“

květen 2011: „Jazyková politika a slovanské jazyky“ (Zasedání Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu Slavistů)

listopad 2010:„Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století“ – spolupořádaní konference se Slovanskou knihovnou Národní knihovny České republiky. Publikace vyšli v rámci Nakladatelství Slovanské knihovny.

říjen 2008: „Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození“

březen 2007: „Zofka Kvedrová (1878-1936)“

listopad 2005 : „Edvard Kocbek (1904-1981)“

září 2005: „Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských“ (Zasedání Mezinárodní komise spisovných slovanských jazyků v Praze)

 

Úvod > Věda a výzkum > Oborové konference