PhDr. Marcel Černý, Ph.D.

PhDr. Marcel Černý, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

dějiny bulharské literatury (od obrození po současnost)

dějiny literárněvědné slavistiky

česká recepce jihoslovanských literatur

česko-jihoslovanské a česko-bulharské kulturní vztahy

literárněvědná a kontaktologická sorabistika

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2007 PhDr., Ph.D. Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK, obor Slovanské literatury – filologie
 • 1999 Mgr. FF UK Praha, obory Bohemistika – Srovnávací slavistika – Bulharistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od února 2011 – doposud odborný asistent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK (50% úvazek)
 • 2010 – únor 2011 odborný asistent Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK – Seminář jihovýchodoevropských studií (50% úvazek)
 • od července 2007 – doposud vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (100% úvazek)
 • 2001 – červen 2007 odborný pracovník Slovanského ústavu AV ČR (100% úvazek)

Granty, výzkumné záměry:

 • 2014–2015 člen týmu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram č. 205605 Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy
 • 2014–2016 člen týmu v rámci česko-bulharského projektu Česká slavistika o Bulharech od počátku 19. století do roku 1918 – II. část, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Институт за исторически изследвания към БАН [Ústav historických studií Bulharské akademie věd]
 • 2011–2013 člen týmu v rámci česko-bulharského projektu Česká slavistika o Bulharech od počátku 19. století do roku 1918, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Institut za istoričeski izsledvanija kăm BAN
 • 2007–2009 řešitel grantu GA ČR Slovanské bájesloví v díle K. J. Erbena (č. 404/07/0646), Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (řešitel Petr Kaleta), a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • od 2007 – doposud člen redakce čas. Slavia, časopis pro slovanskou filologii
 • od 2008 – doposud člen Společnosti přátel Lužice
 • od 2009 – doposud člen Ediční rady AV ČR
 • od 2010 – doposud člen redakce čas. Slovanský přehled
 • od 2013 – doposud člen oborové rady oboru Slovanské literatury, FF UK

 

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

ČERNÝ, Marcel, ŠABIĆ, Marijan, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846. – 1875.). Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Mala biblioteka izvora, knj. 1. Slavonski Brod: Hrvatski intitut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Prag: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2016, 213 s., 978-953-8102-00-4 (Hrvatski intitut za povijest – Podružnica), 978-80-88069-17-1

ČERNÝ, Marcel: Bulharština. Souhrn gramatiky. Praha: Holman, 2011, 20 s., ISBN 978-80-7426-015-5.

ČERNÝ, Marcel, BECHYŇOVÁ, Věnceslava, KALETA, Petr, Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 30, Praha: Etnologický ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, 2009, 511, [32] s., ISBN 978-80-86420-37-0 (Slovanský ústav AV ČR), 978-80-87112-25-0

 

Editor / redaktor:

ČERNÝ, Marcel, BAKĂRDŽIEVA, Ginka a KŘÍŽ, Vladimír (eds.): Půlnoční historky. Antologie bulharského diabolismu. Z bulharských originálů přel. kolektiv pod vedením Marcela Černého. Edičně připravili Ginka Bakărdžieva, M. Černý a Vladimír Kříž. Texty redigovali M. Černý a V. Kříž. Ediční poznámky a vysvětlivky (s. 385–391) napsal M. Černý. Doslov Od trýznivých vidin a nočních můr ke grotesce. Na okraj „démonických“ próz bulharského diabolismu (s. 391–[404]) napsali Zlatina Jeřábková a M. Černý. Ilustrovala Alexandra Ramirez. Praha: Euroslavica, 2014, 403 [5] s., 978-80-87825-11-2.

ČERNÝ, Marcel (ed.), KREJČÍ, Karel, Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Úvodní stať napsal Vladimír Svatoň. Vybral, edičně připravil, předmluvu a doslov napsal Marcel Černý. Studiorum slavicorum memoria, sv. 1. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, sv. 37. Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2014, 664 s., ISBN 978-80-86420-47-9.

ČERNÝ, Marcel, KALETA, Petr (eds.), Pražské sorabistické studie. K 60. výročí úmrtí Adolfa Černého (1864–1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty (1886–1942). Česko-lužická historie, sv. 3. Praha: Společnost přátel Lužice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Serbski institut (Budyšin), 2013, 173 s., ISBN 978-80-905626-0-8.

ČERNÝ, Marcel, KEDRON, Kateřina, PŘÍHODA, Marek (eds.), Prolínání slovanských prostředí. Russia Altera, sv. 23. Slavica, sv. 10. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, 2012, 317 s., ISBN 978-80-7465-024-6.

ČERNÝ, Marcel (ed.), „Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!“ Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky. Vybral, sestavil a edičně připravil Marcel Černý. Praha: Občanské sdružení pro studium díla E. A. Hrušky, Spolek českých bibliofilů, 2011, 240 s., ISBN 978-80-904135-5-9.

ČERNÝ Marcel, KALETA Petr (eds.), Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 32, Praha: Společnost přátel Lužice, Slovanský ústav AV ČR, 2010, 368 s., ISBN 978-80-86420-39-4.

ČERNÝ, Marcel, KALETA, Petr (eds.), Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem – Společnost přátel Lužice 1907–2007. Praha: Společnost přátel Lužice, Chvojkovo nakladatelství, 2008, 151 s., ISBN 978-80-86183-54-1.

ČERNÝ, Marcel, GRIGOROV, Dobromir (eds.), Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, 2008, 326 [2] s., ISBN 978-80-254-3456-7.

 

Kolektivní monografie:

ČERNÝ, Marcel, Počátky novobulharské literatury – období národního obrození. In Marcel Černý (et al.), Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 74–199.

ČERNÝ, Marcel, Specifická literární situace Makedonie v průběhu 19. století. In Marcel Černý (et al.), Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 244–278.

ČERNÝ, Marcel, Přínos literárního historika Zdeňka Urbana pražské makedonistice. In Ivan Dorovský (ed.), Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 46–72.

ČERNÝ, Marcel, 2. Jiří Bečka (1930–2014). In Roman Baron, Roman Madecki (et al.), Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 376–380.

ČERNÝ, Marcel, 16. Antonín Měšťan (1930–2004). In Roman Baron, Roman Madecki (et al.), Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 440–446.

ČERNÝ, Marcel, 17. Jan Petr (1931–1989). In Roman Baron, Roman Madecki (et al.), Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 446–454.

ČERNÝ, Marcel, Přínos jazykovědce Jana Petra (1931–1989) pro pražskou univerzitní slovenistiku. In Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.), Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Prag 2014, s. 112–139.

ČERNÝ, Marcel, Josef Páta mezi Lužicí a Bulharskem. Nad jeho „slovanskými“ juveniliemi na stránkách „Osvěty“ a „Národa“. In Marcel Černý, Petr Kaleta (eds.), Pražské sorabistické studie. K 60. výročí úmrtí Adolfa Černého (1864–1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty (1886–1942). Česko-lužická historie, sv. 3. Praha: Společnost přátel Lužice, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Serbski institut (Budyšin), 2013, s. 15–53.

ČERNÝ, Marcel, Východoslovanské literatury v českém prostředí na sklonku 19. a počátkem 20. století [části O. Úvodem, 1. Historie projektu, 2. K recepci východoslovanských literatur v českém prostředí: 2.1 Běloruská literatura a 2.3 Ukrajinská literatura]. In Jiří Bečka, Siegfried Ulbrecht (et al.), Slavica v české řeči III. Část 2. Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891–1918. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 35, Praha: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2012, s. 9–17, 31–36.

ČERNÝ, Marcel, Sorabica v časopise Slavia a studium sorabistiky na půdě Slovanského ústavu do vzniku Československé akademie věd. In Ivo Pospíšil, Josef Šaur (eds.), Sorabistika – metodologie, zkušenosti a budoucí směřování. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 63–86.

ČERNÝ, Marcel, Archimandrita Onufrij Popovič Chilendarec – Athosan na cestách mezi Bulharskem a Srbskem. In Verica Koprivica, Aleksandra Korda-Petrović (eds.), Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad: Matice srbska ve spolupráci s Maticí moravskou Brno, 2011, s. 43–95.

Recenzované časopisy:

ČERNÝ, Marcel, Dana, Hronková, Bojan Penev a jeho kontakty s Čechami a českou kulturou. Slavia 85, 2016, č. 1, s. 86–121.

ČERNÝ, Marcel, Význam Slovanského přehledu pro českou (zejména literárněvědnou) bulharistiku. Slovanský přehled 101, 2015, č. 3, s. 627–671.

ЧЕРНИ, Марцел, НИШЕВА, Божана, От Христо Ботев до самия праг на XXI век… Юбилейни щрихи към портрета на българистката Дана Хронкова. Език и литература 70, 2015, № 1–2, c. 256–277.

ČERNÝ, Marcel, Josef Vlášek (18. 5. 1934 – 6. 8. 2014). Slavia 83, 2014, č. 4, s. 476–482.

ČERNÝ, Marcel, Athonská korespondence Sávy Chilandarce (1837–1912) s chemikem Josefem Zdeňkem Raušarem (1862–1947). Parrésia 8, 2014, s. 111–132.

ČERNÝ, Marcel, Josef Zdeněk Raušar: Dopisy otce Sávy Chilandarce, mnicha srbského kláštera Chilandaru na poloostrově Svatohorském (Athonském) v Egejském moři, z let 1894–1911. Parrésia 8, 2014, s. 133–228.

ЧЕРНЫ, Марцел, Адольф Черный и белорусская литература. Białorutenistyka Białostocka 2014, т. 6, с. 51–68.

ČERNÝ, Marcel, Pavel Josef Šafařík a Václav Hanka – dva obrozenské typy. Sborník NM v Praze, Řada C – Literární historie 58, 2013, č. 1–2, s. 9–19.

ČERNÝ, Marcel, Adolf Černý jako první český překladatel novodobé běloruské literatury. Slavia 82, 2013, č. 1–2, s. 69–111.

ЧЕРНИ, Марцел, Архимандрит Онуфрий Попович Хилендарец (Богдан Попиванов) в светлината на преписката му (За една забравена редакция от чешкия монах Сава Хиландарец). Исторически преглед 68, 2012, № 3–4, с. 132–164.

ČERNÝ, Marcel, Středoevropan Sáva Chilandarec (1837–1912) a mnišská republika Athos. Jubilejní črta ke století od úmrtí českého pravoslavného mnicha. Parrésia 6, 2012, s. 321–348.

ČERNÝ, Marcel, Přínos Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (1970–1992) v oblasti studia slovanských literatur. Slavia 81, 2012, č. 1, s. 1–42.

ČERNÝ, Marcel, Za Slavomírem Wollmanem. Česká literatura 60, 2012, č. 2, s. 291–295.

ЧЕРНИ, Марцел, За характера на чешко-българските и словашко-българските литературни отношения. Славянски диалози 8, 2011, кн. 12, с. 9–26.

ČERNÝ, Marcel, České kořeny bulharské sorabistiky. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 57, 2010, № 1, s. 61–80.

Sborníky a doslovy:

ČERNÝ, Marcel, Bulharistka s múzickými sklony. Pokus o jubilejní portrét literární historičky Danuše Hronkové s její bibliografií. Homo bohemicus 2015, kn. 1–2, s. 118–163.

ЧЕРНИ, Марцел, Рецепцията на творчеството на Петко Ю. Тодоров в Чехия. In Маринела Младенова, Михаела Кузмова (eds.), Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16–18 октомври 2014 г.), Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015, с. 444–451.

ČERNÝ, Marcel, Velkolepost umírání aneb Spění k smrti má být očistné…. In Teodora Dimova, Adriana. Přel. David Bernstein, Praha: Petr Štengl, 2013, s. 109–120.

ЧЕРНИ, Марцел, Зловещее время. In margine одного мотива болгарского диаболизма. In Време и история в славянските езици, литератури и култури. Том II. Литературознание. Фолклор. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, c. 222–228.

ČERNÝ, Marcel, Výmluvná i skrytá podobenství o lidské duši zvířete a o bestii v člověku. In Dimităr Kenarov, Apokryfní zvířata. Přel. Marcel Černý. Praha: Petr Štengl, 2012, s. 87–103.

ČERNÝ, Marcel, Erbenovo pojetí slovanské mytologie v souvislostech českých filologických mystifikací první poloviny 19. století. In Kateřina Piorecká, Ivo Navrátil (eds.), Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 1. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále [Z Českého ráje a Podkrkonoší – suppl. 14, 2011, 1]. Semily, Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2011, s. 90–134.

ČERNÝ, Marcel, Studium slovanských literatur na půdě Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v letech 1970–1992. In Kateřina Bláhová, Ondřej Sládek (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, s. 171–191.

 

Výstupy v OBD

Publikace

 • Černý M.: Překlady epigramů Radoje Ralina do češtiny. Proudy [online], 2022, č. • no. 11. ISSN 1804-7246.
 • Černý M.: Ediční poznámka. In Černý M., Kroužilová L.: Krutý prsten duše. Praha, Dybbuk, 2022, s. • p. 197-203. ISBN 978-80-7438-251-2.
 • Černý M.: Otide si doajenăt na češkata bălgaristika Danuše Chronkova. Roden glas (Praha), 2022, č. • no. 51, s. • p. 16-19. ISSN 2336-5250.
 • Černý M.: Herold revolty a zvěstovatel zkázy starého světa. In Černý M., Kroužilová L.: Krutý prsten duše. Praha, Dybbuk, 2022, s. • p. 153-196. ISBN 978-80-7690-007-3.
 • Černý M.: Rumjana DAMJANOVA - Severina Nikolova GEORGIEVA (eds.) et al., Boris Jocov. Biobibliografija, Sofija, Izdatelski centăr "Bojan Penev" pri Institut za literatura - BAN 2018, 271 s., ISBN 978-619-7372-17-5. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2021, č. • no. 107, s. • p. 550-555. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: Milen Ruskov. A2, 2021, č. • no. 17. ISSN 1803-6635.
 • Černý M.: Mikulecký, Jakub : Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. iLiteratura [online], 2021, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Vladimir Sis - Vladimir Penčev (săstavitel i prevodač) : Makedonija. Geografsko, istoričesko, etnoložko, statističesko i kulturoložko izsledvane. Studia Ethnologica Pragensia, 2020, č. • no. 11, s. • p. 139-153. ISSN 1803-9812.
 • Černý M.: O autorech zastoupených v antologii. In Kroužilová L., Trifonova J., Černý M., Zajac O.: Do příští trávy... : Antologie moderní bulharské poezie od A. Dalčeva do 90. let 20. století. Praha, Petr Štengl, 2020, s. • p. 251-285. ISBN 978-80-87563-83-0.
 • Černý M.: Vladimir Penčev (ed.), Pogled otvăn. Ogjust Dozon : Neizdavani Bălgarski narodni pesni. - Leopold Geitler: Poetičeskite tradicii na trakite i bălgarite, Sofija 2015, 293 [2] s. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2019, č. • no. 105, s. • p. 327-329. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: 90. výročí narození lingvisty Luboše Řeháčka (1929-1996). Slovanský jih, 2019, č. • no. 19, s. • p. 16-17. ISSN 1213-3612.
 • Černý M.: Vladimír Sís a Makedonie. Slovanský jih, 2019, č. • no. 19, s. • p. 3-10. ISSN 1213-3612.
 • Černý M.: O slavistice, slovanství a slovanských literaturách : Několik reflexí V. Svatoně na dané téma. Svět literatury, 2019, č. • no. 29, s. • p. 158-168. ISSN 0862-8440.
 • Bittnerová D., Moravcová M., Božić Bogović D., Ljuljanović D., Marholeva K., Jakoubková Budilová L., Asavei M., Popović A., Mitričević F., Hvenekilde Seim Ø., Zheltova E., Poliaková S., Halilovich H., Efendić N., Černý M. , et al.: Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení a zapomenutí. Praha, FHS UK, 2019. 449 s. • p. ISBN 978-80-7571-030-7.
 • Černý M.: Pokolenieto na neslučilite se revoljucii : Razgovor na Marcel Černi s Georgi Gospodinov. Homo Bohemicus, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 48-62. ISSN 1312-9252.
 • Černý M.: Gospodinov Georgi. iLiteratura [online], 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Krasotruchlivé a nakonec přece jen útěšné toulání románovým labyrintem napříč časem, místy, lidskými nitry i jsoucny věcí. In Fyzika smutku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. • p. 295-313. ISBN 978-80-7422-658-8.
 • Černý M.: Praha plná andělů : In margine českého výboru veršů bulharské básnířky žijící v Česku. In Andělé Zlatého města. Praha, Novela bohemica, 2018, s. • p. 75-111. ISBN 978-80-87683-94-1.
 • Černý M.: Christov Boris. iLiteratura [online], 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Gospodinov Georgi (in LN) : Jsme generací neuskutečněných revolucí. iLiteratura [online], 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Specifická literární situace Makedonie v průběhu 19. století. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 244-278. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Černý M.: Počátky novobulharské literatury : období národního obrození. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 74-199. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Černý M.: Na okraj slavistických zájmů Zdeňka Urbana. Slovanský jih, 2015, č. • no. 15, s. • p. 12-15. ISSN 1213-3612.
 • Černý M., Jeřábková Z.: Od trýznivých vidin a nočních můr ke grotesce : Na okraj "démonických" próz bulharského diabolismu. In Černý M.: Půlnoční historky : Antologie bulharského diabolismu : Z bulharských originálů přel. kolektiv pod vedením Marcela Černého. Praha, Euroslavica, 2014, s. • p. 391-403. ISBN 978-80-87825-11-2.
 • Černý M.: Odešel slavista a sorabista Josef Vlášek. Česko-lužický věstník, 2014, č. • no. 24, s. • p. 80-84. ISSN 1212-0790.
 • Černý M.: Lužickosrbský všudybyl Jurij Wićaz. Česko-lužický věstník, 2014, č. • no. 24, s. • p. 72-73. ISSN 1212-0790.
 • Černý M.: Plánovaná premiéra pozapomenuté Fibichovy opery. Česko-lužický věstník, 2014, č. • no. 24, s. • p. 56-57. ISSN 1212-0790.
 • Černý M.: Seznam odborných slovenistických prací obhájených na FF UK v letech 1901-2013 (řazeno chronologicky). In Doležalová A., Šurla A., Jahić J.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově: Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 505-510. ISBN 978-80-7308-543-8.
 • Černý M.: Přínos jazykovědce Jana Petra (1931-1989) pro pražskou univerzitní slovenistiku. In Doležalová A., Šurla A., Jahić J.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově : Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 112-139. ISBN 978-80-7308-543-8.
 • Černý M.: Středoevropan Sáva Chilandarec (1837–1912) a mnišská republika Athos : Jubilejní črta ke století od úmrtí českého pravoslavného mnicha. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 321-348. ISSN 0862-1985.
 • Černý M.: František Čajka : Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii. Praha 2011. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2013, č. • no. 99, s. • p. 158-159. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: Anna Zelenková : Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra 2009. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2013, č. • no. 99, s. • p. 77-77. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: Marijan Šabić : Iz zlatnog Praga. Češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835. – 1903. Zagreb 2008 [2009]. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2013, č. • no. 99, s. • p. 161-161. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: Lucie Kostrbová : Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha 2011. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2013, č. • no. 99, s. • p. 296-296. ISSN 0037-6922.
 • Černý M.: Českému vydání sbírky Kristin Dimitrovy „Ráno hráče karet“ na cestu. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Českému překladu románu Teodory Dimovy „Adriana“ na cestu. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Černý M.: Apokryfní zvířata. Praha, Petr Štengl, 2012, s. • p. 87-103. ISBN 978-80-87563-02-1.
 • Černý M.: Kreslit slova zevnitř, když druzí prdí mozkem. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
 • Černý M.: Kterak vykostit, rozdýmat či upéci báseň s Georgim Gospodinovem. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
 • Černý M.: Zavřít oči a skočit. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 1-5. ISSN 0862-657X.
 • Černý M.: Lucie Kostrbová : Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Dějiny a současnost, 2012, č. • no. 34, s. • p. 44-44. ISSN 0418-5129.
 • Černý M.: Zlověstný čas : K jednomu minkovovskému motivu bulharského diabolismu. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 6-7. ISSN 0862-657X.
 • Černý M.: Bulharština : Souhrn gramatiky. Praha, Holman, 2011. 20 s. • p. ISBN 978-80-7426-015-5.
 • Černý M.: Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek! : Z připravované antologie věnované E. A. Hruškovi. Tvar, 2011, č. • no. 22, s. • p. 16-17. ISSN 0862-657X.
 • Černý M., Boudová D.: Mezi spisovatelstvím a výtvarnictvím : Dva pohledy na dílo Emmericha Aloise Hrušky. In Humplík M.: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Praha, Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2011, s. • p. 38-47. ISBN 978-80-904444-2-3.
 • Černý M.: Zrodźenie basnika w romanje Bohumile Šretroveje Chcu domoj. Rozhlad: serbski kulturny casopis, 2011, č. • no. 61, s. • p. 13-19. ISSN 0557-4250.
 • Černý M.: Martina Bečvářová : České kořeny bulharské matematiky. [Češkite koreni na bălgarskata matematika]. Edice Dějiny matematiky, sv. 40, MATFYZPRESS, Praha 2009. Slavjanski dialozi, 2011, č. • no. 7, s. • p. 264-271. ISSN 1312-5346.
 • Černý M.: Dimităr Kenarov. Psí víno, 2011, č. • no. 15, s. • p. 32-35. ISSN 1801-0202.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > bulharistika > PhDr. Marcel Černý, Ph.D.