Postup při zadávání bakalářské/diplomové práce

Pravidla, manuály a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací najdete na  http://www.ff.cuni.cz/FF-7296.html

Zadat téma bakalářské nebo diplomové práce si student může v průběhu celého akademického roku. Zadávání prací není vázáno na ročník studia, student ale musí mít práci zadanou nejpozději půl roku před plánovanou obhajobou (vzhledem k tomu, že zadání BP/DP se chápe jako nedílná součást obhajoby BP/DP, studenti, jež ho neodevzdají, nemohou skládat BZK/SZZK).

Termíny odevzdání bakalářských/dipmovových  prací naleznete v sekci BZK a SZZK. Práce se odevzdává v elektronické podobě do SiS a to do půlnoci předem určeného termínu (návod pro vkládání prací do SIS je k dispozici zde). Zároveň je třeba odevzdat tištěnou verzi práce (totožnou s verzí elektronickou) ve formě pomocného výtisku na sekretariát do určeného termínu.

Balakářskou / Diplomovou práci si lze zadat dvojím způsobem:

1. Student se domluví s vyučujícím, u nějž by chtěl závěrečnou práci psát a vyučující mu danou práci vypíše v SIS a k tomuto tématu se student posléze přihlásí.

2. Student po dohodě s příslušným vyučujícím vyplní formulář pro zadání závěrečné práce (ZDE Formulář-pro-zadání-práce), který pak pošle sekretářce KJBS. Ta pak údaje z formuláře vloží do SIS a student se k práci přihlásí a zkontroluje potřebné údaje.

V obou případech je zadání práce následně předloženo vedení katedry ke schválení. Po schválení je práce oficiálně zadána. Práci lze obhajovat nejdříve rok po zadání práce, student si však může podat žádost o zkrácení této lhůty (na univerzálním formuláři najdete ho zde).

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Kontrolu zadávání prací v SISu pro studenty oboru Jihovýchodoevropská studia zajišťuje Mgr. Dajana Vasiljevićová, na kterou se můžete obracet také v případě nejasností.

Obhájené práce z minulých let

Informace k obhajobám

 

 

Úvod > Studium > Postup při zadávání bakalářské/diplomové práce