Hlavní oblasti výzkumu

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií vznikla 1. února 2011. Ve vědecké i pedagogické činnosti navazuje na dědictví a tradice Katedry slavistiky a Ústavu slavistických a východoevropských studií (Semináře jihovýchodoevropských studií). Vzhledem ke kombinaci filologického zaměření s prvky areálového studia a také vzhledem k počtu vyučovaných jazyků (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) je vědecký profil KJBS nutně velmi široký a různorodý. Členové katedry se věnují výzkumu především v následujících oblastech:

1. Lingvistika: mj. paleoslovenistika, srovnávací jazykověda, synchronní i diachronní slavistika, lexikografie;

2. Literární věda: mj. moderní bulharská literatura, současná chorvatská literatura, slovinská literatura počátku 20. století; srbská modernistická literatura; literatura a folklór slovanského Balkánu

3. Moderní dějiny jihovýchodní Evropy: mj. politické dějiny jugoslávského státu, demografické proměny areálu jihovýchodní Evropy, analýza vývoje Albánie v éře režimu E. Hodži.

 

Spolupracující instituce

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií spolupracuje organizačně i odborně s některými pracovišti FF UK v Praze (především s Ústavem východoevropských studí, Katedrou středoevropských studií, Ústavem světových dějin, Ústavem bohemistických studií). Katedra dále úzce spolupracuje se Slovanským ústavem AV ČR, Ústavem slavistiky MU Brno, Slovanskou knihovnou v Praze (pořádání společných konferencí, kolokvií, workshopů atd.). Ze zahraničních institucí je třeba uvést spolupráci s příslušnými univerzitami, akademickými a vědeckými pracovišti v Lublani, Mariboru, Koperu, Záhřebu, Sarajevu, Bělehradu, Novém Sadu, Skopji, Sofii, Plovdivu, Tiraně, Vídni, Berlíně, Štýrském Hradci či Londýně. Kontakty se zahraničními pracovišti probíhají na bázi výměnných badatelských pobytů, jednorázových či semestrálních přednášek, pořádání společných konferencí.

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu