Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. – garant specializace

Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hybernská 3
Místnost č. 301

Odborné zaměření:

Rumunská literatura, především 19. a 20. století

Rumunská kultura, folklór a reálie

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2006 – 2014 doktorské studium na FFUK, obor Románské literatury (název práce: Tvůrčí dráha Petra Popesca v kontextu rumunské poválečné literatury)
 • 1999 – 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Rumunština (Mgr.)
 • 1998 – 2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.), obory Slavistická studia se specializací polonistika a Slavistická studia se specializací slavistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • Od roku 2011 asistentka pro rumunskou literaturu na FFUK
 • Od roku 2006 pedagogická, překladatelská a průvodcovská praxe jako OSVČ

Granty, výzkumné záměry:

 • Spoluřešitelka projektu Arumunština – jazyk a texty, 2010 – 2012, GAUK.

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

HORÁKOVÁ, J.: Románská etnika na Balkáně: Arumuni a jejich kultura. In: D. Bittnerová a M. Moravcová (eds.): Etnické komunity – Balkánské cesty (díl II.). Praha, FHS UK, 2015, s. 43-50.

HORÁKOVÁ, J.: Kapitola VI. Romantismus a národní obrození Rumunů. Literatura 1. poloviny 19. století na území dnešní Moldavské republiky. In: M. Černý, A. Jensterle-Doležalová, J. Horáková, I. Mikušiak, M. K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 279-315.

HORÁKOVÁ, J., GRAMELOVÁ, L., KOPPOVÁ, M., PAĽAGOVÁ, L., BLAŽEK, V.: Arumunština. Nakl. Jaroslav Gramel, Praha, 2012.

Sborníky:

HORÁKOVÁ, J.: „Dezvoltarea strategiilor narative în opera lui Petru Popescu“. In: Páleníková, Jana (ed.): Quo vadis Romanistica 4. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2015, s. 29-35.

HORÁKOVÁ, J.: „Několik poznámek k psaní dějin rumunské literatury“, příspěvek přednesený a posléze vydaný v rámci Medzinárodného literárnohistorického kolokvia „Ako písať dejiny rumunskej literatúry dnes“ k výskumnému grantu ÚSvL SAV VEGA 2/0096 2012-2014 Dejiny rumunskej literatúry (literárne dianie v kultúrnom priestore), datum konání kolokvia: 21. 11. 2012

HORÁKOVÁ, J.: „Imaginea Bucureștiului în opera lui Petru Popescu.“ In: Páleníková, Jana, Sitar-Tăut, Daniela (eds.): Zilele studiilor romanice (II). Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2012, s. 365-370.

HORÁKOVÁ, J.: „Petru Popescu: identitatea unui scriitor după treizeci de ani de exil / Petru Popescu: identita spisovatele po třiceti letech exilu“. In: Ipostaze ale identității românești / Podoby rumunské identity sborník ze III. mezinárodního kolokvia české rumunistky, Praha 30.-31.října 2008, ed. Valentová, Libuše, Praha, 2009.

HORÁKOVÁ, J.: „Anglicisme în limba română contemporană”, in: sborník z Prvního mezinárodního symposia české rumunistiky, ed. Valentová Libuše, Praha, 2005.

Vybrané články a recenze:

– „Potřebujeme zrcadla a cizí pohledy“, rozhovor s Margo Rejmer, A2, č. 14, 2016

– „Vlakem pro dva pytle knih“, rozhovor s Nicolae Rusem, Babylon, č. 2, 2015

– „Tehdy v noci jsem skučel hlady“, rozhovor s Armandem Goșem, Babylon, č. 2, 2015

– „Země prokletých má jiná pravidla“, Literární noviny, č. 40, 2012

– „Zmizelý svět,“ Literární noviny, č. 35, 2012

– „Sborník z kolokvia ‚Rumunský literární exil – před rokem 1989 a po něm‘“, Svět literatury, roč. XXII, č. 45, 2012

– „Naučení veterána KGB“, Literární noviny, č. 29, 2012

-„Z překladů rumunské a moldavské literatury po roce 1989“, Čtenář, č. 7/8, roč. 64, 2012

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Horáková J.: Receptarea operei lui Petru Cimpoeșu în Cehia. In Platon E., Vasiu L., Arieșan A.: Discursul polifonic în româna ca limbă străină: actele Conferinței internaționale organizate de către Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2018, s. • p. 93-96. ISBN 978-606-17-1388-2.
 • Horáková J.: Mimoliterární vlivy na dílo Eugena Lovinesca. In Görözdi J., Pucherová D.: Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov. Bratislava, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 2018, s. • p. 138-142. ISBN 978-80-88815-23-5.
 • Horáková J.: Neklidný svaz penzistů. Host, 2018, č. • no. 34, s. • p. 104-104. ISSN 1211-9938.
 • Horáková J.: Dejiny rumunskej literatúry. Porta Balkanica, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 72-73. ISSN 1804-2449.
 • Bittnerová D., Drs T., Ducháček M., Horáková J., Jakoubek M., Marholeva K., Moravcová M., Šístek F., Penčev V., Havlíková L., Štěpánek V., Kouba M., Pavlásek M., Muhič M.: Etnické komunity:Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Praha, FHS UK, 2017. 487 s. • p. ISBN 978-80-7571-002-4.
 • Horáková J.: Obraz Vlada Țepeșe ve směšnohrdinském eposu Cikaniáda. In Bittnerová D.: Etnické komunity : Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha, FHS UK, 2017, s. • p. 281-288. ISBN 978-80-7571-002-4.
 • Horáková J.: Rumunská poválečná literatura jako politický nástroj. In Štěpánek V., Mitáček J.: Studia Balkanica bohemo-slovaca VII. Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky FF MU, 2017, s. • p. 555-564. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Horáková J.: Romantismus a národní obrození Rumunů : Literatura 1. poloviny 19. století na území dnešní Moldavské republiky. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. • p. 279-317. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Horáková J.: Románská etnika na Balkáně : Arumuni a jejich kultura. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity : Balkánské cesty, Díl II. Praha, FHS UK, 2015, s. • p. 43-50. ISBN 978-80-87398-72-2.
 • Horáková J.: Dezvoltarea strategiilor narative în opera lui Petru Popescu. In Páleníková J.: Quo vadis, Romanistica? Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. • p. 29-35. ISBN 978-80-223-3899-8.
 • Bittnerová D., Moravcová M., Drs T., Marholeva K., Staneva B., Majerová K., Stehlíková B., Horáková J., Ljuca A., Pavlásek M.: Etnické komunity : Balkánské cesty II. Praha, FHS UK, 2015. 284 s. • p. ISBN 978-80-87398-81-4.
 • Horáková J.: Rejmer, Małgorzata: Bukareszt: kurz i krew. iLiteratura.cz, 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Norman, Manea: Doupě. iLiteratura.cz, 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Několik poznámek k psaní dějin rumunské literatury. In Vajdová L.: Ako písať dejiny rumunskej literatúry dnes. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 2013, s. • p. 35-38. ISBN 0-000-00000-0.
 • Horáková J.: Z překladů rumunské a moldavské literatury po roce 1989. Čtenář, 2012, č. • no. 64, s. • p. 273-278. ISSN 0011-2321.
 • Horáková J.: Nahacz podruhé (česky). Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 19-19. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Arumunská literatura. In Gramelová L.: Arumunština. Praha, Jaroslav Gramel, 2012, s. • p. 23-46. ISBN 978-80-904744-4-4.
 • Horáková J.: Imaginea Bucureștiului în opera lui Petru Popescu. In Páleníková J., Sitar-Tăut D.: Zilele studiilor romanice. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. • p. 365-370. ISBN 978-80-223-3059-6.
 • Horáková J.: Sborník z kolokvia "Rumunský literární exil - před rokem 1989 a po něm". Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 291-294. ISSN 0862-8440.
 • Gramelová L., Horáková J., Blažek V., Paľagová L., Koppová M.: Arumunština. Praha, Jaroslav Gramel, 2012. 138 s. • p. ISBN 978-80-904744-4-4.
 • Horáková J.: Zmizelý svět. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 16-16. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Země prokletých má jiná pravidla. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 16-16. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Naučení veterána KGB. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 20-20. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Mihăescu, Gib I. : Ruska. iLiteratura, 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Román navýsost politický. Literární noviny, 2011, č. • no. 22, s. • p. 20-20. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Limba - patria scriitorului? Exemple din exilul românesc. Nord literar, 2011, č. • no. 9, s. • p. 18-18. ISSN 1583-817X.
 • Horáková J.: Počátky arumunského písemnictví. Na východ od Aše : časopis, který rozšíří vaše obzory, 2011, č. • no. 11, s. • p. 23-23. ISSN 1214-2522.

Umělecké překlady knižní:

V. Vosganian: Kniha šepotů. Havran, 2015.

M. Rejmer: Bukurešť. Prach a krev. Dokořán, 2015.

S. Popescu – několik básní v antologii rumunské poezie Konec slavnosti, nakl. Petr Štengl, 2013.

Vybrané umělecké překlady v časopisech:

F, Lăzărescu: Elektronka s čepičkou, Babylon č. 2, 2015.

O. Nimigean: Kořen kručinky (úryvek z románu), Tvar č. 19, 2014.

S. Cârstean: Květ svěráku (básně, překlad z rumunštiny), Tvar č. 13, 2013.

S. Popescu – výběr z básní, Psí víno č. 62, 2012.

A. Rosetti: Deadline (úryvek z románu, překlad z rumunštiny), Tvar č. 9, 2013.

V. Ioviță: Siréna (povídka, překlad z rumunštiny), Plav, č. 2, 2012

Další aktivity:

Od roku 2011 redaktorka rumunské sekce časopisu iLiteratura.cz

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > rumunistika > Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. – garant specializace