Profilové projekty

Pracovníci Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK se podílejí na projektech v rámci FF UK, část z pracovníků katedry KJBS je zapojena do nového vnitřního záměru FF Progres (od 1. 1. 2017). Do dvou níže níže uvedených projektových os jsou zapojení následující zaměstnancí katedry jihoslovanských a balkanistických studií:

Tematický modul Jazyk v proměnách času, místa vedený doc. Petr Čermákem zapojuje do řešení následující pracovníky: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., Mgr. Orkida Backus Borshi Ph.D..

Tematický modul Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií, který v rámci fakulty vede doc. Daniel Berounský Ph.D., zapojuje do řešení následující pracovníky: Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová CSc. a prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. :

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (KJBS FF UK) se od 1. září 2018 do 31. srpna 2020 podílí na mezinárodním projektu s názvem Mezinárodní překladatelský pas: rozvoj efektivních praktických činností pro překlad různých typů textů (ref. č. 2018 BG 01KA203047873), realizovaném v rámci evropského programu Erasmus+, Klíčové akce č. 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů (činnost Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, oblast Vysokoškolské vzdělávání). Do projektu jsou zapojeni Mgr. Božana Niševa, Ph.D., a PhDr. Marcel Černý, Ph.D., z bulharistického profilu KJBS FF UK.

Doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. je spoluřešitelkou mezinárodního česko-slovinského GAČR projektu (Lead Agency Slovinsko, hlavní zahraniční navrhovatel ARRS, Slovenian Research Agency): Proměny intimity v literárním diskurzu slovinské moderny

The author acknowledges financial support by the Slovenian-Czech research project Transformations of Intimacy in the Literary Discourse of Slovene “Moderna” (GAČR 21-47320L). Registrační číslo grantového projektu 21-47320L, trvání od 1. 10. 2021 do 30.9. 2024.

V projektu se zkoumá různé formy intimity v literatuře autorů slovinského hnutí „moderna“ (1890-1920) prostřednictvím rozboru jednotlivých textů, kteří jsou následně zasazení do širšího kontextu literárního období a širšího středoevropského kulturního prostoru. Výzkum se také zaměří na spojení mezi českou a slovinskou literární »modernou«. Výchozím bodem je především otázka, jak autoři formulují pojmy intimity (sexualita, právní instituce, rodičovství, přátelství, sebeuvědomění) a jak romány, krátké prózy a dramatická díla odrážejí vztah mezi sociálním prostorem a intimním. V prvním problémovém okruhu je předmětem výzkumu literární text. V druhé oblasti výzkumu se zkoumá napětí mezi autorovým vyjádřením intimity a recepcí subjektu v literárním systému. Třetí oblast výzkumu se zaměřuje na vztah mezi artikulací intimity ve slovinské »moderně« a v dalších středoevropských národních literaturách, zejména v české literatuře

Pass-by-here-stránky KJBS-FINAL1

Abeceda českých reálií. Elektronická databáze českých reálii a lingvoreálií češtiny NAKI – grant Ministerstva kultury v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2021

č. DG 16P02B018

Záměrem projektu je vytvořit aktuální a uživatelsky vstřícný zdroj informací o českém kulturním bohatství, národním dědictví a o lingvoreáliích jako nástroj pro usnadnění integrace cizinců do české společnosti. Hlavním výstupem bude vytvoření digitální encyklopedie českých reálií (Abeceda českých reálií) orientované na lingvokulturologické aspekty mezietnické komunikace ve formě webové stránky a aplikace pro mobilní zařízení, konkrétně vytvoření databáze a interaktivní mapy vybraných kulturně, historicky a společensky významných entit a ligvoreálií češtiny.

Tento výstup nabídne nejen interaktivní informační platformu, ale především odpovídající jazykové zpracování hesel podle úrovně znalosti češtiny (Simple Czech a Advanced Czech) včetně jejich ozvučení a rovněž dvě jazykové mutace obsahu v angličtině a ruštině pro cizince s nedostačující jazykovou kompetencí. Plánovaný rozsah databáze je 2000 hesel. Výběr informace se zaměří jak na encyklopedická fakta ze všech oblastí hmotné i nehmotné kultury, tak na to, co se vyznačuje v jazyce jako odraz jedinečnosti národa a jeho kultury, tedy na lingvoreálie. Každé heslo bude doprovázeno obrazovou dokumentací, informačními zdroji a odkazy na další zdroje

 

Doc. Dr. Alenka Jensterle Doležal je členkou týmu mezinárodního projektu Modern Women Thinkers: Intellectual development of Women in the 20th Century Croatia (Moderní ženy myslitelky: intelektuální vývoj žen v Chorvatsku ve 20. století). IP-01-2018. Hlavní řešitelka prof. dr. Andrea Feldman, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Chorvatsko. Trvání projektu pět let.

 

V letech 2011-2014 byli pracovníci KJBS zapojeni do řešení následujících grantů, výzkumných záměrů a programů rozvoje vědních oblastí UK, které korespondují s profilem akreditovaných studijních programů:

1. Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí (GA ČR, č. P410/10/0136, období řešení 2010–2014), doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. /hlavní řešitel/, PhDr. Ondřej Žíla /spoluřešitel/;

2. Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým(GA ČR, č. P406/12/J010, období řešení 2012-2014; bilaterální grant s Slavisches Seminar, Albert Ludwig-Universität Freiburg, SRN), prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., /hlavní řešitelka/;

3. Projekt EU COST ACTION – Women Writers in History(č. IS 0901), doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová, CSc. /spoluřešitelka/;

4. Projekt Ústavu pro světovou literaturu Slovenské akademie věd History of Romanian literature (Literary life in a cultural space) (č. 7803001), PhDr. Libuše Valentová, CSc. /spoluřešitelka/;

5. Grant Univerzity Karlovy Albánština- lingvistický pohled (Albanian-linguistic introduction)(GAUK, n. 350213, 2013), Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D. /hlavní řešitelka/.

Za nesporný úspěch katedry a potenciálně velký přínos k rozvoji oboru lze považovat zapojení většiny učitelů KJBS do dvou Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, řešených od druhé poloviny roku 2012 do konce roku 2016.

Většina pracovníků katedry se účastnila řešení projektu Historie v interdisciplinární perspektivě (vedoucí prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.). V jeho rámci byl  řešen tematicky modul Profilace-asimilace-koexistence-integrace-reflexe. Vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu jihovýchodní a východní Evropy. Řízením řešení tematického modulu (který probíhal spolu s Ústavem východoevropských studií) byl  pověřen  PhDr. Standa Tumis, M A., Ph.D.; jeho řešení se z KJBS dále účastnili: doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc., PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D., PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D., Mgr. Orkida Backus Borshi, Mgr. Jarmila Horáková, Mgr. Přemysl Vinš, Mgr. Lucie Gramelová, Mgr. Sandra Vlainić, PhDr. Ondřej Žíla.

Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. řídí řešení tematického modulu Čeština v kontextu slovanských jazykův rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Lingvistika, který řídí prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Do řešení tohoto tematického modulu jsou dále z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií zapojeni Ph.D., Mgr. Karel Jirásek, Ph.D., Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty