prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. – garant specializace

prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Funkce
 • Přijímací řízení PhD. (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Členství
 • Oboroví garanti
 • Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

Jazykovědná bulharistika

Dějiny a současnost slovanských spisovných jazyků

Slovansko-slovanský jazykový kontakt

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 1980 (mgr.) FF UK v Praze: učitelství pro školy II cyklu: čeština – ruština
 • 1981 (mgr.) FF UK v Praze: vědy společenské: bulharština
 • 1982 PhDr. FF UK v Praze: jazykověda současných jazyků – bulharský jazyk

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti:

 • 2008 prof. UK v Praze: slavistika
 • 2003 doc. UK v Praze: lingvistika konkrétních jazyků a skupin – slovanská jazykověda
 • 1985 CSc. FF UK v Praze: jazykověda konkrétních jazykových skupin – slovanské jazyky

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2009 – Akcent College s.r.o. (částečný pracovní úvazek, od 2015 externí spolupráce)
 • 2008 – FF UK v Praze: profesorka pro obor slavistika (Ústav slavistických a východoevropských studií, od r. 2011 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
 • 2008 – 2009 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta (externí spolupráce)
 • 2003 – 2008 FF UK v Praze: docentka pro obor lingvistika konkrétních jazyků a skupin – slovanská jazykověda (Ústav slavistických a východoevropských studií)
 • 2002 – 2008 Slovanský ústav AV ČR: samostatná, resp. vedoucí vědecká pracovnice (částečný pracovní úvazek)
 • 1994 – 2003 FF UK v Praze: odborná asistentka pro obor srovnávací slovanská jazykověda, specializace bulharistika, od r. 2001 pro obor slavistika všeobecná a srovnávací, staroslověnština a bulharistika (Katedra slavistiky, od r. 2001 Ústav slavistických a východoevropských studií)
 • 1990 – 1994 Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského, Fakulta slovanských filologií: lektorka českého jazyka (Katedra slovanských jazyků)
 • 1984 – 1990 FF UK v Praze: odborná asistentka pro obor jazykovědná bulharistika a paleoslavistika (katedra slavistiky)

Granty, výzkumné záměry:

 • 2016 – NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií, řešitelka
 • 2012 – 2014 GAČR P406/12/J010, 2012_14 Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým (bilaterální grant s Slavisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, SRN), řešitelka
 • 2011-2012 GA UK 286411 Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, členka kolektivu
 • 2011 Úřad vlády ČR 03417/11-SLP Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze, členka kolektivu
 • 2004–2006 MON BG (Ministerstvo školství a vědy, Bulharská republika): Tendencii v bălgarskata ezikova situacija – diachronni i sinchronni aspekti (partnerka Šumenské univerzity Biskupa Konstantina Preslavského, řešitelka doc. K. Vačkova)
 • 2003-2006 GA ČR 405/03/H048 Velký chorvatsko-český slovník
 • 2004-2005 MŠMT LS 0301 Vantage. Czech as a Foreign Language – the description of Level B2, členka kolektivu
 • 2003-2006 SOCRATES – LINGUA 2: 100139-CP-1-2002-1-BG: Bulgarian for foreigners (partnerka)
 • 2002-2004 Tempus CD-JEP-16026-2001 European Studies: Languages and Cultures in Contact. Eurolinguistics – A typology of language contacts around the Baltic and Adriatic seas (partnerka)
 • 2002-2003 MON BG (Ministerstvo školství a vědy, Bulharská republika): Tendencii v bălgarskija ezik na granicite na dve chiljadoletija (partnerka Šumenské univerzity Biskupa Konstantina Preslavského, řešitelka doc. K. Vačkova)
 • 2002-2003 GA UK 279/2002/A-FG/FF Josef Dobrovský – elektronická bibliografie. Příspěvek k 250. výročí narození, řešitelka
 • 2012 – 2016 PRVOUK Lingvistika, tematický modul Čeština v kontextu slovanských jazyků, členka rady programu a řešitelka tematického modulu
 • 2005-2011 MSM-0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, členka řešitelského kolektivu dílčího úkolu Jazyk a interakce jako objekt sociálního výzkumu
 • 2005 – 2011 MSM 00216220823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, členka řešitelského kolektivu dílčího úkolu Paralelní korpusy. Bulharsko-český korpus.
 • 1999 – 2004 MSM 112100003 Jazyk – struktura, vývoj, komunikace Dílčí úkoly: Příspěvky k vývoji gramatického systému slovanských jazyků, Asymetrie jazykových prostředků ve slovanských jazycích, Studium způsobu užívání, zpracování a zvládání struktur uživatelem (vedoucí řešitelského kolektivu)
 • 1999 – 2004 MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin. Dílčí úkol: Praha jako slavistické centrum konce 18. a v 19. stol. (vedoucí řešitelského kolektivu)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • 2016 – Členka mezinárodní redakční rady časopisu Slavia Occidentalis (Poznaň, Polsko)
 • 2012 – Předsedkyně redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě (FF UK Praha)
 • 2012 – Členka mezinárodní redakční rady časopisu Ljuboslovie (Šumen, Bulharsko)
 • 2012 – Členka redakční rady „Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя IV. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка“ (Minsk, Bělorusko)
 • 2011 – členka mezinárodní vědecké rady Ceraneum – Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South-East Europe (Łódź, Polsko)
 • 2010 – členka mezinárodního redakčního kruhu časopisu Slavia
 • 2010 – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, členka
 • 2009 – členka Jazykovědné sdružení, od r. 2009 členka výboru JS, od r. 2012 místopředsedkyně výboru
 • 2005 – členka Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů, od r. 2013 předsedkyně
 • 2005 -2011 členka Rady Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
 • 2004 – členka vědecké rady (od r. 2016 rady)Národní knihovny Praha
 • 2004 – členka redakční rady časopisu Slavjanski dialozi (Plovdiv, Bulharsko)
 • 2004 – 2009 členka redakční rady časopisu Slavia
 • 2004 – členka Českého komitétu slavistů
 • 2003 – 2008 zástupkyně ředitele Slovanského ústavu AV ČR
 • 2003 – 2006 ředitelka Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK
 • 2003 – členka vědecké rady Jazykového departamentu Sofijské univerzity Sv. Klimenta Ochridského, Bulharsko
 • 2002 – 2008 členka vědecké rady Slovanského ústavu AV ČR
 • 1995 – členka oborové rady Slovanské filologie FF UK ( od r. 2005 její předsedkyně)

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

GLADKOVA, H. i LIKOMANOVA, I., Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy (bolgarsko-češskije paralleli). Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia CXXXVIII/1998. Praha: Karolinum 2002. 453 s. (autorský podíl 80%) (ISBN 80-246-0400-0, ISSN 0567-8269)

GULOVÁ, H., Kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. AUC Filologica Monographia XCVI/1987. Praha: Karlova univerzita, 1988. 243 s. (sine)

Redakce kolektivních monografií:

BESTERS-DILGER, J., GLADKOVA, G. (red.). Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Varia; 47. svazek. ISBN 978-80-7308-662-6 (print), 978-80-7308-663-3 (on-line:pdf) .

BESTERS-DILGER, J. – GLADKOVA, H. (eds.) Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech. Linguistik International, Band 38, Frankfurt am MaIn PETER LANG GmbH. 2016. ISSN 978-3-631-6785-0 (Print), E-ISBN 978-3-653-06938-9 -0 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-06938-9.

GLADKOVA, H. et al. Bibliografija po sopostavitel´nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Varia 46. svazek. ISBN 978-80-7308-660-2 (print), 978-80-7308-661-9 (on-line:pdf)

GLADKOVA, H. – VAČKOVA, K., eds. Jazykové právo a slovanské jazyky. (Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Varia 10). Praha, FF UK 2013, 587 s. (ISBN978-80-7308-464-6)

Redakce sborníků:

GLADKOVA, H. – CVRČEK, V., red. Acta Slavica et Baltica VI. Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání mezinárodní komise spisovných slovanských jazyků v Praze 16.-17. září 2005. Praha, FF UK v Praze / Euroslavica 2006, 164 s. (ISBN 80-7308-155-5; 80-85494-78-7)

VAVŘÍNEK, V., GLADKOVA, H., SKWARSKA K., red. Josef Dobrovský – fundator studiorum slavicorum (1753-1829). Sborník z konference ke 250. výročí narození. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2004, 559 s. (ISBN 80-86420-18-3)

GLADKOVA, H., KŘÍŽ, V., red. Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově Univerzitě. Praha: Univerzita Karlova / Euroslavica, 1998. 319 s. (ISBN 80-85494-42-6)

GLADROW, A., ŘEHÁČEK, L. a GLADKOVA, H., red. Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století. Beiträge zur Geschichte der Slawischen Schriftsprachen im 19. Jahrhundert. Praha: Euroslavica, 1996. 112 s. (ISBN 80-85494-32-9)

Příspěvky do sborníků a kolektivních monografií:

GULOVÁ, H., Tendencii v razvitieto na kategorijata “gramatičeski rod” pri imenata s i-osnovi v bălgarskija ezik. (Prinos kăm izsledvane na Rečnika na bălgarskija ezik na Najden Gerov). In Vtori kolokvium po bălgarski ezik 20-24 avgust 1984 g. Naučni materiali. Čast II. Sofia: Ministerstvo na narodnata prosveta – Sofijski universitet „Kliment Ochridski“, 1984. s. 3-17. (Sine)

GULOVÁ, H., Kategorijata gramatičen rod pri taka narečenite dvurodovi săštestvitelni imena i pri săštestvitelnite imena s obšt rod v bălgarskija ezik. Vărchu material ot Rečnika na Najden Gerov i ot săvremennija bălgarski knižoven ezik. In Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi, t. 23, Kolokvium Mladi bălgaristi. Sofia: BAN, 1989. s. 67-74. (sine)

GULOVÁ, H., Výuka bulharštiny v ČSSR jako základ pěstování kulturních styků mezi ČSSR a BLR. In BARTŮŠKOVÁ, S., red. Československo – bulharské kulturní vztahy. Tradice a perspektivy bádání. (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Brně 25.-28.4. 1989). Práce Ústavu slavistiky ČSAV Brno 2. Brno: ČSAV, 1990. s. 49-63. (UVTEI 89 041/A)

GLADKOVA, H., Měkkost souhlásek a vývoj pravopisu v bulharštině ve 2. polovině 19. stol. In GLADROW, A., ŘEHÁČEK, L. a GLADKOVA, H., red. Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století. Praha: Euroslavica, 1996. s. 73-82. (ISBN 80-85494-32-9)

GLADKOVA, H., Njakolko beležki văv vrăzka săs statusa na razgovornata raznovidnost v češkija i bălgarskija ezik. In LAŠKOVA, L., LIKOMANOVA, I., TRIFONOVA, J. et al., red. Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici. Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov. Sofia: Akademično slavistično družestvo, 1997. s. 147-152. (ISBN 954-90253-1-4)

GLADKOVA, H., Interferenční jevy ve vyjadřování bulharských přesídlenců v České republice (bohemismy v bulharštině). In VAČKOVA, K., BAČVAROV, J. i ČAVDAROV, R., red. Čechi v Bălgarija i bălgari v Čechija. Etnosocialni i kulturno-antropologični modeli. Literaturovedski i lingvistični aspekti. Čast II. Šumen: Izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 1998. s. 29-40. (ISBN 954-577-048-1)

GLADKOVA, H., K počátkům vývoje spisovné bulharštiny. In GLADKOVA, H. a KŘÍŽ, V., red. Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově Univerzitě. Praha: Univerzita Karlova / Euroslavica, 1998. s. 253-257. (ISBN 80-85494-32-9)

GLADKOVA, H., O řeči gest. Česko-bulharské dorozumění bez slovníku. In MORAVCOVÁ, M., ed. Antropologie dialogu. Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Praha: Sofis 2000. s. 104-110. (ISBN 80-902439-6-7)

GLADKOVA, H., Proč mají současné slovanské jazyky problémy? K typologii současných spisovných jazyků. In KUKLÍK, J., red. Přednášky z XLIII běhu Letní školy slovanských studií. Praha: UK, FF, 2000. s. 29-38. (ISBN 80-85899-2)

GLADKOVA, H., Sistemnite predpostavki za săzdavaneto na substandartni raznovidnosti v bălgarskija i češkija ezik. In POPOVA, V. i VALČEV, B., eds. Tradicija i săvremennost v bălgarskija ezik. Sbornik v čest na prof. d-r. Ljubomir Andrejčin. Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2001. s. 317-320. (ISBN 954-07-1525-3)

GLADKOVA, H., Rol´ kul´turnoj tradicii v bolgarskom nacional´nom vozroždenii. In VAČKOVA, K., SAVOVA, I. et al., red. Otgovornostta pred ezika. Sbornik posveten na 70-godišninite na prof. Petăr Pašov, na prof. Todor Bojadžiev. čl.-kor. na BAN i na 30-godišninata na Šumensjkija universitet. Šumen: Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski, 2001. s. 65-82. (ISBN 954-577-116-X)

GLADKOVA, H., Strukturnaja i funkcional´naja model´ jazykovoj situacii: opyt intepretacii dinamiki razvitija sovremennoj jazykovoj situacii (na materiale češskogo i bolgarskogo jazyka). In GUTSCHMIDT, K., ed. Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slawischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen Dresden, 25.-28. Oktober 2000. Dresden: Thelem 2002. S. 56-86. (ISBN 3-935712-09-X)

GLADKOVA, H., Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovanů. In KUKLÍK, J., red. Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze 2003. 41-48. (ISBN 80-7308-048-6)

GLADKOVA, H., Konservativna li orfografija slovarja Najdena Gerova? (Slovar´ Najdena Gerova kak zerkalo vremeni). In KJUVLIEVA-MIŠAJKOVA, V., ed. Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura. Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000. Sofia: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“ 2002. s. 41-55. (ISBN 954-430-863-6)

GLADKOVA, H., Rešenije jazykovogo voprosa v bolgarskom nacional´nom vozroždenii. In LEHMANN, V. – UDOLPH, L., eds., Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag. Verlag Otto Sagner. München 2004., s. 439-456. (ISBN 3-87690-808-6)

GLADKOVA, H., Josef Dobrovský – odkaz stále živý? KUKLÍK, J., HASIL, J., red. Přednášky z XLVII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze 2004, s. 39-54. (ISBN 80-86642-35-6)

GLADKOVA, H., Ezikovata situacija na granicite na dve chiljadoletija: razvojni tendencii v mjastoto i funkciite na knižovnija ezik. In VAČKOVA, K. red., Tendencii i procesi v bălgarskija ezik (studii i statii). Šumen, Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski 2004, s. 5-64. (ISBN 954-577-232-8)

GLADKOVA, H., Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského. In Josef Dobrovský – fundator studiorum slavicorum (1753-1829). Sborník z konference ke 250. výročí narození. VAVŘÍNEK, Vl., GLADKOVA, H., SKWARSKA K., red. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2004, s. 373-392. (ISBN 80-86420-17-5)

GLADKOVA, H., I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku). In NEJEDLÝ, P. – VAJDLOVÁ, M., eds. Verba et Historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha,Ústav pro jazyk český AV ČR 2005, s. 87-94. (ISBN 80-86496-20-1; 80-86067-17-3)

GLADKOVA, H., Co je to pospisovnění? Strukturní a sociolingvistická charakteristika pohybu mezi standardním jazykem a substandardními útvary. In VAČKOVA K, ed., Standart i substandart – diachronni i sinchronni aspekti. Zasedanie na Meždunarodnata komisija za slavjanski knižovni ezici, Šumen, Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“ 2005, s. 39-50. (ISBN – 954-577-337-5)

GLADKOVA, H., Problemy sosuščestvovanija strukturno blizkorodstvennych jazykov (na materiale bolgarskoj jazykovoj situacii pervoj poloviny 19-ogo veka). In VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ J., RICHTER, N., eds., Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender: Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal. Specimina P)hilologiae Slavicae, Bd. 143. München, Verlag Otto Sagner, 2006, s. 59-90. (ISBN3-87690-938-4

GLADKOVA, H., Internacionalizacijata v minaloto i dnes (vărchu Rečnika na čuždite dumi v bălgarskija ezik na Stefan Mladenov). In PERNIŠKA, E. i dr., ed. Nacionalnijat ezik v uslovijata na čuždi vlijanija i globalizacija. Sofia, Săjuz na učenite v Bălgarija, 2006, s. 26-32. (ISBN 954-8329-83-2)

GLADKOVA, H., Možnosti a meze komparativního studia slovní zásoby slovanských jazyků. In Raclavská, Jana – Balowski, Mieczyslaw, red., Pocta Evě Mrhačové. K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava, Universitas Ostraviensis 2006, s. 95-105. (ISBN 80-7368-209-5)

GLADKOVA, H., Tradicii i sovremennost´ universitetskoj slavistiki v Češskoj Respublike. In VIII slavističeskije čtenija. Slavjanskaja filologija v sovremennoj sisteme universitetskogo obrazovanija. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 12-13 sentjabrja 2006 goda. Filologičeskij fakultet SPbGU, Sankt Petěrburg 2007, s. 6-18. (ISBN 978-5-8465-0713-5)

GLADKOVA, H., Identifikace jazyka jako obraz identifikace národa (symboly, nástroje, postoje a realita). In Gajda, s. (red.) Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Opole 2008, s. 97-114. (ISBN 978-83-86881-51-2)

GLADKOVA, H., Vícejazyčnost a grafické systémy (minulost a současnost bulharské situace). In Dubisz, S., Stąpor, I. (red.) Wiełojẹzyczność. Kontakty jẹzykowe w rozwoju kultur słowiańskich., Pułtusk 2008, s. 97-116. (ISBN 978-83-86881-51-2)

GLADKOVA, H., Neuralgické body jazykové praxe aneb o spisovném jazyce v psané a mluvené formě (česko-bulharské srovnání). In ČOLAKOVA, Ž. et al. (red.), Češko-bălgarski kolokvium. Naučni trudove na filosofskija fakultet na Plovdivskija universitet „Paisij Chilendarski“, t. 43, kn. 1, sb. B 2005, Plovdiv 2008, s. 25-34. (ISSN 0861-0029)

GLADKOVA, H., Česko-bulharský diskurs Aleksandra. Teodorova-Balana. In Černý, M., Grigorov, D. (eds.), Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha 2008, 276-293 (ISBN 978-80-254-3456-7)

GLADKOVA, H., Dinamikata na forma i funkcija v sǎvremennija knižoven bǎlgarski ezik. In Vačkova. K., (red.), Otgovornostta pred ezika. 2. Sbornik s dokladi ot naučnata konferencija, posvetena na 30- godišninata na Katedrata po bǎlgarski ezik v Šumenskija universitet. Šumen 2009, s. 17-33. (ISSN 1313-695X)

GLADKOVA, H., Kodifikacija na bălgarskija knižoven ezik – strukturno-ezikov ili sociolingvističeski proces? In Savova, Ivelina – Popova, Velka – Koleva, Krasimira (red.), Otgovornostta pred ezika. Kniga 3. Sbornik, posveten na 65-godišnina na prof. d-r. Kina Vačkova. Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski 2009, s. 76-86. ISSN 1313-695X.

GLADKOVA, H., Komparace deminutivnosti v bulharštině a češtině ve světle korpusových dat. In Čermák, F., – Kocek, J. (eds.), Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu 2010, s. 107-121. ISBN 978-80-7422-058-6.

GLADKOVA, H., Současný český diskurs o regulaci jazyka. In Ivanova, D. – Vačkova, K., eds., Vlast i kodifikacija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Hilendarski“ 2010, s. 42-56. ISBN 978-954-423-660-1

GLADKOVA, H., Česká deminutiva v lexikografickém zpracování. In Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Usp. Hasil., J., Hrdička, M.. Praha: Karolinum 2011, s. 267-276. ISBN 978-80-246-1925-5.

GLADKOVA, H., Jazykové právo v jednotlivých slovanských zemích. Česká republika. In Jazykové právo a slovanské jazyky (Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Varia). Gladkova, H. – Vačkova K., eds. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze 2013, s. 355-384. ISBN 978-80-7308-464-6

GLADKOVA, H., Czech Diglossia in the Language Awareness and in the Speech of Native Speakers of Russian Speaking Czech. In BESTERS-DILGER, J. – GLADKOVA, H. (eds.) Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech. Linguistik International, Band 38, Frankfurt am MaIn PETER LANG GmbH. 2016. S. 215-258. ISSN 978-3-631-6785-0 (Print), E-ISBN 978-3-653-06938-9 -0 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-O6938-9.

GLADKOVA, G., Češškaja diglossija v jazykovom soznanii i praktike ruskojazyčných, govorjaščich na češskom. In BESTERS-DILGER, J., GLADKOVA, G. (red.). Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Varia; 47. Svazek, s. 211-256. ISBN 978-80-7308-662-6 (print), 978-80-7308-663-3 (on-line:pdf)

Recenzované časopisy:

GULOVÁ, H., The grammatical gender of originally Turkish Nouns in Bulgarian. Les Études Balkaniques Tchécoslovaques VII. Praha: Univerzita Karlova, 1986. s. 177-206. (ISBN 60-002-87)

GULOVÁ, H., Bulharská problematika ve Weingartově koncepci slovanské vzájemnosti. Slavica Pragensia XXVIII. AUC Philologica 2/1985. Praha: Univerzita Karlova, 1988. s. 119-128. (sine)

VAČKOVA, K. i GULOVA, H., Ezikovedskata bălgaristika v spisanieto „Bulharsko. Práce z dějin slavistiky XII. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 71-84. (ISBN 60-030-87) (autorský podíl 40%) . (sine)

GULOVÁ, H., Modifikační typ derivace a kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. Slavica Pragensia XXIX. AUC Philologica 2-3/1987. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 55-66. (sine)

GULOVÁ, H. a VAČKOVOVÁ, K., Ještě jednou k jazykovědné terminologii A. Teodorova-Balana. Práce z dějin slavistiky XIII. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 105-129. (ISBN 60-031-88) (autorský podíl 80%)

GLADKOVOVÁ, H., B. Havránek a balkanistika. Slavica Pragensia XXXIV. AUC Philologica 1-3/1990. Praha: Univerzita Karlova, 1990. s. 47-52. (ISSN 0567-8269)

GLADKOVOVÁ, H., Pojetí bulharského spisovného jazyka v jazykovědné teorii po r. 1945. Práce z dějin slavistiky XV. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 111-127. (ISBN 80-7066-625-0)

GULOVÁ, H. a VAČKOVOVÁ, K., Odkaz Jana Gebauera v díle A. Teodorova-Balana. Slavica Pragensia XXXV. AUC Philologica 1-2/1992. Praha: Univerzita Karlova, 1992. s. 175-187. (ISSN 0567-8269) (autorský podíl 60%)

GLADKOVA, H., Vlijanie na socialnoto povedenie na češkite preselnici v Bălgarija vărchu ezikovata komunikacija. Problemi na sociolingvistikata V. Ezik i socialnite kontakti. Sofia: Meždunarodno sociolingvističesko družestvo, 1996. s. 136-139. (ISBN 954-8630-14-1)

GLADKOVA, H., Porovnání publicistického stylu v češtině a bulharštině. Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů XVIII. Praha: Univerzita Karlova, Euroslavica, 1997. s. 165-172. (ISBN 80-85494-36-1)

GLADKOVA, H., Vzaimootnošenieto meždu procesite na standartizacijata i kodifikacijata v načalnija period na izgraždaneto na novobălgarskija knižoven ezik. Ljuboslovie ili periodičesko spisanie 2, 1997, seš. 2. (Izdatelstvo na Šumenski universitet „Episkop Konstantin Preslavski“, Šumen.). s. 3-18. (sine)

GLADKOVA, H., Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou. Slavia 67, 1998, seš. 1-2 (ISSN 0037-6736) (= Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII mezinárodní sjezd slavistů. Praha: Slovanský ústav – Euroslavica). s. 119-127. (ISBN 80-85494-41-8)

GLADKOVA, H., Status slavjanskich standartnych jazykov v sovremennoj jazykovoj situacii. Anzeiger für Slavische Philologie. Band XXVII. Graz: Akademische Druck-u. Verlaganstalt, 1999. S. 69-86. (ISBN 3-201-01754-x)

GLADKOVA, H., Kompozita se samo- a sebe- ve slovanských jazycích. Studia etymologica Brunensia 1. JANYŠKOVÁ, I., KARLÍKOVÁ, H., eds. Praha: Euroslavica, 2000. s. 317-328. (ISBN 80-85-494-58-2)

GLADKOVA, H., Výročí A. Teodorova-Balana (27./15. 10. 1859 – 12.12. 1959). Slavia 70, 2001, seš. 2, 173-181. (ISSN 0037-6736)

GLADKOVA, H., Simvoličeskije funkcii standartnogo jazyka i poiski „zolotogo veka“. Češsko-bolgarskije paralleli epochi nacional´nogo vozroždenija. Slavia 70, 2001, seš. 3-4 (ISSN 0037-6736) (= Cyrillomethodiana in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. Praha: Slovanský ústav – Euroslavica.). s. 335-351. (ISBN 80-86420-05-1)

GLADKOVA, H., Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standardních jazyků. Obdobja 20 – Metode in zvrsti. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige). Ljubljana 2002. 343-370. (ISBN 961-237-057-5)

GLADKOVA, H., Jazykový program a typologie národního hnutí u Slovanů. Referát pro XIII mezinárodní sjezd slavistů, Slavia 72, 2003, 2, 169-184. (ISSN 0037-6736)

GLADKOVA, H., Již Josef Dobrovský… Legendy a skutečnost. Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, 14-17. (ISSN 0418-5129)

GLADKOVA, H., Ohlédnutí za výročím Josefa Dobrovského (1753-1829). Slavia 73, 2004, 360-384. (ISSN 0037-6736)

GLADKOVA, H., Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?). GLADKOVA, H. – CVRČEK, V., red. Acta Slavica et Baltica VI. Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání mezinárodní komise spisovných slovanských jazyků v Praze 16.-17. září 2005. Praha, FF UK v Praze / Euroslavica 2006, s. 155-164. (ISBN 80-7308-155-5; 80-85494-78-7)

GLADKOVA, H., LIKOMANOVA, I., Někotoryje razdumja nad jazykovoj situacijej. Voprosy jazykoznanija 56, 2007, 6, s. 73-96. (ISSN 0373-658X)

GLADKOVA, H., Teorija literaturnogo jazyka v trudach Vladimira Barneta. In Jazykovědná rusistika na přelomu generací (Sborník věnovaný nedožitým osmdesátinám Vladimíra Barneta). AUC Philologica 3/2005 – Slavica Pragensia XL. Rajnochová, Natálie – Blažek, Vladimír (red.). Praha, Karolinum 2009, s.111-137. (ISSN 0323-01813)

GLADKOVA, H., Pražkata sleda pri formiraneto na rannite ezikovedski văzgledi na Aleksandăr Teodorov -Balan. Bălgarski ezik 2009, Priloženie, s. 102-118. ISSN 0005-4283 .

GLADKOVA, H., Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? Dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka. Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Red. Z. Hajíčková. Praha: Akropolis, AUČCJ 2011, s. 15-32. ISBN 978-80-87481-63-9.

GLADKOVA, H., Čeština doma a ve světě. Minulost, přítomnost a budoucnost. VACULA, Richard, ed. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2013, s 13-28. ISBN 978-80-7470-053-8.

Další publikace

Učební texty:

GLADKOVOVÁ, H., – VAČKOVOVÁ, K. Učebnice bulharštiny III. Praha: SPN, 1990. 220 s. (ISBN 80-7066-188-7) (autorský podíl 80% – celý text kromě výběru úvodních článků)

GLADKOVA, H., Učebnik po češki ezik. Čast I. Sofia: Universitetsko izdatelstvo, 1993. 303 s. (540 rkp. s.) (ISBN 954-07-0152-x)

GLADKOVOVÁ, H., Učebnice bulharštiny I. Praha: Karolinum, 1996. 173 s. (ISBN 80-7184-218-4)

ADAMOVIČOVÁ, A., BISCHOFOVÁ, J., CVEJNOVÁ, J., GLADKOVA, H., HASIL, J., HRDLIČKA, M., MAREŠ, P., NEKVAPIL, J., PALKOVÁ, Z., ŠÁRA, M., HOLUB, J. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2. MŠMT ČR, Praha 2005, 403 s. ISBN sine. Autorské zpracování části Dodatky A Lexikální exponenty specifických pojmů pro B2, ss. 236-238, 240 – 243, 246 – 250.

G. BAKĂRDŽIEVA A KOL., Bulharština pro cizince. Multimediální výukový program bulharštiny pro cizince. Lettera Publishers, Plovdiv 2006. GLADKOVA, H., autorka české adaptace (cca 500 s. textu). (ISBN 10: 954-516-682-7 ISBN 13: 978-954-516-682-2)

Přehledy a souborné referáty

GLADKOVA-GULOVA, H., i TODOROV, V. Netradicionno za tradiciite – plodotvorno za perspektivite. Bălgaristika IV, 1989. seš. 3. s. 11-17.

GLADKOVA, H., XII. Mezinárodní sjezd slavistů – Krakov 1998. Problematika dějin spisovných jazyků. Slavia 68, 1999, seš.1. s. 177-178.

GLADKOVA, H., Češkata bălgaristika dnes. Bălgaristika 2001. Dokladi ot meždunarodnata rabotna srešta Sofija, 21-22 septemvri 2001 g. 2. čast. Sofija 2001, s. 81-91.

GLADKOVA, H., XIV. Mezinárodní sjezd slavistů – Ochrid 2008. Z plenárního zasedání. Synchronní sociolingvistika a lingvistika. Slavia 78, 2009, seš.1-2. s. 177-179, 200-203. (ISSN 0037-6736)

Abstrakta ze sjezdů a sympozií

GLADKOVA, H., Rol´ intervencii v period formirovanija bolgarskogo literaturnogo jazyka v sravnenii s češskim. In XII Międzynarodowy kongres slawistów Kraków 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Warszawa: Energeia, 1998. s. 67. (ISBN 83-85118-78-0)

GLADKOVA, H., Voschožděnije i krizis simvoličeskich funkcij standartnogo jazyka (Na materiale slovenskogo jazyka v sravnenii s drugimi slavjanskimi jazykami). In Obdobja 20 – Metode in zvrsti. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige). Mednarodni Simpozij Ljubljana 5.-7. December 2001. Povzetki predavanj. s. 16-18. (ISBN 961-227-098-8)

GLADKOVA, H., Jazykovoj vopros i tipologija nacional’nogo vozrozhdenija u Slavjan“. In 12. Mednarodni slavistic’ni kongres. Ljubljana, 15. – 21. avgust 2003. Zbornik povzetkov. 1. del. Jezikoslovje. Uredil France Novak. Ljubljana: ZRC SAZU – Zaloz’ba ZRC, 2003, s. 56. (ISBN 961-6358-80-4)

GLADKOVA, H., Massovaja kommunikacija i jazykovaja differenciacija. Opyt aktualizacii principov Pražskoj lingvističeskoj školy. In Obdobja 22 Metode in zvrsti. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem – členitev jezikovne resničnosti. Povzetki predavanj. Mednarodni znavstveni simpozij Ljubljana, 27.-28 novembra 2003, s. 13-14. (ISBN 961-237-068-0)

GLADKOVA, H., Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského. Josef Dobrovský – fundator studiorum slavicorum. Mezinárodní sympozium Praha 10.-13.června 2003. (sine)

GLADKOVA, H., Odborná a vědecká komunikace jako faktor formování spisovného jazyka. In Obdobja 24 Metode in zvrsti. Razvoj slovenskega sktrokovnega jezika. Povzetki predavanj. Mednarodni znavstveni simpozij Ljubljana, 17.-19- november 2005, s. 16. (ISBN 961-237-133-4).

Ostatní publikace

GULOVÁ, H., Vědecká konference ke 130. výročí počátků bulharistiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Slavia 50, 1981, č. 3-4. s. 452-453.

GULOVÁ, H., Karel Marx a slovanský svět. In TAX, J. et. al., red. Přednášky z 27. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1983. Praha: Univerzita Karlova, 1984. s. 147-154.

GULOVÁ, H., Dějiny bulharistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Práce z dějin slavistiky VIII, Univerzita Karlova, Praha 1981. 157 s. Slavia 53, 1984, č. 1. s. 84-88.

GULOVÁ, H., Podnětná práce o dějinách ruského jazyka. Slovo a slovesnost XLV, 1984. s. 228-231.

GULOVÁ, H., a VAČKOVOVÁ, K. Christo Părvev, Săzdateli i tvorci na bălgarskoto ezikoznanie, Sofija, Narodna prosveta, 1987, 374 s. Slavia 58, 1989, č. 1-2. s. 171-176.

GLADKOVOVÁ-GULOVÁ, H., Jan Petr (23.9.1931-13.12.1989). Slavia 59,1990, č. 3. s. 335-336.

GLADKOVOVÁ, H., Největší bohemistika na světě? Čeština doma a ve světě II, 1994, č. 3. s. 157-159.

GLADKOVOVÁ, H., Do Bulharska bez slovníku. Čeština doma a ve světě IV, 1996, č. 1. s. 10-12.

GLADKOVA, H., XII Mezinárodní sjezd slavistů – Krakov 1998. Problematika dějin spisovných jazyků. Slavia 68, 1999 č. 1. s. 177-178.

GLADKOVA, H., Pizza napoletana a italská kuchyně aneb Gastronomické pojednání o slavistice. Na východ 2001.

GLADKOVA, H., „Slovanská jazykověda“ a slovanská jazykověda (několik poznámek na okraj příspěvku Mariána Slobody). Na východ 2001, 2.

GLADKOVA, H., Premiéra Česko-bulharského slovníku. Homo Bohemicus 1/2, 2003, 85-88.

GLADKOVA, H., Česká lingvistika. (též anglicky Czech linguistics0 In České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě: bibliografie za léta 1991-2000. Sest. L. Hladký a kol. Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 29-31, 33-35. (ISBN 80-210-3108-5).

GLADKOVA, H., Josef Dobrovský – návraty a dluhy. Informační bulletin Národní knihovny české republiky 2003, č. 12, 11-13.

GLADKOVA, H., Josef Dobrovský – návraty a dluhy. Bulletin Plus 2003, č. 2, 23-25.

ČERMÁK, V., ČERNÝ, M., GLADKOVA, H., HAVLÍKOVÁ, L., SKWARSKA, K., ULBRECHTOVÁ, H., Mezinárodní sympózium Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Slavia 72 (2003), seš. 4, s. 459-466)

GLADKOVA, H., GLANC, T., GIGER, M., SVATOŇ, V., ŠTOLL, P. Kam pluje slavistický koráb z flotily FF UK? Na východ 2003, 5 .

GLADKOVA, H., XIII. Mezinárodní sjezd slavistů – Lublaň 2003. Sociolingvistika. Slavia 73 (2004), seš. 2, s. 227-230.

GLADKOVA, H., BABKA, L., EICHLER, P., VOLNÁ K., MAIELLO, G., GLANC, T., Jak vnímáte současnou situaci pražské slavistiky a jak vidíte její budoucnost? Na východ 2005, 3., s. 18-20.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Gladkova H.: Ján Bosák (28. 7. 1939 - 25. 12. 2018). Slavia, 2020, č. • no. 89, s. • p. 112-113. ISSN 0037-6736.
 • Gladkova H.: Aplikace teorie spisovného jazyka z hlediska vybraných aktérů jazykové kultury. In Gladkova H., Giger M., Bláha O.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. • p. 67-102. ISBN 978-80-7308-867-5.
 • Bláha O., Gajda S., Giger M., Glovňa J., Gladkova H., Ivanova D., Mozer M., Šmejkalová M., Šolčina J., Тантуровска L., Trysinska M., Tkač L.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi : Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 275 s. • p. ISBN 978-80-7308-867-5.
 • Gladkova H.: Popis a zhodnocení výsledků testů obecné češtiny u ruskojazyčných mluvčích češtiny. In Čeština a ruština v kontaktu : Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 126-143. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H.: Czech Diglossia in the Language Awareness and in the Speech of Native Speakers of Russian Speaking Czech. In Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments : Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016, s. • p. 215-258. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Gladkova H.: Češskaja diglossija v jazykovom soznanii i praktike ruskojazyčnych, govorjaščich na češskom. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii: kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 211-256. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Sukhanek O., Macurová J., Stranz-Nikitina V., Simeunovich-Skvortsova M., Perevozchikova T., Ramasheuskaya K., Veroňková J., Goltsev E., Gladkova H., Prediger A., Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016. 330 s. • p. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Besters-Dilger J., Gladkova H., Veroňková J., Goltsev E., Perevozchikova T., Macurová J., Sukhanek O., Stranz-Nikitina V., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Prediger A.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii : kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 341 s. • p. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H.: Centrum a periferie kategorie deminutivnosti : Co ukázala sonda do paralelního česko-slovenského korpusu. In Šimková M.: Človek a jeho jazyk 3. : Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV, 2015, s. • p. 471-486. ISBN 978-80-224-1181-3.
 • Gladkova H.: Čeština doma a ve světě : Minulost, přítomnost a budoucnost. In Vacula R.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2013, s. • p. 13-28. ISBN 978-80-7470-053-8.
 • Gladkova H.: Jazykové právo v jednotlivých slovanských zemích : Česká republika. In Gladkova H., Vačkova K.: Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. • p. 355-384. ISBN 978-80-7308-464-6.
 • Gladkova H.: Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 587 s. • p. ISBN 978-80-7308-464-6.
 • Gladkova H.: Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? Dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka. In Hajíčková Z.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha, Akropolis, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2012, s. • p. 15-32. ISBN 978-80-87481-63-9.
 • Gladkova H.: Česká deminutiva v lexikografickém zpracování. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, s. • p. 267-276. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Gladkova H.: Jazyková politika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2011, č. • no. Neuvedeno, s. • p. 230-240. ISSN 0567-8269.
 • Gladkova H.: Současný český diskurs o regulaci jazyka. In Diana Ivanova K.: Vlast i kodifikacija. Plovdiv, Univesitetsko izdatelstvo "Paisij Hilendarski", 2010, s. • p. 42-56. ISBN 978-954-423-660-1.
 • Gladkova H.: Komparace deminutivnosti v bulharštině a češtině ve světle korpusových dat. In Čermák F.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 91-106. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > O katedře > Vyučující > bulharistika > prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. – garant specializace