doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová Csc. – garant specializace

doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.

Funkce
 • Přijímací řízení PhD. (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Členství
 • Oboroví garanti
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření

slovinská moderna v středoevropském kontextu

slovinské spisovatelky

problematika mýtu v literatuře

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1983  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovinsko) – slovinský jazyk a literatura, srovnávací literatury, filozofie

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2008 docent slovanských literatur, FF MU, Brno
 • 2000 PhD., Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovinsko)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2011 – dosud Filozofická fakulta UK v Praze – docentka (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
 • 2015 – 2018 dosud vedoucí KJBS FF UK
 • letní semestr 2013 hostující profesor na Institut für Slawistik, Universität Wien (Rakousko)
 • 2011–2013 Filozofická fakulta MU v Brně – hostující přednášející
 • letní semestr 2010 hostující profesor na Institut für Slawistik, Universität Wien (Rakousko)
 • 2008–2011 Filozofická fakulta UK v Praze – docentka (Ústav slavistických a východoevropských studií)
 • 2008–2011 Filozofická fakulta MU v Brně – vedlejší pracovní poměr
 • 2002–2008 Filozofická fakulta UK v Praze – odborná asistentka (Ústav slavistických a východoevropských studií, FF UK)
 • 2000–2001 Univerzita v Nottinghamu (Velká Británie) – lektorka slovinštiny
 • 1996–2000 Jagellonská univerzita Krakov (Polsko) – lektorka slovinštiny
 • 1992–1996 Slovanský ústav AV ČR, Praha – odborná a vědecká pracovnice
 • 1990–1991 Columbijská Univerzita New York (USA) – Fulbright grant
 • 1988–1990 Poljanské gymnázium Ljubljana (Slovinsko) – učitelka slovinského jazyka a literatury
 • 1985–1987 Filozofická fakulta UK v Praze – lektorka slovinštiny
 • 1983–1985 Střední odborná škola (Slovinsko) – učitelka slovinského jazyka a literatury

Granty, výzkumné záměry

 • Od 1. 11. 2018: řešitelka Mezinárodního grantu Modern Women Thinkers: Intellectual development of Women in the 20th Century Croatia ((Moderní ženy myslitelky: intelektuální vývoj žen v Chorvatsku ve 20. století). IP-01-2018. Hlavní řešitelka prof. dr. Andrea Feldman, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Chorvatsko. Trvání projektu pět let.
 • Od 1.1. 2017 členka řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru PROGRES 13. Tematický modul Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií (Hlavní řešitel doc. Daniel Berounský Ph. D.)
 • 2014 – 2017 členka řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru PRVOUK 12: projekt Historie v interdisciplinární perspektivě (vedoucí prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.). Tematický modul Profilace-asimilace-koexistence-integrace-reflexe. Vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu jihovýchodní a východní Evropy. (hlavní řešitel PhDr. Stanislav Tumis)
 • 2018. Grant Ministerstva Republiky Slovinsko pro Slovince v cizině: organizace symposia o Ivanu Cankarovi. Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci (u příležitosti 100. výročí Cankarova úmrtí). (č. 4. I-190/ 18).
 • 2014, 2015, 2016 granty Ministerstva pro Slovince v cizině Slovinské republiky (pro pro pořádání slovenistických konferencí a workshopů na KJBS)
 • 2010 –2013  členka projektu COST Action (IS 0901). Evropský projekt Women Writers in History. Towards a new Understanding of European History (Ženské autorky v dějinách. Proti novému rozumění evropských dějin) se sídlem v Haagu Hlavní řešitel prof. Dr Suzan Van Dijk).
 • 1990–1991, Fulbrightovo stipendium, Columbia University (Columbijská Univerzita) New York, USA

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2000 – dosud: členka Slavističneho društva Slovenije ve Slovinsku
 • 2003 – dosud: členka Društva slovenskih pisateljev
 • 2006 – dosud: členka České asociace slavistů
 • 2009 – dosud: konzultant pro českou literaturu pro středoevropský literární festival „Vilenica“
 • 2007 – dosud: předsedkyně pražské pobočky Literárněvědné společnosti
 • od 2018: členka České společnosti pro slavistická, bakanistická a byzantologická studia, z. s..
 • od 1. 9. 2018: členka International Walter Pater Society
 • 2015 – dosud: členka Společnosti Franka Wollmana
 • 2008 – dosud: členka redakční rady Mezinárodové nakladatelství Zora, FF Maribor, Slovinsko
 • 2006 – dosud: členka oborové rady Slovanské literatury (FF UK)
 • 2016 – dosud: předsedkyně oborové rady Slovanské literatury na FF UK

Publikační činnost                     

Vědecké monografie:

 

JENSTERLE-DOLEŽAL Alenka. Ključi od labirinta. O slovenski poeziji. Številka 122. Maribor, Bialsko-Biala, Budapest, Kensas, Praha: Mednarodna knjižna zbirka Zora, Založba Univerze v Mariboru. Slovinsko. 2017. ISBN 978-961-286036-3. 268 s.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne. Maribor: Mednarodna knjižna zbirka Zora, založba Filozofske fakultete (št. 103), 2015, ISBN 978-961-6930-19-2, s. 417.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistična knjižnica, 2008, zvezek 13. 150 s., ISBN 978-961-6715-02-7

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska Matica, 2004. 263 s, ISBN 961-231-099-X.

Redakce sborníků:

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, HONZAK JAHIČ, Jasna (eds.), Zofka Kveder (1878-1926). Praha: Národní knihovna – Slovanská knihovna, 2008, ISBN 978-80-7050-561-8. s. 315.

JENSTERLE DOLEŽALOVÁ, Alenka, HONZAK JAHIČ, Jasna (eds.), Edvard Kocbek (1904 – 1981). Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská  knihovna), 2007, ISBN 978-80-7050- 517-5, 143 s.

Redakce kolektivních monografií:

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, HONZAK JAHIČ, Jasna, ŠURLA, Andrej (eds.), Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7050-604-3, s. 570.

JENSTERLE DOLEŽALOVÁ, Alenka (ed.), Vzájemným pohledem, V očeh drugega, Česko-slovinské a slovinské české styky ve 20 století. Praha: Národní knihovna ČR- Slovanská knihovna, 2011, ISBN 978- 80- 7050- 604- 2, 314 s.

Příspěvky do sborníků a kolektivních monografií:

Jensterle-Doležal, A.: Imagining the not Imaginable. Slovenian Women Poetry in the Fin-De-Siècle Period and the Beginning of the 20th Century. Pospíšil, I.  – M. Zelenka – L. Paučová (eds.), Česká slavistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2018, s. 21–33. ISBN 978-80-88296-00-3.

Jensterle-Doležal, A.: Role slovinského spisovatele Ivana Cankara v osudovém okamžiku slovinských dějin, V: Jiří Hrabal (ed.), Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin, Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2018, s. 95–109.  ISBN 978-80-88278-21-4.

Jensterle-Doležal, A.: Pogled českega slavista Franka Wollmana na dramatiko Ivana Cankarja. Proti gotski rji na slovenski duši. In Jesenšek, Marko – Kos, Janko (eds.), Akademijski pogledi na Cankarja., Razprave za filološke in literarne vede. Razprave. Dissertationes/ Academia scientarium et atrium Slovenica,  Classis II, Philologia et litterae XXIII, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti 2019. s. 126–140. ISBN 978-961-268-061-9.

Jensterle-Doležal, A.: In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd: The Myth of Antigone in West and South Slavic Drama in the Mid-Twentieth Century. In Movrin, David – Olechowska, Elžbieta (eds.), Classics and Communism in Theatre : Greaco- Roman Antiquity on the Communist Stage. Warsaw: Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw, 2019, s. 227–243. ISBN 978-83-286-0062-1.

Jensterle-Doležal, A.: Konstrukcija ženskih spolnih vlog in stil pripovedovanja v romanu Windlichter des Todes (Svetlikanje v mraku, 1933) Alme M. Karlin. In Jesenšek, Vida – Ehrhardt, Horst (eds.) Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin. Maribor: Mednarodna univerzitetna založba Zora  (št. 131), s. 65–83.  ISBN-13: 978-961-286-308-1.

Jensterle-Doležal, A. :New Ecology and Gender Roles in the University Teaching. In Dumitrescu, C., Christureanu, A., Mihaila, R.(eds.), Adaptibility – Breakthrough: Academic Reform and Innovation in the New Ecology of Higher Education. New York: Addleton Academic Publishers 2019, s. 381–385. ISBN 978-1-942585-42-8.

Jensterle-Doležal, A. „Med znanostjo in politiko: slovenistika  na Karlovi Univerzi v Pragi“. In Smolej, Mojca (ed.), 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.  55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstvena založba v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik) 2019,  s. 157–163. ISBN 978 961-06-0212-5.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ Alenka. Aporie slovinské moderny: poetika slovinské básnířky Vidy Jeraj. In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka a Lenka Paučová (eds.), Klíčové problémy současné slavistiky. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. ISBN 978-80-906798-3-2. s. 47-58.

JENSTERLE-DOLEŽAL Alenka. Spremembe lirskega subjekta v slovenski poeziji šestdesetih let. In Alexandra Borowiec, Magdalena Dyras (eds.), Słowańské tropy. Kraków: Wydawnictwo „Scryptum“, 2017. ISBN 978-83-65432-46-9. s. 181-193.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, Slavistické odkazy: Matija Murko a Franc Miklošič. In I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková (eds.), Aktuální problémy současné slavistiky (Jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Nakladatelství Galium, s. 213-221, 2015.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, Koncept střední Evropy – v esejích slovinského spisovatele Draga Jančara. In I. Pospíšil (ed.). Střední Evropy včera a dnes: proměny koncepcí. Brno: Jan Sojnek – Nakladatelství Galium, s. 197 – 205, 2015

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Diskurz lirskega subjekta v zgodnji poeziji Tomaža Šalamuna. In Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (eds.). Obzorja jezika/ Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-Press, 2014, s. 127–137.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Nerazrešena  „enigma  démona“, M. J. Lermontov v češki kulturi. In  N. Kaloh Vid (ed.). Tvorčestvo M. J. Lermontova. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, (Mednarodna književna zbirka Zora; 107), 2015, s. 85-95.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Notranji monolog in tok zavesti v Kosmačevem romanu „Pomladni dan“. In  David Bandelj (ed.). Iz domače doline v svet. Koper: Univerzitetna založba Annalis: 2014, s. 81 – 91.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, Recepce moderny ve slovinské kultuře. In Tomaš Kubíček a Jan Wiendl (edd.). Moderna, Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2013. s. 138-148.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, O možu s ponosom – Matija Murko o Francu Miklošiču. In Marko Jesenšek (ed.). Miklošičeva monografija. Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer:  Gimnazija Franca Miklošiča, 2013, s. 73-90.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Večjezičnost slovenske moderne – Razlog ustvarjalnega nemira. In P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay (edd.). Individualna in kolektivna dvojezičnost, , Slavica Slovenica 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, s. 450-459.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, „Podobe iz sanj“. Roman Hanka v luči korespondence med Zofko Kvedrovo in Zdenko Háskovo. In Alenka Jensterle-Doležalová (ed.). Vzýjemným pohledem, V očeh drugega, Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20 století. Praha: Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 2011, s. 125-143.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, Slovinský autobiografický román jako literární program. In Ivo Pospíšil (ed.). Arealová slavistika a dnešní svět, Monografie z filologicko-arealových studií (ed.). Brno: Česká asociace slavistu, Tribun EU, 2010, s.  91-101.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Paradoks ženske v delu Janeza Trdini. In Aleš Bjelčevič. Monografija  o življenju in delu Janeza Trdine Zastavil sem svoje življenje. Mengeš: Muzej 2005.

Studie v časopise:

Jensterle-Doležal, A.: In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd: The Myth of Antigone in West and South Slavic Drama in the Mid-Twentieth Century, Keria: Studia Latina e Graeca, Društvo za antične in humanistične študije, Univerza v Ljubljani, Vol 20, No 3, Ljubljana, 2018, s. 85–96.

Jensterle-Doležal, A.Pri mojih durih čaka smrt.« Osupljiva privlačnost niča. Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj,  Slavia Centralis, r. XII, č. 2,  Maribor 2019, Slovinsko, s. 5–17.

Jensterle-Doležal, A. :Reprezentacije protestantantov („luterancev“) v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja,  Slavia Centralis, r. XII, č. 1, s.  323–334.

FOURNIER KISS, Corinne, JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, TARAJLO-LIPOWSKA, Zofia, Prague as a Cultural Center for Slavic Women Writers. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Warszawa, IX, III, 2017 (s rokem 2016), Warszawa, s. 279-296. ISSN 2080-0851.

Kritické edice pramenů:

Alenka Jensterle-Doležal – Aljaž Koprivnikar (eds.): Mladý měsíc. Antologie poezie slovinských básnířek v originálu a v překladu. Praha: PowerPrint, s. r. o, 2018.

Úvod do antologie: A. Jensterle Doležal: Úvod. In: Alenka Jensterle-Doležal – Aljaž Koprivnikar (eds.): Mladý měsíc. Antologie poezie slovinských básnířek v originálu a v překladu. Praha: PowerPrint, 2018, 3-9.

 

Další výběrová bibliografie doc. Jensterle Doležalová

Výstupy v OBD

Publikace

 • Jensterle Doležal A.: Nation (Transnationality), Gender and Politics in the Feminist Work of Julka Chlapec-Đorđević. Knjiženstvo, theory and history of women's writing in Serbian until 1915, 2020, č. • no. 6, s. • p. 1-26. ISSN 0000-0000.
 • Jensterle Doležal A.: Z Lublaně přes Vídeň do Prahy (Ivan Cankar a jeho součastníci). Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Praha, Národní knihovna České republiky-Slovanská knihovna, 2020, s. • p. 67-79. ISBN 978-80-7050-722-3.
 • Jensterle Doležal A.: Z Lublaně přes Vídeň do Prahy (Ivan Cankar a jeho součastníci). Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Praha, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2020, s. • p. 35-51. ISBN 978-80-7050-722-3.
 • Jensterle Doležal A.: Znanstveno delo profesorja Matija Murka v praškem obdobju. In Jesenšek M.: Matija Murko-slovanski filolog v najširšem pomenu besede. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020, s. • p. 81-101. ISBN 978-961-268-069-5.
 • Jensterle Doležal A.: Z Lublaně přes Vídeň do Prahy (Ivan Cankar a jeho součastníci). Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Praha, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2020, s. • p. 13-35. ISBN 978-80-7050-722-3.
 • Jensterle Doležal A.: New Ecology and Gender Roles in the University Teaching. In Dumitrescu C., Cristureanu C., Mihaila R.: Adaptibility § Breakthrough: Academic Reform and Innovation in the New Ecology of Higher Education. New York, Addleton Academic Publishers, 2019, s. • p. 381-385. ISBN 978-1-942585-42-8.
 • Jensterle Doležal A.: Pri mojih durih čaka smrt :Osupljiva privlačnost niča : Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj. Slavia Centralis, 2019, č. • no. 12, s. • p. 5-17. ISSN 1855-6302.
 • Jensterle Doležal A.: Pogled českega slavista Franka Wollmana na dramatiko Ivana Cankarja: Proti gotski rji na slovenski duši. In Jesenšek M., Kos J.: Akademijski pogledi na Cankarja. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019, s. • p. 126-140. ISBN 978-961-268-061-9.
 • Jensterle Doležal A.: In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd: The Myth of Antigone in West and South Slavic Drama in the Mid-Twentieth Century. In Movrin D., Olechowska E.: Classics and Communism in Theatre : Greaco- Roman Antiquity on the Communist Stage. Warszawa, Wydawnictvo DiG, 2019, s. • p. 227-243. ISBN 978-83-286-0062-1.
 • Jensterle Doležal A.: Med znanostjo in politiko: slovenistika na Karlovi Univerzi v Pragi. In Smolej M.: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, 2019, s. • p. 157-163. ISBN 978-961-06-0212-5.
 • Jensterle Doležal A.: Reprezentacije protestantantov ("luterancev") v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja. Slavia Centralis, 2019, č. • no. XII, s. • p. 323-334. ISSN 1855-6302.
 • Jensterle Doležal A.: Konstrukcija ženskih spolnih vlog in stil pripovedovanja v romanu Windlichter des Todes (Svetlikanje v mraku, 1933) Alme M. Karlin. In Jesenšek V., Ehrhardt H.: Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin. Maribor, Univerzitetna založba Zora, 2019, s. • p. 65-83. ISBN 978-961-286-308-1.
 • Jensterle Doležal A.: In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd : The Myth of Antigone in West and South Slavic Drama in the Mid-Twentieth Century. Keria. Studia Latina et Graeca [online], 2018, č. • no. 20, s. • p. 95-109. ISSN 2350-4234.
 • Jensterle Doležal A.: Imagining the not Imaginable : Slovenian Women Poetry in the Fin-De-Siècle Period and the Beginning of the 20th Century. In Pospíšil I., Zelenka M., Paučová L.: Česká slavistika 2018. Brno, Česká asociace slavistů, 2018, s. • p. 21-33. ISBN 978-80-88296-00-3.
 • Koprivnikar A., Jensterle Doležal A.: Mladý měsíc. Praha, Powerprint, 2018. 164 s. • p. ISBN 978-80-7568-073-0.
 • Jensterle Doležal A.: Role slovinského spisovatele Ivana Cankara v osudovém okamžiku slovinských dějin. In Hrabal J.: Role středoevropského spisovatele - intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Univerzita Palackého, 2018, s. • p. 85-94. ISBN 978-80-88278-21-4.
 • Jensterle Doležal A.: Spremembe lirskega subjekta v slovenski poeziji šestdesetih let. In Borowiec A., Duras M.: Słowiańskie tropy : Studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser. Kraków, Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2017, s. • p. 181-193. ISBN 978-83-65432-46-9.
 • Doležalová A.: Aporie slovinské moderny : poetika slovinské básnířky Vidy Jeraj. In Pospíšil I., Zelenka M., Paučová L.: Klíčové problémy současné slavistiky : kolektivní monografie. Brno, Česká asociace slavistů, 2017, s. • p. 47-58. ISBN 978-80-906798-3-2.
 • Jensterle Doležal A.: Ključi od labirinta : O slovenski poeziji. Maribor, Mednarodna knjižna zbirka Zora, Mednarodna založba Univerze v Mariboru, 2017. 267 s. • p. ISBN 978-961-286-036-3.
 • Jensterle Doležal A., Tarajlo Lipowska Z., Fournier Kiss C.: Prague as a Cultural Center for Slavic Women Writers. Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza, 2017, č. • no. 9, s. • p. 279-296. ISSN 2080-0851.
 • Jensterle Doležal A.: The Influence of Czech Women Writers on the first literary Work of Slovene Zofka Kveder. In Tutavac V., Korotin E.: Wir wollen der Gerechtigkeit und Menschenliebe dienen...Neue Ergebnisse der Frauenbiografieforschung. Fruenbildung und Emanzipation in der Habsburgermonarchie – der südslawiche Raum und sein Wechselwirkung mit Wien, Prag und Budapest. Vídeň, Praesens Verlag, 2016, s. • p. 268-284. ISBN 978-3-7069-0850-4.
 • Jensterle Doležal A.: Spomini na profesorja Jožeta Toporišiča. In Jesenšek M.: Toporišičevo leto. Maribor, Univerzitetna knjižna založba Zora : založba Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Mariboru, 2016, s. • p. 165-171. ISBN 978-961-6930-40-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Jensterle Doležal A.: The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel : Zofka Kveder and Julka Chlapec-Djordjević. Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kritike, 2016, č. • no. 6, s. • p. 1-7. ISSN 2217-7809.
 • Jensterle Doležal A.: Úvodem. In Našinec J.: Odkud vítr vane. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-246-3467-8.
 • Jensterle Doležal A.: Slovinský romantismus. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. • p. 318-375. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Doležalová A.: O mestu kot svetu in postkatastrofičnem svetu (o tekstih Jáchyma Topola). In Petrič T., Kavzar Hudej M.: 30. Mednarodni festival Odzven Prostora : Reflections of Place. Ljubljana, Društvo slovanskih pisateljev, 2015, s. • p. 13-21. ISBN 978-961-6547-93-2.
 • Doležalová A.: (Ne)razrešena "enigma demona" : M. J. Lermontov v slovenski kulturi. In Kaluh Vid N.: Tvorčestvo M.J. Lermontova : motivy, temy, perevody. Maribor, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta v Mariboru, 2015, s. • p. 85-95. ISBN 978-961-6930-27-7.
 • Doležalová A.: Slavistické odkazy : Matija Murko a Franc Miklošič. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A.: Aktuální problémy současné slavistiky : jazyk - literatura - kultura - politika. Brno, Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015, s. • p. 213-221. ISBN 978-80-905336-5-3.
 • Doležalová A.: Notranji monolog in tok zavesti v Kosmačevem romanu "Pomladni dan". In David B.: Iz domače doline v svet. Koper, Univerzitetna založba Annalis, 2015, s. • p. 81-91. ISBN 978-961-6862-76-9.
 • Doležalová A.: Koncept střední Evropy v esejích slovinského spisovatele Draga Jančara. In Pospíšil I.: Střední Evropa včera a dnes : proměny koncepcí. Brno, Jan Sojnek : nakladatelství Galium, 2015, s. • p. 197-205. ISBN 978-80-905336-7-7.
 • Doležalová A.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově : Pedagogové a vědci ve stínu dějin : Úvod. In Doležalová A., Šurla A., Jahić J.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově : Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 12-15. ISBN 978-80-7308-543-8.
 • Doležalová A.: Arheologija konteksta : Murkovo nastopno predavanje na Karlovi univerzi v Pragi (1920). In Doležalová A., Šurla A., Jahić J.: Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově : Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 56-68. ISBN 978-80-7308-543-8.
 • Doležalová A.: ČAS : Česká asociace slavistů : Češká zveza slavistov. Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije, 2014, č. • no. 1, s. • p. 70-72. ISSN 1408-3043.
 • Doležalová A.: Diskurz lirskega subjekta v zgodnji poeziji Tomaža Šalamuna. In Kovač Z., Kozak K., Pregelj B.: Obzorja jezika : Obnebja jezika : PoezijaTomaža Šalamuna. Zagreb, FF PRESS, 2014, s. • p. 127-137. ISBN 978-953-175-447-7.
 • Doležalová A.: Poglavja iz slovenske moderne : Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2014. 217 s. • p. ISBN 978-961-6930-19-2.
 • Doležalová A.: Recepce moderny ve slovinské kultuře. In Kubíček T.: Moderna/ moderny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 138-147. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Doležalová A.: In Search of Identity. Austro-Hungarian Female Authors : Slovene Pavlina Pajk and Czech Anna Řeháková. In Mihaila R.: Transnational Identities of Women Writers in the Austro-Hungarian Empire. New York, Addleton Academic Publishers, 2013, s. • p. 145-155. ISBN 978-1-935494-57-7.
 • Doležalová A.: O možu s ponosom : Matija Murko o Francu Miklošiču. In Jesenšek M.: Miklošičeva monografija. Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča, 2013, s. • p. 73-90. ISBN 978-961-91369-7-3.
 • Doležalová A.: Večjezičnost slovenske moderne - razlog ustvarjalnega nemira. In Stankovska P., Wtorkowska M., Pallay J.: Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 1912, 2012, s. • p. 450-458. ISBN 978-961-237-557-7.
 • Doležalová A.: Simbolizem v Župančičevi drami Noč na verne duše. In Pezdirc Bartol M.: Slovenska dramatika. Lublaň, Slovinsko, Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik, 2012, s. • p. 111-119. ISBN 978-961-237-541-6.
 • Doležalová A.: Raná poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světlé evropské avantgardy. Slavica litteraria, 2012, č. • no. 15, s. • p. 183-194. ISSN 1212-1509.
 • Doležalová A., Zelenková A.: Slovanska filologija v dialogu med Matijem Murkom in Jiříjem Polívko. Slavia Centralis, 2012, č. • no. 5, s. • p. 5-19. ISSN 1855-6302.
 • Doležalová A.: Vlijanie tvorčestva N.V. Gogolja na dramatуrgiju Ivana Cankara. In Budagova L.: N. V. Gogol a slavjanskie literatury. Moskva, Rusko, Indrik, 2012, s. • p. 494-504. ISBN 978-5-91674-228-2.
 • Doležalová A.: Fenomen mesta v opusu Ivana Cankarja in Zofke Kveder. Jezik in slovstvo, 2012, č. • no. LV, s. • p. 57-71. ISSN 0021-6933.
 • Doležalová A.: Vzajemnim pohledem / V očeh drugega. Praha, Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, s. • p. 14-23. ISBN 978-80-7050-604-2.
 • Doležalová A., Hladký L., Klabjan B., Nedvědová M., Prelovšek D., Štemberk J., Vojtěchovský O., Blažič Mileva M., Dorovský I., Poniž D., Pospíšil I., Kodet J., Kouba M., Kozár A.: Vzajemnim pohledem / V očeh drugega. Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2011. 315 s. • p. ISBN 978-80-7050-604-2.
 • Doležalová A.: Vzájemným pohledem / V očeh drugega. Praha, Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 2011, s. • p. 125-134. ISBN 978-80-7050-604-2.
 • Doležalová A.: Temna poetika Lili Novy. In Novak Popov I.: Vloga središča.Konvergenca regij in kultur. Lublan (Slovinsko), Zveza društev Slavistično društvo, 2010, s. • p. 402-413. ISBN 978-961-6715-06-5.
 • Doležalová A.: Motivi iz narave v poeziji Ljubke Šorli. In Mihurko-Poniž K.: Ljubka Šorli (1910-1993). Nova Gorica, Slovinsko, Univerza v Novi Gorici, 2010, s. • p. 99-111. ISBN 978-961-6311-61-8.
 • Doležalová A.: Cestopis jako literární program - nová filozofie života a umění (o románu slovinského spisovatele Izidora Cankara " S poti"). In Łuszczewska B.: Od banity do nomady. Brno, Tribun EU, 2010, s. • p. 131-137. ISBN 978-80-7399-112-8.
 • Doležalová A.: Slovinský avtobiografický román jako literarní program. In Pospíšil I.: Areálová slavistika a dnešní svět. Brno, Tribun EU, 2010, s. • p. 91-101. ISBN 978-80-7399-987-2.
 • Doležalová A.: Motivi iz narave v poeziji Ljubke Šorli. In Mihurko Poniž K.: Ljubka Šorli (1910-1993). Nova Gorica, Slovinsko, Univerza v Novi Gorici, 2010, s. • p. 99-111. ISBN 978-961-6311-61-8.
 • Doležalová A.: Telo kot predmet manipulacije (primerjava dveh romanov: Ivan Cankar "Hiša Marije Pomočnice" in Berta Bojetu" Filio ni doma"). In Zupan Sosič A.: Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Lublan ( Slovinsko), Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, s. • p. 109-117. ISBN 978-961-237-383-2.

 

Umělecká beletrie:

JENSTERLE DOLEŽAL, Alenka, Pomen hiše, Ljubljana: Kulturno umetniško društvo Police Dubove 2015.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Juditin most, Koper: Založba Lipa, 1991.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Pesmi v snegu, Ljubljana: Apokalipsa 2012.

JENSTERLE-DOLEŽALAlenka Zapisi za S. G., Ljubljana: Apokalipsa, 2006.

JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, Alenka, Přeludy,  Praha: Euroslavica, 1996.

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Temno mesto, Radovljica: Didakta, 1993 .

JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Pokrajine začetka, Ljubljana: Mihelač, 1993.

Konference:

1. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Konference: Uměny a kultury střední Evropy 2017. Role středoevropského spisovatele- intelektuála v zlomových okamžicích dějin, 28.-29. března 2017.

Příspěvek: Role slovinského spisovatele Ivana Cankara v osudovém okamžiku slovinských dějin.

2. Dimitrie Cantemir Christian University, Faculty of foreign languages and literatures, Konference: Subforum. Adaptibility and Breakthrough, University´s Reform and Innovation in the new Ecology of higher Education. Romania, Bucharest, June, 1-5, 2017.

Příspěvek: New Ecology and gender Roles in the University Teaching.

3. Univerzita v Mariboru. Symposium: 500 let reformacije, 9. – 10. listopada 2017.

Příspěvek: Podoba protestantov v delu slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja.

Workshop:

Organizace festivalu Mladý měsíc (festival Slovinských básnířek na FF UK) a překladatelského workshopu (o překládání poezie ze slovinštiny do češtiny, 13. -17. listopad 2017 na FF UK).

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > O katedře > Vyučující > slovenistika > doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová Csc. – garant specializace