Mgr. Sandra Vlainić – garant specializace

Mgr. Sandra Vlainić

Funkce
 • tajemnice (administrativní tajemník) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Studentské mobility (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření:

Praktická výuka srbského jazyka – lektorka

Současný srbský jazyk

Metodika a didaktika srbštiny jako cizího jazyka

Srbské reálie

Jugoslavská a srbská kinematografie

Problematika překladu do/ze srbského jazyka (krásná literatura, odborné a komerční texty)

Chorvatština a srbština v překladech

Srbský, chorvatský a bosenský pravopis v překladech

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2020 Odborný kurz pro lektory srbštiny. MSC 2020
 • 2019 Odborný kurz pro lektory srbštiny. MSC 2019
 • 2018 Projektové řízení – Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. IPS UK.
 • 2014 Doplňkové studium pro překladatele právních textů. Juridikum, Pravnická fakulta.
 • 1998 Bělehradská univerzita, Filologická fakulta, Bělehrad.

Absolvované odborné semináře

 • Jak přicházet na dobré nápady – techniky kreativity. UK 2023
 • Základy práce s audiovizuálním obsahem. UK 2023.
 • Podpora well-beingu studentu jako nova pedagogicka kompetence. UK 2023
 • Design VS kurzu sdileneho v meziuniverzitni alianci 4EU+. UK 2023
 • Knižní dílny online. AUČJC 2023
 • Reálie ve výuce jazyků. AUČJC 2023
 • Reasons to teach with our new Trados cloud-based technology – for universities. RWS Group 2022
 • Zoom’s Favorite Things: Webinars, Large Meetings & Zoom Events. Zoom 2022
 • Zoom’s Favorite Things: Zoom Rooms and Workspaces. Zoom 2022
 • Moderní přístupy ve výuce jazyků. AJŠ 2021
 • Elevate – Trados conference. Trados 2021
 • Zoomtopia – the Imaginarium. Zoom 2021
 • Zero-prep a low-prep aktivity do online hodin. AUČCJ 2021
 • Virtuální nástěnky a sdílené dokumenty pro spolupráci mezi studenty. AUČCJ 2021
 • Aplikace podporující kooperaci studentů v synchronní i asynchronní výuce. AUČCJ 2021
 • Jak se nezbláznit zonline výuky. AUČCJ 2021
 • Atraktivní metody ve výuce. AUČCJ 2020
 • Diferenciace: strategie a výsledky. AUČCJ 2020
 • Vocabulary Miner: mobilná aplikace učí slovíčka. AUČCJ 2020
 • Jak natáčet videa a podcast?. AUČCJ 2020
 • 3 zásady efektivního e-learningu. Ústřední knihovna UK 2019
 • TEACHING & LEARNING: Redefine, Reshape and Replan? AJŠ 2019
 • Jak snadno a rychle porovnat varianty v psané a mluvené češtině. Český národní korpus. AJŠ 2019
 • Vizualizace v lekcích češtiny. AJŠ 2019
 • Même si votre projet est génial, il ne pourra pas répondre aux besoins de tous vos apprenants. AJŠ 2019
 • TED Talks. Skřivánek 2018
 • Ověřování odborných znalostí (od úlohy k testu). UJOP 2018
 • Propojování výuky odborných předmětů a cizího jazyka. UJOP 2018
 • Getting the most from student speaking. AJŠ 2018
 • Leximapping – how to teach via mind maps. AJŠ 2018
 • Simulační a rolové hry ve výuce cizích jazyků. Pedagogická fakulta 2018
 • Úkolově orientovaná výuka (TBLT). Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí. JC FF 2018
 • Sociological Cinema. Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí. JC FF 2018
 • Interkulturní komunikativní kompetence. Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí. JC FF 2018
 • Online aplikace Včelka. AUČCJ 2017
 • Online Evropské jazykové portfolio. AUČCJ 2017
 • Aktivity ve výuce cizího jazyka. Skřivánek 2017
 • L´image dans l´enseignement. AJŠ 2017
 • Enseigner la culture et la civilisation. AJŠ 2017
 • The Cultural Impact of Teaching. AJŠ 2017
 • Výuka receptivních dovedností. Skřivánek 2017
 • WRILAB2 Didaktika psaní v cizím/druhém jazyce. UBS FF 2016
 • Interaktivní čeština. AUČCJ 2016
 • Jak „učit“ konverzaci. AUČJC 2016
 • Aplikace „Lyrics Training“. AUČJC 2016
 • Aplikace „Movies“. AUČJC 2016
 • Moderní přístupy ve výuce jazyků. ACERT konference 2016
 • Čeština pro cizince vesele a hravě. Skřivánek 2016
 • Online nástroje ve výuce českého jazyka pro cizince. Skřivánek 2015
 • Teaching conversation classes. Skřivánek 2015
 • Moderní přístupy ve výuce jazyků. ACERT konference 2015
 • Výuka individuálních studentů. Skřivánek 2014
 • Using authentic materials. Skřivánek 2014
 • Pětiminutové aktivity. Skřivánek 2014

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2020 – dosud   Adaptačně-integrační kurzy pro cizince – instruktorka a lektorka v přípravě tumočníků do srbštiny. Ministerstvo vnitra a Slovo 21.
 • 2019 – dosud   Projekt CELA (program EU Kreatovní Evropa) – mentorka překladatelů do srbštiny. České literární centrum, Moravská zemská knihovna.
 • 2016– dosud   Ústav jazykové a odborné přípravy, UK.
 • 2013–2015      Fakulta sociálních věd, UK.
 • 2011– dosud   Filozofická fakulta v Praze, UK. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Odborná lektorka srbského jazyka. Správce studijního informačního systému pro KJBS. Univerzita třetího věku – vedení kurzů pro seniory.
 • 2009– dosud   Jazyková škola „Skřívanek“ (senior lektor v oboru češtiny pro cizince).

 • 2008–2010 Vzdělávací agentura Polytechna.

 • 2006–2011 Filozofická fakulta v Praze. Ústav slavistických a východoevropských studií. Odborná lektorka srbského jazyka. Administrátor webové stránky Ústavu slavistických a východoevropských studií. Správce studijního informačního systému.
 • 2006–2017 Jazyková škola Mgr. Dany Čepkové.
 • 2004–2006 Filozofická fakulta, Praha. Ústav slavistických a východoevropských studií, externí výuka srbského jazyka
 • 2000–2004 Filologická fakulta, Bělehrad. Asistentka na Katedře slavistiky na oboru český jazyk a literatura. Výuka českého jazyka a literatury.
 • 1998–2000 Základní škola „Nikola Tesla“ Vinča, Srbsko. Výuka francouzského jazyka.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • Konference mladých slavistů 2007 – 2009 – spoluorganizátor
 • Konference mladých slavistů 2010 –  organizátor
 • Koordinátorka Erasmus +  – od ledna 2016 (Výzva 2015)
 • Koordinátorka Erasmus
 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016.

 

Publikační činnost:

Konverzační příručky

VLAINIĆ, S., Česko-srbská konverzace pro Jazykovou školu Dany Čepkové. Praha 2008.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Vlainić S., Mujanović M.: I zemlja se potrese : Odjek zemljotresa u Skoplju 1963. godine i Bosanskoj krajini 1969. godine. Sarajevo, Udruženje za modernu historiju, 2019. 162 s. • p. ISBN 978-9926-8306-6-3.
 • Vlainić S., Frimel G., Manzalović Šalaka J.: From Tuzla, across Sarajevo to the sunny Hvar. Sarajevo, Sarajevo : Udruženje građana češkog porijekla Česká beseda = Sdružení občanů české národnosti Čes..., 2018. 69 s. • p. ISBN 978-9958-9071-1-1.
 • Vlainić S.: Současné trendy v sociální historiografii v České republice. Godišnjak za društvenu istoriju, 2011, č. • no. 18, s. • p. 99-104. ISSN 0354-5318.
 • Vlainić S.: Poznámky k sociální situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. století. Currents of History, 2011, č. • no. 1, s. • p. 95-129. ISSN 0354-6497.
 • Vlainić S.: Přístup Titova režimu ke Kosovu koncem 50. let XX století. In Manojlović Pintar O.: Tito – vidjenja i tumačenja. Bělehrad, Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, s. • p. 235-246. ISBN 978-86-7005-097-6.

Redakční práce a jazykové úpravy

KEDRON, Kateřina, PŘÍHODA, Marek (eds.): Etnicita slovanského areálu. Červený Kostelec, Praha, 2011.

PŘÍHODA, Marek, VAŇKOVÁ, Hana (eds.): Slavistika v moderním světě; sbornik Konference mladých slavistů 2007, Červený Kostelec/Praha, 2008.

Překlady

Mujanović, M.: I zemlja se potrese. Odjek zemljotresa u Skoplju 1963. godine i Bosanskoj krajini 1969. godine. Sarajevo 2019.

Frimel, G., Manzalović Šalaka, J.: Z Tuzly, přes Sarajevo, až do slunečného Hvaru. Čestmír Mírko Dušek. Sarajevo 2018.

Šalat, D.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Jagić, D.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Bajsić, T.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Balaban, J.: Dete u vatri. Priča, 2010.

Bjelošević, P.: Výběr z básní. Pobocza, prosinec 2009.

Košinska, E.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Hajek, J.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Štengl, P.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Šramatiova, V.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Jurolek, R.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Dugandžić, A.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Savičević-Ivančević, O.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Grcić, K.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Lucić, P.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Vujčić, N.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Živanović, N.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Beran, S.: Svaka dva sata kafa s mlekom, ze sbírky „Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa“. Priča, červen 2009.

Beran, S.: Daždevnjak ze sbírky „Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa“. Priča, září 2008.

Šehabović, Š.: Svícen, Plav. červenec-srpen Praha 2008.

Další aktivity:

Překlady a příprava titulků, produkční práce

https://www.youtube.com/watch?v=S9ax3gHUlQA&feature=youtu.be  2014-2015

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > O katedře > Vyučující > serbistika > Mgr. Sandra Vlainić – garant specializace