prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 309A

Odborné zaměření:

moderní a soudobé dějiny jihovýchodní Evropy se zaměřením na jihoslovanský areál

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 

 • 2019 UHK, profesor České a československé dějiny
 • 1988 FF UK Praha, CSc. disertace: Hospodářská spolupráce Československa s Bulharskem a Jugoslávií v prvních letech po skončení druhé světové války
 • 1983 FF UK Praha, PhDr.
 • 1978-1983 FF UK v Praze

 

 

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2004 habilitace, FF UK Praha, světové a obecné dějiny

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2011 – dosud docent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze
 • 2011-2014 vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze
 • 2004-2014 docent Ústavu světových dějin FF UK v Praze, Seminář nejnovějších dějin
 • 2006-2011 vedoucí Semináře jihovýchodoevropských studií ÚSVS FF UK v Praze
 • 2006-2011 docent Historického ústavu Fakulty humanitních studií (od 2007 Filozofické fakulty) Univerzity Hradec Králové
 • 2006-2010 zástupce ředitele Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze
 • 2001-2007 vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • 1989-2004 odborný asistent Katedry obecných dějin a pravěku (Ústavu světových dějin) FF UK v Praze, Seminář nejnovějších dějin
 • 1996-1997 externí vyučující na Masarykově univerzitě v Brně
 • 1984-1988 interní vědecká aspirantura na Katedře obecných dějin a pravěku FF UK v Praze

Granty, výzkumné záměry:

GAUK: Srbský nacionalismus po roce 1945 a jeho vliv na současný jihoslovanský konflikt (1993-1995)

Research Support Scheme of the Open Society Institute/Higher Education Support Programme of Central European University: Česko-jihoslovanské dialogy (1995-1997)

GAUK: Historické kořeny moderního chorvatského nacionalismu (1996-1998)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii (1996)

GAUK: Jugoslávie a východní blok v letech 1953-1958 (1999-2001)

Výzkumný záměr MSM 0021620827: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (2006-2010)

GAČR P410/10/0136: Perspektivy západního Balkánu v kontextu jeho politického, národnostního a demografického vývoje v uplynulém čtvrtstoletí (2011-2015)

Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram č. 205605 Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy) (2013-2016)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

Členství v oborových radách doktorského studia:

2004-dosud oborová rada FF UK v Praze historie/obecné dějiny

2010-dosud oborová rada FF UP v Olomouci historie-obecné dějiny

2012-dosud oborová rada Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze mezinárodní politické vztahy

2016-dosud oborová rada Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové historie

Členství v redakčních radách a vědeckých společnostech:

1990-dosud Slovanský přehled

1999-dosud Godišnjak za društvenu istoriju (vydavatel Filozofski fakultet u Beogradu)

2004-dosud člen Českého komitétu balkanistů

2005-dosud Tokovi istorije (vydavatel Institut za noviju istoriju Srbije – Beograd)

2009-dosud Dvacáté století (vydavatel FF UK v Praze)

2011-dosud Srpske studije (vydavatel Filozofski fakultet u Beogradu)

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

Pelikán, Jan. Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1969, Praha, 2014, 400 s.

Pelikán, Jan. Jugoslávie a pražské jaro, Praha 2008. 377 s.

Pelikán, Jan. Jugoslávie a východní blok 1953-1956. Praha 2001. 401 s.

Pelikán, Jan. Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945-1949. Praha 1990. 143 s.

Kolektivní monografie:

Pelikán, Jan – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tumis, Stanislav – Vojtěchovský, Ondřej – Žíla, Ondřej. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, 2016, 464 s. (vlastní text s. 7-26, 373-433)

Rychlík, J. – Mančev, K. – Danova, N. – Pelikán, J.. Mezi Vídní – a Cařihradem. Utváření balkánských národů, Praha 2009. (vlastní text s. 242-259)

Pelikán, Jan – Havlíková Ljuba – Chrobák, Tomáš – Rychlík, Jan – Tejchman, Miroslav, Vojtěchovský, Ondřej. Dějiny Srbska. Praha 2005. 670 s. (vlastní text: s. 214-248, 301-454)

Šesták, Miroslav – Tejchman, Miroslav – Havlíková, Lubomíra – Hladký, Ladislav – Pelikán, Jan. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998. 756 s. (vlastní text: s. 5-8, s. 493-582, s. 592-608, s. 609-626, s. 649-660)

Učební texty:

Pelikán, Jan. Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze – vývoj – perspektivy. Praha 1997, 87 s.

Pelikán, Jan. Jihoslovanská krize. Kořeny a souvislosti. Praha 1996, 118 s.

Pelikán, Jan – Tejchman, Miroslav. Dějiny Jugoslávie 1918-1991. Praha 1994, 90 s. (vlastní text: s. 31-86).

Recenzované časopisy:

Pelikán, Jan. Národnostní otázka v Titově Jugoslávii. Slovanský přehled, 1992, r. 78, č. 4, s. 371-385.

Pelikán, Jan. Pronásledování prosovětské opozice v Jugoslávii po roce 1948. Slovanský přehled, 1993, r. 79, č. 2, s. 184-190.

Pelikán, Jan. Formování základů moderního srbského státu (první a druhé srbské povstání). Historický obzor, 1993, r. 4, č. 7-8, s. 163-169.

Pelikán, Jan. Balkánské kruhy Vuka Draškoviče. Příspěvek k dějinám moderního srbského nacionalismu. Slovanský přehled, 1994, r. 80, č. 1, s. 129-135.

Hladký, Ladislav – Chrobák, Tomáš – Pelikán, Jan. Svetozar Pribičevič u Čechoslovačkoj (1929-1936). Prilog istoriji političkog mentaliteta, Godišnjak za društvenu istoriju (Bělehrad), 1996, g. II, b. 2, s. 159-182.

Pelikán, Jan. Obraz jugoslávské krize v roce 1991 na stránkách Mladé fronty Dnes a Občanského (Českého) deníku. Lidé a města, 1996, sv. 7: Češi a jižní Slované, s. 126-159.

Pelikán, Jan. Interpretace základních problémů chorvatských novodobých dějin v Časopisu za suvremenu povijest v letech 1992-1995. Slovanský přehled, 1998, r. 84, č. 4, s. 345-368.

Pelikán, Jan. Srbsko nových nadějí a staronových konfliktů. Medzinárodné otázky (Bratislava), 2001, č. 1, s. 40-67.

Pelikán, Jan. Poznámky k základním trendům vývoje národnostních vztahů v Makedonii v padesátých letech 20. století. Slovanský přehled, 2001, r. 87, č. 4., s. 483-498.

Pelikán, Jan. Žádosti a stížnosti občanů Jugoslávie Ústřednímu výboru SKJ. Příspěvek k sociálním dějinám jugoslávské federace na přelomu 50. a 60. let 20. století. Slovanský přehled, 2002, r. 88, č. 1, s. 79-85.

Pelikán, Jan. The Yugoslav State Visit to the Soviet Union, June 1956, in: S. Selinić (ed.), Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961, Beograd 2008, s. 93-117.

Pelikán, Jan. Dějiny Albánie – poslední opus významného českého historika, Český časopis historický, 107, r. 2009, č. 1, s. 160-168.

Pelikán, Jan. Poznámky k sociální situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. století, Historický časopis (Bratislava), 2010, 58, č. 2, s. 313-342.

Pelikán, Jan. Titovi pogovori v Moskvi Aprila 1968 in Češkoslovaška kriza, Acta Histriae (Koper, Slovinsko), 2010, 18, b. 1-2, s. 101-126.

Pelikán, Jan. Prilozi za društvenu istoriju Kosova i Metochije šezdesetich i sedamdesetich godina 20. veka, Tokovi istorije, 2010, 2, s. 95-129.

Pelikán, Jan. Kosovo před brionským plénem. Příspěvek k dějinám jugoslávské federace, Dvacáté století, č. 1, 2011, s. 105-135.

Pelikán, Jan. Plzeňské, 13. pramen, sběr hub a naleziště uranu. Črta k mentalitě vůdců socialistického Československa a federativní Jugoslávie, In: Koprivica, V. – Korda-Petrović, A. (edd.): Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad 2011, s. 221-240.

Pelikán, Jan. Pristup Titovog režima Kosovu krajem pedesetih godina, in: Manojlović Pintar, O. (ed.), Tito – vidjenja i tumačenja. Zbornik radova, Beograd 2011, s. 235-246.

Pelikán, Jan. Novou cestou. Kosovo ve druhé polovině roku 1966, Dvacáté století, č. 1, 2012, s. 85-141.

Pelikán, Jan. Kosovo in jugoslovansko-albanski odnosi v letih 1966-1968, Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia (Koper), 24, 2014, 4, s. 671-680.

Pelikán, Jan. КОСОВО У ПРВИМ МЕСЕЦИМА 1968. ГОДИНЕ (Kosovo u prvim mesecima 1968. godine), Tokovi istorije (Beograd), 2, 2014, s. 99-132.

Pelikán, Jan. Jugoslávští Židé v mlýnici „konečného řešení“. Soudobé dějiny č. 3-4, 2015, s. 589-592.

 

Výstupy v OBD

Publikace

 • Pelikán J.: Prvi koraci ka relevantnoj analizi uzroka i ishoda kosovske krize. Nad knjigom Petra Ristanovića Kosovsko pitanje 1974-1989. Tokovi istorije, 2022, č. • no. 30, s. • p. 309-321. ISSN 0354-6497.
 • Pelikán J.: Političtí vězni v Jugoslávii počátkem 80. let 20. století. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2022, č. • no. 108, s. • p. 117-160. ISSN 0037-6922.
 • Vojtěchovský O., Pelikán J.: A Different Socialism: Czechoslovak Normalisation and Yugoslavia. In McDermott K., Stibbe M.: Czechoslovakia and Eastern Europe in the Era of Normalisation, 1969–1989. Cham, Palgrave Macmillan Cham, 2022, s. • p. 313-336. ISBN 978-3-030-98270-6.
 • Pelikán J.: Političtí vězni v Jugoslávii počátkem 80. let 20. století. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2022, č. • no. 108, s. • p. 117-160. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Novim putevima : Kosovo 1958-1969. Beograd, Službeni glasnik, 2022. 517 s. • p. ISBN 978-86-519-2801-0.
 • Pelikán J.: Prvi koraci ka relevantnoj analizi uzroka i ishoda kosovske krize : Nad knjigom Petra Ristanovića Kosovsko pitanje 1974-1989. Tokovi istorije, 2022, č. • no. 30, s. • p. 309-321. ISSN 0354-6497.
 • Vojtěchovský O., Pelikán J.: V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969- 1989. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021. 330 s. • p. ISBN 978-80-7671-039-9.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: Čehoslovačka i Jugoslavija u drugoj polovini sedamdesetih godina 20. veka. Tokovi istorije, 2021, č. • no. 24, s. • p. 147-174. ISSN 0354-6497.
 • Vojtěchovský O., Moskovič B., Pelikán J.: Yugoslavism throughout the twentieth century : developments and tendencies. In Hudek A., Kopeček M., Mervart J.: Czechoslovakism. New York, Routledge, 2021, s. • p. 433-461. ISBN 978-1-03-207072-8.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: In the Aftermath of the Prague Spring : Yugoslavia and Czechoslovakia 1969- 1973. In Previšić M.: Breaking Down Bipolarity. Yugoslavia's Foreign Relations during the Cold War. Berlin, Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2021, s. • p. 125-150. ISBN 978-3-11-065467-7.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: Makedonská otázka ve vztazích mezi Československem a Jugoslávií v 70. a 80. letech 20. století. In Štěpánek V.: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Brno, Masarykova univerzita, 2020, s. • p. 149-169. ISBN 978-80-210-9604-2.
 • Pelikán J.: Srbství a jugoslávství v královské Jugoslávii a za druhé světové války. In Rychlík J.: Mezi Terstem a Istanbulem : Balkánské národy ve 20. století. Praha, Vyšehrad, 2020, s. • p. 85-115. ISBN 978-80-7601-252-3.
 • Pelikán J.: Djukanović ještě není na lopatkách. Právo, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 10-10. ISSN 1211-2119.
 • Pelikán J.: Jugoslávství za Titova režimu. In Rychlík J.: Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století. Praha, Vyšehrad, 2020, s. • p. 117-137. ISBN 978-80-7601-252-3.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: Na konci cesty. Československo-jugoslávské vztahy ve druhé polovině 80. let. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2020, č. • no. 106, s. • p. 31-88. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: Od Titova odchodu k Černěnkově smrti. Československo a Jugoslávie v první polovině 80. let 20. století. Základní obrysy vývoje vzájemných vztahů. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2019, č. • no. 105, s. • p. 223-275. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: V předtuše odkvétání. Československo a Jugoslávie v prvních měsících normalizace. Securitas Imperii, 2019, č. • no. 34, s. • p. 162-196. ISSN 1804-1612.
 • Pelikán J., Havlíková L., Chrobák T., Rychlík J., Tejchman M., Vojtěchovský O.: Dějiny Srbska. Praha, NLN, 2019. 679 s. • p. ISBN 978-80-7422-724-0.
 • Vojtěchovský O., Moskovič B., Pelikán J.: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století. In Hudek A., Kopeček M., Mervart J.: Čechoslovakismus. Praha, NLN - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. • p. 394-420. ISBN 978-80-7422-679-3.
 • Pelikán J., Vojtěchovský O.: Jugoslávie a československý disent v prvním desetiletí normalizace. Tematická edice dokumentů z bělehradských archivů. Soudobé dějiny, 2019, č. • no. 25, s. • p. 582-611. ISSN 1210-7050.
 • Vojtěchovský O., Pelikán J.: A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit Country for Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s. Střed, 2019, č. • no. 11, s. • p. 61-86. ISSN 1803-9243.
 • Pelikán J.: Problémy interpretace dějin Černé Hory. Český časopis historický, 2018, č. • no. 116, s. • p. 502-514. ISSN 0862-6111.
 • Pelikán J.: Reflexe národnostní situace v Chorvatsku v první polovině roku 1971 záhřebským deníkem Vjesnik a bělehradským listem Politika. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2018, č. • no. 104, s. • p. 95-133. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Národnostní vztahy na území Socialistické republiky Srbsko v roce 1971 v reflexi deníku Politika. In Štěpánek V., Mitáček J.: Studia Balkanica bohemo-slovaca VII. Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky FF MU, 2017, s. • p. 303-324. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Pelikán J.: Bloudění ve spleti etnických vztahů na Balkáně. Soudobé dějiny, 2017, č. • no. 23, s. • p. 470-477. ISSN 1210-7050.
 • Pelikán J.: Tito bez příkras a předpojatosti : Mimořádná historická biografie jugoslávského státníka. Soudobé dějiny, 2017, č. • no. 23, s. • p. 728-751. ISSN 1210-7050.
 • Pelikán J.: Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu. In Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 9-26. ISBN 978-80-7308-648-0.
 • Pelikán J.: Srbsko. In Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 373-433. ISBN 978-80-7308-648-0.
 • Pelikán J., Chrobák T., Rychlík J., Tumis S., Vojtěchovský O., Žíla O.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 s. • p. ISBN 978-80-7308-648-0.
 • Pelikán J.: Ristović, M., Turska osmatračnica : jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2015, č. • no. 101, s. • p. 448-449. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Simić, P., Draža : Smrt duža od života. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2015, č. • no. 101, s. • p. 445-448. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Kosovo u prvim mesecima 1968. godine. Currents of History, 2015, č. • no. 2014, s. • p. 99-132. ISSN 0354-6497.
 • Pelikán J.: Novými cestami : Kosovo v letech 1958-1969. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 402 s. • p. ISBN 978-80-7308-508-7.
 • Pelikán J.: Kosovo in jugoslovansko-albanski odnosi v letih 1966-1968. Annales, Series Historia et Sociologia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 671-680. ISSN 1408-5348.
 • Pelikán J.: Srbsko v prvních letech nového milénia. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 538-550. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Srbsko za posledních Obrenovićů. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 209-242. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J., Havlíková L., Chrobák T., Rychlík J., Tejchman M., Vojtěchovský O.: Dějiny Srbska. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2013. 680 s. • p. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Soudobé chorvatské dějiny v zajetí nacionálních přístupů. Soudobé dějiny, 2013, č. • no. XIX, s. • p. 571-575. ISSN 1210-7050.
 • Pelikán J.: Srbsko za druhé světové války : okupace, odboj, revoluce. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 374-421. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Mezi válkou a mírem. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 422-442. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Srbsko za královské diktatury. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 326-373. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. In Dějiny Srbska 2. : dopl. a rozš. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. • p. 293-325. ISBN 978-80-7422-217-7.
 • Pelikán J.: Čkrebićovy portréty srbských politiků federativní Jugoslávie. Dušan Čkrebić : Pogled iskosa: ljudi, sudbine, komentari. Beograd, Službeni glasnik 2009. Slavica litteraria, 2012, č. • no. 14, s. • p. 183-186. ISSN 1212-1509.
 • Pelikán J.: Václav Štěpánek : Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : Kosovská otázka ve 20. století. Český časopis historický, 2012, č. • no. 110, s. • p. 143-146. ISSN 0862-6111.
 • Pelikán J.: Vladislav Jovanović, Rat koji se mogao izbeći (U vrtlogu jugoslovenske krize), Beograd, Nolit 2008. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2012, č. • no. 98, s. • p. 176-178. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Aleksandar Životić, Jugoslavija Albanija i velike sile (1945-1961), Beograd 2011. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2012, č. • no. 98, s. • p. 368-370. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Značajna češka monografija o novijoj istoriji Kosova. Currents of History, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 203-205. ISSN 0354-6497.
 • Pelikán J.: Novou cestou : Kosovo ve druhé polovině roku 1966. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 85-141. ISSN 1803-750X.
 • Pelikán J.: Jožo Pirjevec, Tito in tovariši, Ljubljana, Cankarjeva založba 2011. Currents of History, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 178-182. ISSN 0354-6497.
 • Pelikán J.: Tito po slovinsku. Na podstatnou biografii jugoslávského vůdce teprve čekáme. Soudobé dějiny, 2012, č. • no. 19, s. • p. 344-349. ISSN 1210-7050.
 • Pelikán J.: Pozoruhodná kniha o současné Bosně a Hercegovině (Miroslav Mojžita, Sarajevo, čakanie na lastovičky (S fotografiami Pavla Demeše), Bratislava, Kaligram 2010, 264 s. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2011, č. • no. 97, s. • p. 186-187. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Jevtimijević Vojislav, Severno Kosovo kroz istoriju do kraja XX veka: s posebnim osvrtom na Banjsku, Službeni glasnik, Beograd 2008, 571 s. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2011, č. • no. Neuveden, s. • p. 210-212. ISSN 1803-750X.
 • Pelikán J.: Kosovo před brionským plénem. Příspěvek k dějinám jugoslávské federace. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 105-135. ISSN 1803-750X.
 • Pelikán J.: Plzeňské, 13. pramen, sběr hub a naleziště uranu. Črta k mentalitě vůdců socialistického Československa a federativní Jugoslávie. In Koprivica V., Korda-Petrović A.: Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa. Novi Sad, Matica Srbska, 2011, s. • p. 221-240. ISBN 978-86-7946-072-1.
 • Pelikán J.: Pristup Titovog režima Kosovu krajem pedesetih godina. In Olga M.: Tito – vidjenja i tumačenja. Bělehrad, Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, s. • p. 235-246. ISBN 978-86-7005-097-6.
 • Pelikán J.: Kusturicova neověřená zpráva. Poetické i rozporuplné paměti jihoslovanského režiséra. (Emir KUSTURICA, Smrt je neprovjerena glasina, Beograd, Novosti 2010, 382 s.). A2, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 11-11. ISSN 1803-6635.
 • Pelikán J.: Slobodan Selinić, Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945-1955, Beograd 2010. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2011, č. • no. 97, s. • p. 176-179. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: Prilozi za društvenu istoriju Kosova i Metochije šezdesetich i sedamdesetich godina 20. veka. Currents of History, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 95-129. ISSN 0354-6497.
 • Pelikán J.: Munevera Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2010, č. • no. 96, s. • p. 191-197. ISSN 0037-6922.
 • Pelikán J.: K některým ekonomickým problémům reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie v letech 1945-1948. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2010, č. • no. 28, s. • p. 109-123. ISSN 1330-3880.
 • Pelikán J.: Poznámky k sociální situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. století. Historicky Casopis, 2010, č. • no. 58, s. • p. 313-342. ISSN 0018-2575.
 • Pelikán J.: Titovi pogovori v Moskvi Aprila 1968 in Češkoslovaška kriza. Acta Histriae, 2010, č. • no. 18, s. • p. 101-126. ISSN 1318-0185.

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > serbistika > prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.