Koncepce rozvoje

PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, PhD.

Koncepce rozvoje

Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na období  2017 – 2020

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK se zaměřuje na studium jazyků, literatur, dějin, folkloru, kultury, politiky a dalších oblastí etnik, které jsou spjaty s Balkánem. Hlavní zájem je tedy soustředěn na Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Rumunsko, Moldavsko, Bulharsko, Makedonii, Albánii, Kosovu a z části též Řecko. Jako jediné pracoviště v ČR nabízí KJBS kompletní výuku všech obecně uznávaných balkánských jazyků za účasti lektorů-rodilých mluvčí. Součástí studia jsou také zahraniční pobyty našich a tuzemské zahraničních studentů. KJBS má širokou síť kontaktů na partnerské univerzity po celé Evropě a spolupracuje též s řadou akademických pracovišť.

 

Charakteristika současného stavu

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, která vznikla delimitací z původního velkého slavistického pracoviště (ÚSVS), prošla v uplynulých letech značně složitými proměnami. Z těchto důvodů byla nová koncepce vedení KJBS pojata jako „zlatá střední cesta“ spočívající ve zkombinování areálového a tradičně filologického přístupu. Změny, které byly nastartovány, spočívají v inovované podobě studia v rámci nových akreditací bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu a výhledově i v postgraduálním studiu. Nejpodstatnější inovace spočívá ve vytvoření tří specializací – jihoslovanské (jazyk a literatura slovinská, chorvatská, srbská a bulharská s jednoduchým občasným kursem makedonštiny pro již studující), rumunistické (rumunský jazyk a rumunská, moldavská literatura) a albanistické (albánský jazyk, literatura albánská a kosovská). Všechny tři semináře přijímají studenty každý rok.

 

Bakalářské studium

V rámci bakalářského studia probíhá výuka jazyků následujícím způsobem: studenti si vybírají hlavní studovaný jazyk. Ten je označen jako jazyk A (jihoslovanská specializace – slovinština, chorvatština, srbština a bulharština; u rumunistické specializace – rumunština; u albanistické specializace – albánština). Následně si student povinně vybere jazyk B (z nabídky KJBS, ÚVES, nová je možnost zvolit si též novořečtinu) jako jazyk vedlejší).

Výuka literatur jihoslovanské specializace probíhá s důrazem na studovaný jazyk, ale v širší perspektivě (např. student s jazykem A slovinština si kromě slovinské literatury vybírá ještě druhou jihoslovanskou literaturu podle svého uvážení). Výjimku tvoří stará literatura (tj. předmoderní literatura 10.–17. století), která se pro všechny tři specializace učí společně.

V areálovém duchu probíhá výuka všech ostatních předmětů (dějiny a kultura), jejichž výuka je rozšířená ve spolupráci s ÚVES a KSES. Teoretické obecné předmět zajišťují v rámci celofakultní dohody jiné katedry (úvod do literární vědy, úvod do lingvistiky apod.).

Absolvent plného bakalářského studia některé ze specializací na KJBS ovládá v rámci své specializace na pokročilé úrovni jeden z balkánských jazyků, je schopen komunikace i ve druhém jazyce z nabídky KJBS, ÚVES či KSES, orientuje se v dějinách a folkloru Balkánu a má rozšířené znalosti kultury, dějin a literatury.

Absolvent sdruženého bakalářského studia ovládá dobře jeden z areálových jazyků a orientuje se v dějinách Balkánu a v literárním a kulturním prostředí vybraného jazyka s částečnou znalostí i dalších balkánských literatur a kultur na základě své preference.

 

Navazující magisterské studium

V rámci navazujícího magisterského studia se dřívější dvoumodulový systém (lingvistické a literárněvědně-historické zaměření) změnil na jednovariantní nav. magisterského studium. Výuka probíhá společně pro všechny studenty nav. magisterského cyklu a je kromě relativně omezeného množství povinných předmětů obecnějšího charakteru doplněna širokou nabídkou povinně volitelných a výběrových přednášek a seminářů z KJBS i jiných kateder a ústavů FF UK.

Spolupracujeme zejména s Ústavem východoslovanských studií FF UK, s Katedrou středoevropských studií FF UK, s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK, s Ústavem etnologie FF UK, s Ústavem pro soudobé dějiny FF UK, s Ústavem slavistiky MUNI v Brně a s řadou dalších organizací.

NMgr. studijní program je koncipovánb tak, aby jej mohli absolvovat i studenti z jiných kateder FF UK či z jiných univerzit včetně zahraničních.

 

Doktorský program

Doktorský program absolventů z KJBS i dalších zájemců je realizován v rámci programů Slovanská filologie či Slovanské literatury. Studium je společné pro absolventy KJBS, ÚVES a KSES.

 

Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti

Poměrně úspěšná byla realizace příslušné části vnitřního grantu UK PRVOUK, mezi jehož výstupy byla i kolektivní monografie o romantismu v balkánských literaturách. Autoři této monografie-členové KJBS se již dohodli na vzniku pokračování o realismu v balkánských literaturách. Postupně se zvyšuje publikační činnost (články, kolektivní monografie, individuální publikace, umělecké překlady apod.).

Jisté rezervy máme při získávání grantů od Grantové agentury ČR, popř. Technologické agentury ČR, přičemž témata k řešení by byla. V tomto směru by zajisté přinesla výsledky i spolupráce se Slovanským ústavem AV ČR, v.v.i. (což se již daří), ale i s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., MV ČR či MZV ČR.

KJBS se také podílí jako spoluorganizátor řady filmových přehlídek, literárních večerů, divadelních festivalů, výstav apod. Kontinuálně usilujeme o lepší prezentování aktuálních výsledků své práce veřejnosti, třeba i v souvislosti s fake news týkajících se Balkánu. Propagace KJBS nyní stojí především ve využívání sociálních sítí (facebook) a webu katedry, při veřejných akcích jako je Open square. Velmi dobrá a výhodná je spolupráce s kulturními středisky balkánských států (nejaktivněji s bulharským a rumunským kulturní institutwm).

 

 

Úvod > O katedře > Koncepce rozvoje